Pokyny

programu Provozní úvěry

Obsah:

Postup vyřizování žádostí:

A.1.     Vymezení pojmů

A.1.1.     “Podporou” se rozumí poskytnutí úročeného úvěru Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen “PGRLF, a.s.”) s možností snížení jistiny uvedeného úvěru v režimu de minimis. Úvěr a Podpora v režimu de minimis  mohou být poskytnuty pouze při splnění podmínek uvedených v těchto Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem v rámci programu – “Provozní úvěry” (dále jen “Pokyny”).

A.1.2.     “Žadatelem” nebo “Příjemcem podpory” může být pouze subjekt, který splňuje všechna kritéria uvedená pod písm. a) nebo písm. b) nebo písm. c) nebo písm. d), a který zároveň splňuje kritéria uvedená pod písm. e) a f):

a) je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který je chovatelem skotu, ovcí, koz, prasat nebo drůbeže či pěstitelem ovoce, vinné révy, chmele, zeleniny, brambor, cukrové řepy, květin, školkařských výpěstků okrasných či ovocných druhů, pěstitel léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) nebo lnu a konopí ve smyslu bodu A. 2. 9. těchto Pokynů nebo který se zabývá zpracováním zemědělských produktů ve smyslu bodu A.1.4. těchto Pokynů;

  • v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, musí dosahovat příjmů ze zemědělské prvovýroby či ze zpracování zemědělské produkce alespoň ve výši 25 % z celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu splácení Úvěru (výpočet výše poměru příjmů ze zemědělské prvovýroby/zpracování zemědělské produkce viz část E Pokynů);

b) je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;

  • je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa, který hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“) nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy (dále jen „LHO“);
  • není státním podnikem;

c) je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který se zabývá činnostmi uvedenými v CZ-NACE 2.10, 2.20, 2.40, 16.10, 16.21, 16.23, nebo výrobou palivového dřeva nebo lisovaného dřeva uvedenou v CZ-NACE 16.29 (viz část F Pokynů) nebo odpovídajícími činnostmi, které jsou zapsány v živnostenském rejstříku;

  • v případě podnikatelů zabývajících se činnostmi uvedenými v CZ-NACE 2.10, 2.20, 2.40, 16.10, 16.21, 16.23, nebo výrobou palivového dřeva nebo lisovaného dřeva uvedenou v CZ NACE 16.29, musí příjmy z těchto činností v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, dosahovat více než 25 % z celkových příjmů (výpočet výše poměru příjmů z hospodaření v lesích, zpracování dřeva a dalších činností  viz část E Pokynů);
  • v případě podnikatelů provozujících lesní školkařskou činnost v lesních školkách (§ 2 písm. x) a y) zákona č. 149/2003 Sb.) je veden v ústřední evidenci držitelů licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin (§ 20 zákona č. 149/2003 Sb.) (IS ERMA2);
  • není státním podnikem;

d)je obcí či dobrovolným svazkem obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů nebo je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zároveň je příspěvkovou organizací obce nebo právnickou osobou, jíž je obec zakladatelem;

  • zabývá se činnostmi uvedenými v CZ-NACE 16.10 a 16.21, 16.23, nebo výrobou palivového dřeva nebo lisovaného dřeva uvedenou v CZ NACE 16.29 (viz část F Pokynů) nebo odpovídajícími činnostmi, které jsou zapsány v živnostenském rejstříku;

e)Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím  tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu (dále také „SZIF“), Ministerstvu zemědělství (dále také „MZe“), zdravotním pojišťovnám a PGRLF, a.s. (viz bod A.3.7.);

f) ∙ není podnikem v obtížích (viz bod A.1.8.);

 v případě žádosti o snížení jistiny (viz bod A. 2. 6.) také

  • splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

nebo

  • splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (platí pro podnikatele v oblasti prvovýroby zemědělských produktů – zemědělské prvovýrobce ve smyslu bodu A.1.5. těchto Pokynů)

A.1.3.     “Úvěrem” se rozumí úročený úvěr, poskytnutý PGRLF, a.s. v rámci vyhlášeného programu PGRLF, a.s. „Provozní úvěry“. Úvěrové prostředky mohou být použity pouze k provoznímu financování Příjemce podpory – viz část C. 1. těchto Pokynů – tak, jak je popsáno v Podnikatelském záměru. Úvěr je poskytován v českých korunách.

