Zásady

Zásady zemědělského pojištění

Souhrnné informace:

 

Obsah:
Část A

 

Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen „Zásady“)

 

Část A – Obecné podmínky

A.1. Podmínky pro získání podpory

 • A.1.1. Žadatelem nebo Příjemcem podpory může být osoba, která splňuje podmínky uvedené v těchto Zásadách.
 • A.1.2. Žadatelem o podporu může být pouze takový subjekt, který zároveň splňuje tato kriteria:
  • a) je podnikatelem podnikajícím v zemědělské výrobě podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 85/2004 Sb.;
  • b) je malým nebo středním podnikem – tj. podnikem, který zaměstnává méně než 250 osob a ročním obratem méně než 50 mil. eur a/nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje částku 43 mil. eur (viz příloha I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem);
  • c) je zemědělským prvovýrobcem -zemědělskou prvovýrobou se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU. Příloha I Smlouvy o fungování EU je uvedena v těchto Zásadách v části C;
  • d) na své jméno sjednal smluvní pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat na ztráty způsobené riziky definovanými v části B. 1. a/nebo B. 2. těchto Zásad a uhradil pojistné ve výši minimálně 1000,- Kč za pojištění plodin nebo hospodářských zvířat za Příslušný rok („Příslušný rok viz A.1.5.);
  • e) podal žádost o poskytnutí finanční podpory pojištění (viz A.2.4.) před úhradou pojistného pro Příslušný rok;
  • f) není podnikem v obtížích viz A.1.4.
 • A.1.3. Zemědělskou výrobou se rozumí činnosti uvedené v § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • A.1.4. Podnikem v obtížích se rozumí podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna z následujících okolností:
  • a) v případě společnosti s ručením omezeným (která není malým a středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za společnost s ručením omezeným považují zejména formy podniků uvedené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU a základní kapitál zahrnuje případně jakékoli emisní ážio;
  • b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v jejím účetnictví. Pro účely tohoto ustanovení se za společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, považují zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU;
  • c) jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů;
  • d) jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace.
 • A.1.5. Příslušným rokem se rozumí rok, ve kterém se žádost o finanční podporu pojištění podává a pro který bylo uhrazeno předepsané pojistné na pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat na ztráty způsobené riziky definovanými v části B. 1. a/nebo B. 2. (dále jen „Příslušný rok“).
 • A.1.6. Jeden a týž Žadatel může být souběžně zapojen do několika vyhlášených programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále „Fond“).
 • A.1.7. Finanční podporu pojištění poskytne Fond, jestliže žádost do stanoveného termínu doručená na PGRLF, a.s. obsahuje všechny předepsané náležitosti a přílohy uvedené v části B těchto Zásad.
 • A.1.8. Finanční podporu pojištění poskytne Fond Žadateli, který sjednal pojistnou smlouvu s pojišťovnou, se kterou má Fond uzavřenou smlouvu o spolupráci. Kterákoliv pojišťovna se může obrátit na Fond s žádostí o uzavření smlouvy o spolupráci. Seznam těchto pojišťoven je uveden na internetové adrese www.pgrlf.cz.
 • A.1.9. Podpora přísluší Žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo neprobíhá řízení dle insolvenčního zákona.
 • A.1.10. V případě, že Fond finanční podporu pojištění poskytne, uzavře s Žadatelem Smlouvu o poskytnutí finanční podpory pojištění. O jiném rozhodnutí bude Žadatel písemně informován.
 • A.1.11. Na podávání a vyřizování žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, ani ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
 • A.1.12.Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Fondu, respektive neuzavřeli s Fondem příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. V případě právnických osob se podpora neposkytne Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako společníky, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) právnické a fyzické osoby, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřeli s Fondem příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. Toto ustanovení se vztahuje i na osoby, které byly či stále jsou ve strukturách takových právnických osob, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřeli s Fondem příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání.
 • A.1.13. Na podporu není právní nárok.

 

