Výkladový list

k Pokynům pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zajištění úvěrů

    • 1. Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby

      Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby pro žadatele vedoucí daňovou evidenci

      Vzorec pro výpočet: (Příjmy ze zemědělské činnosti x 100)/Celkové příjmy

       

      • Položky zahrnuté do čitatele:
        • (+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících se zemědělskou, lesnickou činností a zpracování zemědělských produktů
        • (+) Změna stavu zásob související se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů
        • (+) Aktivace výrobků ze zemědělské, lesnické produkce a ze zpracování zemědělských produktů
        • (+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda
        • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách a zvířatech
        • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3
        • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy
      • Položky zahrnuté do jmenovatele:
        • (+) celkové příjmy
        • (-) příjmy z finančních aktivit
        • (-) mimořádné příjmy
        • (-) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (bez Tržeb z prodeje zvířat základního stáda)
      • Pozn.:
        • (+) přičitatelná položka
        • (-) odčitatelná položka

      Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby pro Žadatele vedoucí účetnictví

      Vzorec pro výpočet: (Výnosy ze zemědělské činnosti x 100)/Celkové provozní výnosy

      • Položky zahrnuté do čitatele:
        • (+) Tržba4 za prodej vlastních výrobků5 a služeb6 souvisejících se zemědělskou, lesnickou činností a zpracování zemědělských produktů
        • (+) Změna stavu zásob7 související se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů
        • (+) Aktivace výrobků8 ze zemědělské, lesnické produkce a ze zpracování zemědělských produktů
        • (+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda
        • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách a zvířatech
        • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události9
        • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy
      • Položky zahrnuté do jmenovatele:
        • (+) Tržby za prodej zboží10
        • (+) Výkony10
        • (+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda
        • (+) Ostatní provozní výnosy10
      • Pozn.:
        • (+) přičitatelná položka
        • (-) odčitatelná položka

       1 tržby z potravinářské a vedlejší produkce např. tržby z bioplynových stanic, peletek atd.
       2 včetně služeb pro organizace zabývající se zemědělskou činností, lesnickou činností, zpracováním zemědělských produktů a služeb pro obce
       3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na polních plodinách a zvířatech
       4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty)
       5 tržby z potravinářské a vedlejší produkce např. tržby z bioplynových stanic, peletek atd.
       6 včetně služeb pro organizace zabývající se zemědělskou činností, lesnickou činností, zpracováním zemědělských produktů a služeb pro obce
       7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (Výkaz zisku a ztráty)
       8 Aktivace (Výkaz zisku a ztráty)
       9 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na polních plodinách a zvířatech
       10 Výkazu zisku a ztráty

      • 2. Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů

        Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů pro Žadatele vedoucí daňovou evidenci

        Vzorec pro výpočet: (Příjmy ze zpracování zemědělských produktů x 100)/Celkové příjmy

         

        • Položky zahrnuté do čitatele:
          • (+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
          • (+) Aktivace výrobků ze zpracování zemědělských produktů
          • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
          • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3
          • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených se zpracováním zemědělských produktů
        • Položky zahrnuté do jmenovatele:
          • (+) celkové příjmy
          • (-) příjmy z finančních aktivit
          • (-) mimořádné příjmy
          • (-) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
        • Pozn.:
          • (+) přičitatelná položka
          • (-) odčitatelná položka

        Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů pro Žadatele vedoucí účetnictví

        Vzorec pro výpočet: (Výnosy ze zpracování zemědělských produktů x 100)/Celkové provozní výnosy

        • Položky zahrnuté do čitatele:
          • (+) Tržby za prodej vlastních výrobků4 a služeb5 souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
          • (+) Změna stavu zásob7 související se zpracováním zemědělských produktů
          • (+) Aktivace výrobků8 ze zpracování ze zemědělských produktů
          • (+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda
          • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
          • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události9
          • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených se zpracováním zemědělských produktů
        • Položky zahrnuté do jmenovatele:
          • (+) Tržby za prodej zboží10
          • (+) Výkony10
          • (+) Ostatní provozní výnosy10
        • Pozn.:
          • (+) přičitatelná položka
          • (-) odčitatelná položka

         1 tržby za zemědělské produkty, uvedené níže v Příloze I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU
         2 včetně služeb pro organizace zabývající se zpracováním zemědělských produktů 
         3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na lesních porostech
         4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty) za zemědělské produkty uvedené níže v Příloze I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU
         5 včetně služeb pro organizace zabývající se zpracováním zemědělských produktů 
         7 Změna stavu zásob (Výkaz zisku a ztráty) zemědělských produktů z vlastní výroby
         8 Aktivace materiálu a zboží (Výkaz zisku a ztráty) zemědělských produktů vyrobených ve vlastní režii
         9 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na lesních porostech
         10 Výkaz zisku a ztráty

        • 3. Výpočet výše příjmů z lesnické činnosti a zpracování dřeva

          Výpočet výše příjmů z lestnické činnosti a zpracování dřeva pro Žadatele vedoucí daňovou evidenci

          Vzorec pro výpočet: (Příjmy z lesnické činnosti a zpracování dřeva x 100)/Celkové příjmy

           

          • Položky zahrnuté do čitatele:
            • (+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících s lesnickou činností a zpracováním dřeva
            • (+) Změna stavu zásob související s lesnickou činností a zpracováním dřeva
            • (+) Aktivace výrobků z lesnické produkce a ze zpracování dřeva
            • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na lesních porostech
            • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3
            • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených s lesnickou činností a zpracováním dřeva
          • Položky zahrnuté do jmenovatele:
            • (+) celkové příjmy
            • (-) příjmy z finančních aktivit
            • (-) mimořádné příjmy
            • (-) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
          • Pozn.:
            • (+) přičitatelná položka
            • (-) odčitatelná položka