A.1.4.     “Zpracováním zemědělských produktů“ se pro účely těchto Pokynů rozumí jakékoliv zpracování zemědělského produktu, jehož výsledkem může být zemědělský produkt nebo produkt, který zemědělským produktem ve smyslu bodu A. 1. 6. není, s výjimkou činností probíhajících v zemědělských podnicích potřebných pro přípravu živočišných nebo rostlinných produktů k prvnímu prodeji. Výsledným produktem musí být produkt určený pro potravinářské účely nebo krmiva pro zvířata poskytující potraviny.

A.1.5.     “Zemědělskou prvovýrobou” se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, aniž byly provedeny jakékoli další operace měnící povahu těchto produktů. Příloha I Smlouvy o fungování EU je uvedena v těchto Pokynech v části D.

 A.1.6.    “Zemědělskými produkty“ se rozumí produkty uvedené v příloze I Smlouvy s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 –  viz část D těchto Pokynů.

A.1.7.     “Podnikatelským záměrem” se rozumí dokument obsahující popis projektu nebo činností a přínosy projektu, včetně jejich finančního vyjádření, na jehož financování bude použit Úvěr, a to zejména ve smyslu části C. 1. těchto Pokynů. Obsahové náležitosti Podnikatelského záměru budou zveřejněny na internetových stránkách PGRLF, a.s.

A.1.8.      “Podnikem v obtížích” se rozumí podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna z následujících okolností:

a) v případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za “společnost s ručením omezeným” považují zejména formy podniků uvedené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (31) a “základní kapitál” zahrnuje případně jakékoli emisní ážio;

b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU;

c) jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů;

d) jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace;

e) v případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech:

i) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a

ii) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0;

A.1.9.     “Podporou v režimu de minimis” se rozumí podpora poskytnuta v režimu stanoveném nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nebo nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (platí pro podnikatele v oblasti prvovýroby zemědělských produktů – zemědělské prvovýrobce ve smyslu bodu A.1.5. těchto Pokynů).  Podpora v režimu de minimis může být poskytnuta pouze, je-li poskytnut Úvěr.

A.1.10.   “Jedním podnikem” se rozumí veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:

a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;

c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem, nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik.

Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj apod.) a nemají žádný vzájemný vztah, se za “jeden podnik” nepovažují.

A.1.11.   “Ekonomicky spjatou skupinou (ESS)” se rozumí jakákoli následující situace:

a) dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;

b) dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením.

A.2.     Příjem žádostí o Podporu, výše Podpory a Podpora v režimu de minimis

A.2.1.     Příjem žádostí bude zahájen dne 26. 6. 2017, (podání Žádosti viz bod B.1.2 těchto Pokynů). Příjem Žádostí bude ukončen okamžikem, kdy bude zaregistrována 250. Žádost v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry. Každý z Žadatelů je při podání Žádosti automaticky generovaným emailem informován o pořadí, v jakém byla jeho Žádost zaevidována. Další kolo příjmů Žádostí v rámci programu Investiční úvěry bude otevřeno dne 23. 10. 2017 PGRLF, a.s. si vyhrazuje právo uvedený termín změnit. Pravidla programu pro následující kolo příjmu Žádostí budou zveřejněna na internetových stránkách www.pgrlf.cz

A.2.2.     Jediný společník PGRLF, a.s. je oprávněn vyhlásit pozastavení, ukončení příjmu žádostí nebo naopak jeho opětovné otevření.