A.2. Podávání žádostí o finanční podporu pojištění

 • A.2.1. Žadatel je povinen předložit kompletně vyplněnou žádost o podporu pojištění včetně příloh. Potvrzení pojišťovny (originál nebo úředně ověřená kopie) o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek), se dokládají dodatečně, nejpozději však ke dni 30. 10. Příslušného roku.
 • A.2.2. Příjem žádostí bude zahájen ke dni 1. 1. Příslušného roku (s výjimkou roku 2015, kdy je příjem žádostí zahájen 26. 1.) Pojistné na Příslušný rok nesmí být uhrazeno před podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory pojištění pro Příslušný rok. Podpora náleží na pojistné uhrazené do termínu ukončení příjmu žádostí tj. do 30. 10. Příslušného roku.
 • A.2.3. Ukončení přijímání žádostí bude ke dni 30. 10. Příslušného roku včetně, tato lhůta je závazná a neměnná. Po termínu ukončení přijímání žádostí nemůže Žadatel zvyšovat požadavek na objem finančních prostředků.
 • A.2.4. Podáním žádosti se rozumí datum registrace žádosti místně příslušným pracovištěm SZIF či MZe (dále „místně příslušné pracoviště“), Fondem respektive jinými Fondem k tomu určenými subjekty.
 • A.2.5. Žadatel předkládá žádost o podporu v jednom vyhotovení souhrnně pro všechny podprogramy uvedené v těchto Zásadách.
 • A.2.6. Místně příslušné pracoviště, respektive jiné Fondem určené subjekty, žádost zaevidují, resp. doplní datem přijetí a přidělí pořadové číslo. Prověří ji z hlediska formální správnosti a kompletnosti v souladu se Zásadami. Zjistí-li místně příslušné pracoviště nebo jiné Fondem k registraci určené subjekty, že žádost je neúplná (neplatí v případě uvedeném v bodě A.2.1., tedy kdy žádost neobsahuje Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok) nebo obsahuje nepravdivé údaje, neprodleně písemně vyzve Žadatele k doplnění nebo opravě. Termín pro doručení opravy nebo doplnění žádosti Žadatelem na místně příslušné pracoviště, respektive na jiné Fondem určené subjekty, je nejdéle do 15. 11. Příslušného roku včetně. (Rozhodné je datum osobního doručení nebo datum podání poštovní zásilky k přepravě.) Místně příslušným pracovištěm nebo jinými Fondem určenými subjekty musí být všechny žádosti doručeny na Fond nejpozději do 30. 11. Příslušného roku včetně. (Rozhodné je datum osobního doručení nebo datum podání poštovní zásilky k přepravě.) V případě nedodržení těchto termínů nelze využít ustanovení uvedené v bodě A.4.5. těchto Zásad. Bezchybná žádost se postupuje neprodleně Fondu k rozhodnutí.
 • A.2.7. Příjemce podpory je povinen na vyžádání Fondu předložit i další dokumenty, které s předkládanou žádostí a poskytnutím podpory souvisí.
 • A.2.8. Představenstvo Fondu je oprávněno podat výklad k těmto Zásadám.
 • A.2.9. O poskytnutí podpory rozhoduje Fond.
 • A.2.10. Příjemce podpory uděluje Fondu souhlas se zveřejněním, zpracováním a uchováním v databázi Fondu svých základních údajů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí finanční podpory pojištění uzavřené s Fondem.

 

A.3. Odpovědnost Žadatele

 • A.3.1. Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti a přílohách jsou úplné a pravdivé.
 • A.3.2. Příjemce podpory je povinen vrátit neprodleně neoprávněně čerpané finanční prostředky na účet Fondu. V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, je příjemce podpory rovněž povinen neprodleně vrátit takto neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Fondu včetně sankcí stanovených Fondem.

 

A.4. Stanovení výše podpory a poskytnutí podpory

 • A.4.1. Po ukončení přijímání žádostí o podporu (viz A.2.3.), Fond provede ekonomické vyhodnocení všech žádostí a dle finančního plánu stanoví v procentech výši podpory pro aktuální rok, která bude zveřejněna na internetových stránkách www.pgrlf.cz do 31. 12. Příslušného roku.
 • A.4.2. Konkrétní výši podpory, která bude poskytnuta Žadateli, stanoví Fond v souladu s těmito Zásadami na základě Potvrzení pojišťovny o výši Žadatelem pojišťovně prokazatelně zaplaceného pojistného na Příslušný rok, které pojišťovna Žadateli předepsala na Příslušný rok.
 • A.4.3. Fond poskytne podporu na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění. Vyplacení podpory bude provedeno po ekonomickém vyhodnocení všech žádostí (viz A.4.1.) a po doručení Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný rok a dokladů prokazujících úhradu pojistného na Příslušný rok za příslušného Žadatele (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek).
 • A.4.4. Smlouva o poskytnutí podpory se vyhotovuje ve dvou zněních, každé vyhotovení má hodnotu originálu.
 • A.4.5. Proti rozhodnutí Fondu lze podat odůvodněnou, písemnou námitku. Fond námitku projedná. Své rozhodnutí revokuje pokud budou v námitce sděleny nové, nebo věc významně doplňující skutečnosti.
 • A.4.6. Pojistné hrazené v eurech lze akceptovat Fondem s tím, že výše finanční podpory pojištění bude vypočtena vždy k datu podání žádosti dle aktuálního kursu ČNB.
 • A.4.7. Právním základem tohoto programu je zejména nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem Úř. Věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1 – 75.

A.5. Způsob vyplácení podpory

 • A.5.1. Finanční prostředky se poskytují převodem na bankovní účet příjemce uvedený v Žádosti o podporu pojištění z Fondu.

A.6. Kontrola

 • A.6.1. Kontrolu dodržování Zásad zajišťuje Fond svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty, (např. Ministerstvo zemědělství) případně oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci Fondu, nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů, předloží kontrolovanému příjemci podpory (nebo Žadateli o podporu) písemné pověření Fondu k provedení kontroly a prokáží svou totožnost služebním průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.
 • A.6.2. Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí finanční podpory pojištění a těchto Zásad.