          Výpočet výše příjmů z lesnické činnosti a zpracování dřeva pro Žadatele vedoucí účetnictví

          Vzorec pro výpočet: (Výnosy z lesnické činnosti a zpracování dřeva x 100)/Celkové provozní výnosy

          • Položky zahrnuté do čitatele:
            • (+) Tržby za prodej vlastních výrobků4 a služeb5 souvisejících s lesnickou činností a zpracováním dřeva
            • (+) Změna stavu zásob7 související s lesnickou činností a zpracováním dřeva
            • (+) Aktivace výrobků8 zlesnické produkce a ze zpracování dřeva
            • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na lesních porostech
            • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události9
            • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených s lesnickou činností a zpracováním dřeva
          • Položky zahrnuté do jmenovatele:
            • (+) Tržby za prodej zboží10
            • (+) Výkony10
            • (+) Ostatní provozní výnosy10
          • Pozn.:
            • (+) přičitatelná položka
            • (-) odčitatelná položka

           1 tržby z lesního hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10 a tržby z těžby dřeva uvedené pod č. 02.20 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
           2 včetně služeb pro organizace a obce zabývající se činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10 a těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
           3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na lesních porostech
           4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty) související s činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10 a těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
           5 včetně služeb pro organizace a obce zabývající se činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10 a těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
           7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (Výkaz zisku a ztráty)
           8 Aktivace (Výkaz zisku a ztráty))
           9 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na lesních porostech
           10 Výkaz zisku a ztráty

          • 4.Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

            02.10 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

            Zahrnuje:

              • – pěstování dříví na stojato: výsadbu, přesazování, probírku stromů a péči o les
              • – pěstování podrostu, vlákninového dříví a dříví na otop
              • – provoz lesních školek
                Tyto činnosti lze provádět jak v přírodních, tak v uměle vysazených lesích.

            Nezahrnuje:

            • – pěstování vánočních stromků (01.29)1
            • – provoz stromových školek, kromě lesních školek (01.30)1
            • – sběr hub a jiných divoce rostoucích lesních materiálů (02.30)1
            • – výrobu štěpek a třísek ze dřeva (16.10)1

            02.20 Těžba dřeva

            Zahrnuje:

              • – produkci kulatiny pro dřevozpracující průmysl
              • – produkci kulatiny používané v neopracované formě, např. důlního dřeva, plotových kůlů a telegrafních sloupů
              • – sběr a produkci dřeva pro účely výroby energií
              • – sběr zbytků vzniklých při těžbě dřeva pro účely výroby energií
              • – produkci dřevěného uhlí v lese (tradičními metodami)
                Produktem této činnosti jsou klády, odřezky nebo palivové dříví.

            Nezahrnuje:

            • – pěstování vánočních stromků (01.29)1
            • – pěstování dříví na stojato: výsadbu, přesazování, probírku stromů a péči o les (02.10)1
            • – sběr jiných divoce rostoucích lesních materiálů (02.30)1
            • – výrobu štěpek a třísek ze dřeva (16.10)1
            • – produkci dřevěného uhlí na základě destilace (20.14)1

            16.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva
            16.10 Výroba pilařská a impregnace dřeva

            Zahrnuje:

              • – řezání pilou, hoblování a jiné strojní obrábění dřeva
              • – krájení na plát, dělení nebo rozřezání na třísky, hobliny
              • – výrobu dřevěných železničních pražců
              • – výrobu podlahové krytiny ze dřeva, nemontované, nekompletované
              • – výrobu dřevité vlny, dřevité moučky, třísek, pilin

            Zahrnuje také:

              • – sušení dřeva
              • – impregnaci anebo chemickou úpravu dřeva konzervačními nebo jinými hmotami

            Nezahrnuje:

            • – těžbu a produkci surového dřeva (02.20)1
            • – výrobu dýh dostatečně tenkých pro zpracování na překližky, desky a panely (16.21)1
            • – výrobu šindelů, obrub, obkladů a lišt (16.23)1
            • – výrobu palivového dřeva nebo lisovaného dřeva (16.29)1

            16.2 Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 
            Tato skupina zahrnuje výrobu dřevěných, korkových, proutěných anebo slaměných výrobků, a to jak v základních formách, tak ve formě sestavených, kompletovaných výrobků. 
            16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva

            Zahrnuje:

            • – výrobu dýh, které jsou dostatečně tenké a vyhovují pro dýhování, zpracování na překližky nebo k jiným účelům:
            • • hlazené, barvené, potahované, impregnované, vyztužené (na zadní straně papírem nebo tkaninou)
            • • zpracování formou motivů
            • – výrobu překližek, dýhovaných desek (panelů) a podobných vrstvených (laminátových) dřevěných desek a listů
            • – výrobu OSB desek (její štěpky jsou složené do 3 vrstev k sobě kolmo orientovaných) a jiných dřevotřískových desek
            • – výrobu středně silných dřevovláknitých izolačních desek (MDF) a jiných dřevovláknitých desek
            • – výrobu zhuštěného dřeva
            • – výrobu klíženého vrstveného dřeva, vrstvených dřevěných dýh

             1 http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/vysvetlivky_cz_nace/$File/vysvetlivky_cz_nace.pdf

5.viz bod A. 1. 9. Pokynů:
          • a) pivo;
          • b) čokoláda a odvozené produkty;
          • c) chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží;
          • d) nápoje vyrobené z rostlinných výtažků;
          • e) těstoviny;
          • f) sůl;
          • g) přírodní gumy a pryskyřice;
          • h) hořčičná pasta;
          • i) kukuřice cukrová;
          • j) bavlna.