A.2.3.     Výši Úvěru pro jednotlivé Žadatele stanovuje PGRLF, a.s.  Kritériem pro poskytnutí Úvěru a jeho výši je ekonomická situace Žadatele, zajištění poskytnutého Úvěru, vždy však platí limity uvedené v bodě C. 1.1.1.  Úroková sazba se stanovuje způsobem uvedeným v bodě A. 2. 4. těchto Pokynů.

A.2.4.     Úrokovou sazbu Úvěru stanovuje PGRLF, a.s. v souladu se Sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb, přičemž její výše vychází ze základní sazby založené na ročních sazbách peněžního trhu a z úvěrové marže stanovené podle ratingové kategorie klienta a kvality zajištění.

A.2.5.     Úroky z Úvěru budou vypočítávány vždy k ultimu pololetí, tj. k 30. 6. resp. 31. 12. nebo ke dni úplného splacení Úvěru a jejich výši PGRLF, a.s. klientovi písemně oznámí spolu se lhůtou k jejich úhradě. Jistina Úvěru bude splácena dle splátkového kalendáře stanoveného PGRLF, a.s. s možností odkladu první splátky jistiny až o 6 měsíců.

A.2.6.     Jistina poskytnutého Úvěru může být k okamžiku poskytnutí Úvěru jednorázově snížena formou mimořádné splátky, a to Podporou v režimu de minimis.

Uvedené snížení jistiny je možné pouze za dodržení podmínek stanovených:

– nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (např. celková výše podpory de minimis, poskytnutá jednomu podniku (viz bod A.1.10.) za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období atd.).

respektive

– nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství – platí pro podnikatele v oblasti prvovýroby zemědělských produktů – zemědělské prvovýrobce ve smyslu bodu A.1.5. těchto Pokynů – (např. celková výše podpory de minimis, poskytnutá jednomu podniku (viz bod A.1.10.) za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období atd.)

A.2.7.    Pro účely těchto Pokynů platí, že maximální částka, o kterou může být jistina k okamžiku poskytnutí Úvěru snížena, je korunový (Kč) ekvivalent částky 15 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným Evropskou centrální bankou ke dni poskytnutí Podpory (platí jak pro oblast prvovýroby zemědělských produktů, tak pro ostatní odvětví), a to vždy za předpokladu, že budou dodržena všechna ustanovení příslušného předpisu Evropské unie o podporách de minimis tj. nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nebo nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství. Vždy však platí omezení uvedené v bodě A. 2. 8. těchto Pokynů.

A.2.8.     Výše Podpory poskytnuté v režimu de minimis může činit maximálně 50 % z celkové výše poskytnutého Úvěru. Vždy platí, že nesmí být překročen limit uvedený v bodě A.2.7. Pokynů.

A.2.9.  „Chovatelem skotu“ se pro účely těchto Pokynů rozumí Žadatel, který ke dni podání žádosti chová alespoň 3 VDJ skotu, které jsou evidovány v integrovaném registru zvířat („IZR“) – (výpočet Velké dobytčí jednotky (VDJ) viz Část G Pokynů).

„Chovatelem prasat“ se pro účely těchto Pokynů rozumí Žadatel, který ke dni podání žádosti chová alespoň 2,5 VDJ prasat, která jsou evidována v integrovaném registru zvířat („IZR“) – (výpočet Velké dobytčí jednotky (VDJ) viz Část G Pokynů).

„Chovatelem ovcí nebo koz“ se pro účely těchto Pokynů rozumí Žadatel, který ke dni podání žádosti chová alespoň 2,25 VDJ ovcí nebo koz, které jsou evidovány v integrovaném registru zvířat („IZR“) –  (výpočet Velké dobytčí jednotky (VDJ) viz Část G Pokynů).

„Chovatelem drůbeže“ se pro účely těchto Pokynů rozumí Žadatel, který ke dni podání žádosti chová v registrovaném hospodářství drůbež dle vyhl. č. 136/2004 Sb.

„Pěstitelem ovoce nebo chmele“ se pro účely těchto Pokynů rozumí Žadatel, který pěstuje ovoce, nebo chmel alespoň na 1 ha zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (dále jen „LPIS“), a to ke dni podání Žádosti a který v posledním období pro podávání žádosti o Dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS), které předcházelo podání Žádosti o úvěr, tuto žádost (VCS) podal.

„Pěstitelem vinné révy“ se pro účely těchto Pokynů rozumí Žadatel, který pěstuje vinnou révu alespoň na 0,5 ha zemědělské půdy vedené v LPIS, a to ke dni podání Žádosti.

„Pěstitelem zeleniny“ se pro účely těchto Pokynů rozumí Žadatel, který v roce podání Žádosti pěstoval, pěstuje nebo bude pěstovat zeleninu alespoň na 1 ha zemědělské půdy vedené v LPIS a který v posledním období pro podávání žádosti o Dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS), které předcházelo podání Žádosti o úvěr, tuto žádost (VCS) podal.

„Pěstitelem brambor nebo cukrové řepy“ se pro účely těchto Pokynů rozumí Žadatel, který v roce podání Žádosti pěstoval, pěstuje nebo bude pěstovat brambory nebo cukrovou řepu alespoň na 1 ha zemědělské půdy vedené v LPIS a který v posledním období pro podávání žádosti o Dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS), které předcházelo podání Žádosti o úvěr, tuto žádost (VCS) podal.

„Pěstitelem květin, školkařských výpěstků okrasných či ovocných druhů“ se pro účely těchto Pokynů rozumí Žadatel, který v roce podání Žádosti pěstoval, pěstuje nebo bude pěstovat květiny nebo školkařské výpěstky okrasných či ovocných druhů alespoň na 0,25 ha zemědělské půdy vedené v LPIS a ke dni podání Žádosti je registrovaný v rámci  Jednotné registrace a evidence osob, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice u  Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).

„Pěstitelem léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR)“ se pro účely těchto Pokynů rozumí Žadatel, který v roce podání Žádosti pěstoval, pěstuje nebo bude pěstovat LAKR  celkem  alespoň na 0,25 ha zemědělské půdy vedené v LPIS a který v posledním období pro podávání Jednotné žádosti, které předcházelo podání Žádosti o úvěr, tuto žádost podal  a v žádosti deklaroval LAKR (přehled léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) viz  Část H Pokynů.

„Pěstitelem lnu a konopí“ se pro účely těchto Pokynů rozumí Žadatel, který v roce podání Žádosti pěstoval, pěstuje nebo bude pěstovat len nebo konopí seté celkem  alespoň na 0,5 ha zemědělské půdy vedené v LPIS a který v posledním období pro podávání Jednotné žádosti, které předcházelo podání Žádosti o úvěr, tuto žádost podal a v žádosti deklaroval konopí nebo len.

A.2.10. V případě, že Žadatel o Podporu působí jak v oblasti zemědělské prvovýroby (viz bod A.1.5.), tak zároveň v ostatních oblastech uvedených v bodě A.1.2. těchto Pokynů, povede o provozních nákladech souvisejících s provozním financováním zemědělské prvovýroby (o veškerých výdajích skutečně vynaložených na provozní financování) samostatnou analytickou účetní evidenci, nebo jinak oddělí účetnictví vztahující se k činnostem, které souvisejí se zemědělskou prvovýrobou (např. střediskem nebo činností), pokud je příjemce účetní jednotkou. Pokud není účetní jednotkou, povede jiným způsobem samostatnou podrobnou evidenci provozních nákladů vztahujícím se k činnostem souvisejícím se zemědělskou prvovýrobou.

A.3.     Ostatní

A.3.1.     Příjemce Podpory odpovídá za účelové použití Úvěru, které je popsáno v Podnikatelském záměru, jenž je přílohou žádosti o poskytnutí Úvěru. Příjemce Podpory je povinen bez odkladu oznámit PGRLF, a.s. veškeré změny související s poskytováním Podpor PGRLF, a.s. a informovat PGRLF, a.s. o všech okolnostech, které mohou mít vliv na schopnost příjemce Podpory plnit povinnosti nebo závazky, ke kterým se smluvně zavázal.

A.3.2.     Na poskytnutí Úvěru ani Podpory v režimu de minimis není právní nárok, a o jejich poskytnutí a výších rozhoduje PGRLF, a.s. na základě žádostí a podkladů k nim předložených Žadatelem.

A.3.3.     Příjemce Podpory je povinen na vyžádání PGRLF, a.s. předložit i další dokumenty, které s předkládanou žádostí a poskytnutím Podpory souvisí.

A.3.4.     Podpora nepřísluší Žadateli, který je v likvidaci, nebo na jehož majetek byl prohlášen konkurs, probíhá konkursní  nebo  vyrovnací řízení, nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo probíhá řízení dle insolvenčního zákona, nebo na jehož majetek je nařízena exekuce.

A.3.5.     Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF, a.s., respektive neuzavřeli s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání, nebo v důsledku uzavřeného smluvního vztahu s takovou osobou vznikla PGRLF, a.s. ztráta. Podpora se neposkytuje rovněž Žadatelům, kteří tvoří s jinými osobami ekonomicky spjatou skupinu ve smyslu definice uvedené v bodě A.1.11 těchto Pokynů, a kterákoli z těchto osob  tvořících se Žadatelem ekonomicky spjatou skupinu je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF, a.s., respektive neuzavřela s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání, nebo v důsledku uzavřeného smluvního vztahu s takovou osobou vznikla PGRLF, a.s. ztráta. V případě právnických osob se Podpora neposkytne rovněž Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako ovládajícího společníka, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) právnické a fyzické osoby, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřely s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání, nebo v důsledku uzavřeného smluvního vztahu s těmito osobami vznikla PGRLF, a.s. ztráta. Podpora nebude rovněž poskytnuta Žadateli, který má ve svých strukturách osoby, které působily nebo působí jako ovládající společníci, členové statutárních nebo kontrolních orgánů právnické osoby, s níž PGRLF, a.s. uzavřel smlouvu o podpoře, a která je v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřela s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání, nebo v důsledku uzavřeného smluvního vztahu s takovou právnickou osobou vznikla PGRLF, a.s. ztráta.

A.3.6.     Podpora se neposkytne Žadatelům, vůči kterým byl v návaznosti na rozhodnutí Komise o protiprávnosti a neslučitelnosti podpory s vnitřním trhem vystaven inkasní příkaz.

A.3.7.     Příjemce Podpory umožní kontrolu vyjmenovanými subjekty (viz bod A. 4. 2. Pokynů).

A.3.8.     Příjemce Podpory uděluje PGRLF, a.s. souhlas se zpracováním, a to zejména se shromažďováním, uchováváním a zveřejňováním svých údajů, včetně osobních údajů („dále jen “Údaje“), uvedených ve smlouvě o podpoře uzavřené s PGRLF, a.s. Údaje budou zpracovávány v databázi PGRLF, a.s. a zveřejňovány zejména ve společném zemědělském registru MZe.

A.3.9.    Veškeré změny týkající se poskytování Podpor budou oznamovány na internetové adrese www.pgrlf.cz, prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF či MZe nebo prostřednictvím jiných PGRLF, a.s. k tomu určených subjektů.

A.3.10.   Jediný společník PGRLF, a.s. je oprávněn měnit Pokyny.

A.3.11.   Představenstvo PGRLF, a.s. je oprávněno podat výklad k těmto Pokynům.

A.3.12.   Na stejný záměr nesmí být Žadateli poskytnuta dotace nebo příspěvek z rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů či strukturálních fondů EU nebo Programu rozvoje venkova apod.

A.4.     Podmínky pro čerpání Podpory a Kontrola

A.4.1.     Při nedodržení nebo porušení podmínek pro poskytnutí Úvěru nebo Podpory v režimu de minimis, stanovených Pokyny a ve smlouvách o Podpoře, postupuje PGRLF, a.s. v souladu se smlouvami a Pokyny, a to včetně uplatnění  sjednaných sankcí (tj. například vrácení již poskytnuté Podpory, úhrada smluvních pokut apod.).

A.4.2.     Kontrolu dodržování Pokynů zajišťuje PGRLF, a.s. svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty (např. MZe), případně oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci PGRLF, a.s., nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží kontrolovanému Příjemci podpory (nebo Žadateli o Podporu) písemné pověření PGLRF, a.s. ke kontrole a prokáží svou totožnost služebním průkazem. Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených smlouvou o podpoře a těchto Pokynů.

B. Postup vyřizování žádostí

B.1.     Žádost

B.1.1.    V případě žádosti o poskytnutí Podpory Žadatel předloží svoji žádost, postupem uvedeným v bodě B.1.2. těchto Pokynů, na předepsaném formuláři, jehož vzor stanoví PGRLF, a.s. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit, a to včetně všech příloh, čestných prohlášení a v případech, kdy Žadatel žádá o snížení jistiny poskytnutého Úvěru, také čestné prohlášení k Podpoře v režimu de minimis.

B.1.2.    Žádost se podává spolu s čestným prohlášením, souhlasem se zpracováním údajů a přílohami pouze elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.pgrlf.cz (záložka podat žádost, investiční úvěry). Po podání Žádosti bude Žadateli doručen potvrzovací email na emailovou adresu uvedenou v Žádosti, který obsahuje potvrzení o podání Žádosti, čas podání Žádosti a informaci o pořadí, v jakém byla Žádost v rámci uvedeného kola příjmů žádostí doručena. PGRLF, a.s. může vedle výše uvedeného způsobu podání žádosti o poskytnutí Podpory, stanovit i jiný způsob podávání žádosti o poskytnutí Podpory, který uvede na svých internetových stránkách www.pgrlf.cz.

B.1.3.     Podáním Žádosti se rozumí datum registrace Žádosti uvedené v potvrzovacím emailu viz bod B.1.2. Podpora se poskytuje dle podmínek platných ke dni této registrace. Pro přiznání konkrétní výše Podpory je rozhodný den zaregistrování žádosti o poskytnutí Podpory.

B.2. Vyřízení

B.2.1.     Žadatel předloží PGRLF, a.s. žádost o poskytnutí Podpory v rámci Programu Provozní úvěry včetně všech příloh a čestných prohlášení. PGRLF, a.s. žádost projedná a rozhodne o poskytnutí a výši nebo neposkytnutí Podpory.

B.2.2.     PGRLF, a.s. poskytuje Úvěr a Podporu v režimu de minimis po podpisu smluvní dokumentace a splnění všech sjednaných podmínek pro čerpání Úvěru a pro poskytnutí Podpory v režimu de minimis.

B.2.3.     Konkrétní podmínky vztahu mezi PGRLF, a.s. a Žadatelem jsou upraveny ve smlouvě o Úvěru a ve smlouvě o poskytnutí Podpory v režimu de minimis, a to včetně sankcí za porušení konkrétní  smlouvy, podmínek čerpání či formě zajištění poskytnutého Úvěru, apod.

Čerpání Úvěru je upraveno ve smlouvě o Úvěru v závislosti na charakteru Úvěru a poskytnutého zajištění závazku příjemce Podpory na základě požadavku PGRLF, a.s. Formou zajištění poskytnutého Úvěru se rozumí zejména blankosměnka, zajišťovací převod práva ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

B.2.4.     Nevyhoví-li PGRLF, a.s. Žádosti o poskytnutí Podpory, je Žadatel oprávněn podat PGRLF, a.s. námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení sdělení PGRLF, a.s. o nevyhovění Žádosti o Podporu. O námitkách Žadatele rozhoduje představenstvo PGRLF, a.s. ve lhůtě 60 dnů od doručení námitek Žadatele o Podporu. Pokud Žadatel o Podporu námitky během lhůty dle předchozí věty doplní, lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení doplnění námitek PGRLF, a.s. Představenstvo PGRLF, a.s. po posouzení námitek Žadatele o Podporu původní rozhodnutí potvrdí, nebo ho změní. Rozhodnutí představenstva PGRLF, a.s. je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.

B.2.5.     Standardní přílohy k žádosti o poskytnutí Podpory:

1.  Účetní výkazy podle formy účetnictví – vše kopie

a.  Žadatelé vedoucí účetnictví

– přiznání k dani z příjmů za 2 roky předcházející podání žádosti s podacím razítkem Finančního úřadu nebo potvrzením o doručení z datové schránky – neplatí pro Žadatele, kteří nepodnikají (bez ohledu na předmět podnikání) alespoň dva roky před podáním žádosti, kteří předkládají uvedené dokumenty v rozsahu, jaký mají ke dni podání žádosti k dispozici;

– účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce za 2 roky předcházející podání žádosti -neplatí pro Žadatele, kteří nepodnikají (bez ohledu na předmět podnikání) alespoň dva roky před podáním žádosti, kteří předkládají uvedené dokumenty v rozsahu, jaký mají ke dni podání žádosti k dispozici;

– aktuální výkazy v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty, k datu podání žádosti.

b. Žadatelé vedoucí daňovou evidenci – aktuální stav příjmů a výdajů, evidenci majetku za aktuální období;

– vyplněný formulář s dalšími údaji potřebnými pro vyhodnocení kreditní kvality Žadatele viz www.pgrlf.cz – ke stažení – provozní úvěry – Formulář pro žadatele vedoucí daňovou evidenci.

– přiznání k dani z příjmů za 2 roky předcházející podání žádosti s podacím razítkem Finančního úřadu nebo potvrzením o doručení z datové schránky, včetně příloh – neplatí pro Žadatele, kteří nepodnikají (bez ohledu na předmět podnikání) alespoň dva roky před podáním žádosti, kteří předkládají uvedené dokumenty v rozsahu, jaký mají ke dni podání žádosti k dispozici;

2.  Podnikatelský záměr obsahující popis projektu nebo činností – záměr, na jehož financování bude použit Úvěr. Součástí podnikatelského záměru jsou také informace o stávající činnosti Žadatele.

3.  Potvrzení prokazující, že Žadatel nemá nedoplatky vůči České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám (Žadatel předkládá potvrzení pouze od těch zdravotních pojišťoven, vůči kterým má povinnost hradit pojistné. Ve vztahu k ostatním zdravotním pojišťovnám Žadatel deklaruje uvedenou skutečnost prostřednictvím čestného prohlášení, které je součástí Žádosti) a vůči Finančnímu úřadu. V žádosti o poskytnutí Podpory Žadatel poskytne souhlas s ověřením této skutečnosti také u Státního zemědělského intervenčního fondu, MZe a Státního pozemkového úřadu, které provede PGRLF, a.s.

4.  Čestné prohlášení k naplnění zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní činnosti nebo financování terorismu. Formulář čestného prohlášení je k dispozici na www.pgrlf.cz v sekci „Ke stažení“

5.  Identifikace Žadatele ve smyslu § 10 zákona č. 253/2008 Sb. Formulář žádosti o sepsání veřejné listiny o provedení identifikace je k dispozici na www.pgrlf.cz v sekci „Ke stažení“. Identifikaci Žadatele provádí notář nebo kontaktní místo veřejné zprávy (Czech POINT) nebo je možné ji provést při osobní návštěvě pracovníky PGRLF, a.s.

Žadatel dle A. 1. 2. písm. b) dále doloží:

6. Kopii rozhodnutí o schválení LHP orgánem státní správy lesů nebo kopii protokolu o převzetí vlastnického separátu LHO.

7. Kopii listu vlastnictví nebo dokladu o nájmu (pachtu) či výpůjčce lesního majetku tj. nájemní smlouvu, smlouvu pachtovní, smlouvu o výpůjčce.