Archiv autora: Evžen Schulz

Tisková zpráva

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (dále jen „PGRLF“) si dovoluje uvést, že jako kapitálová akciová společnost realizuje vedle jiného také některé postupy uvedené v zákoně č.252/1997 Sb., o zemědělství. Mezi tyto postupy patří poskytování některých typů podpor v rámci jednotlivých programů podpor, přičemž v případě schválení poskytnutí podpory jsou s žadateli o podporu uzavírány v soukromoprávním režimu smlouvy dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

PGRLF se nepodílí na plnění rozpočtu EU a nepřijímá žádné finanční prostředky z EU a při své činnosti se důsledně řídí platným právním řádem České republiky. Činnost PGRLF je založena na principu transparentnosti, kdy veškeré uzavřené smlouvy jsou uveřejněny v souladu s příslušným zákonem v registru smluv, čímž podléhá PGRLF veřejné kontrole; jakékoliv poznatky, či podněty ze strany třetích osob prověřuje a přijímá relevantní opatření. Ačkoliv PGRLF není ve vztahu k „unijnímu auditu“ kontrolovaným subjektem ani nebyl s výsledky auditu seznámen, tak situaci monitoruje a s přihlédnutím k svému postavení vyhodnocuje.

Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dne 1. 8. 2019 zahajuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Pojištění produkce lesních školek. V souladu se Zásadami pro poskytování podpory bude příjem žádostí ukončen ke dni 1. 11. 2019. Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění produkce lesních školek včetně formuláře žádosti jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Žádosti jsou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF, prostřednictvím PGRLF, a.s. nebo prostřednictvím elektronického příjmu žádostí na www.pgrlf.cz.

Brožura PGRLF

Doporučení klientům

PGRLF, a.s. si dovoluje doporučit svým klientům, aby si před konečným uzavřením úvěrové smlouvy, na níž hodlají čerpat podporu PGRLF, a.s. ve formě dotace části úroků z úvěrů (zejména v rámci programu Zemědělec), zjistili další aktuální nabídky úvěrů na finančním trhu. Uvedené doporučení je motivováno snahou PGRLF, a.s. dosáhnout pro naše klienty co nejvýhodnějších úvěrových podmínek.

Výše procentních sazeb „Pojištění“

Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. stanovilo výše procentních sazeb podpor pojištění pro rok 2015 v rámci programu:

Finanční podpora pojištění

• 50% z uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin
• 50% z uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin
• 50% z uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat

Pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin

• 30% z uhrazených nákladů na pojištění

Pojištění lesních porostů

• 30% z uhrazených nákladů na pojištění lesních porostů

Výše procentních sazeb investičních programů

Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. stanovilo výše procentních sazeb podpor poskytovaných v roce 2015 v rámci investičních programů takto:

• Program Zemědělec – základní sazba podpory je stanovena na 2,5 % p.a. pro žádosti zaregistrované v období od 2.4.2015 do 30.9.2015. V případě Mladých zemědělců je podpora navýšena o 1 %.
• Program Technika pro hospodaření v lesích, Dřevozpracující provozovny, Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, Zpracovatel – sazba podpory je stanovena na 2,5 % p.a. pro žádosti zaregistrované v období od 3.8.2015 do 30.9.2015.

Ukončení příjmu žádostí „Pojištění“

Dne 30. 10. 2015 bude ukončen příjem žádostí o poskytnutí podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění a Finanční podpora pojištění lesních porostů pro rok 2015. Nejpozději k uvedenému datu je nutné doložit PGRLF, a.s. Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný rok (výpis z účtu, složenka, pokladní doklad, zápočet z pojistné události, přeplatek). Příjem žádostí v rámci programu Finanční podpora pojištění a Finanční podpora pojištění lesních porostů pro rok 2016 bude zahájen 1. 1. 2016.

Příjem žádostí „Úvěry na nákup půdy“

Dne 3. 8. 2015 zahajuje PGRLF, a.s. první kolo příjmu žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Úvěry na nákup půdy, Podpora nákupu půdy – snížení jistiny a Sociální zemědělství. V souladu s pravidly pro poskytování podpor v rámci uvedených programů bude první kolo příjmu žádostí ukončeno ke dni 31. 12. 2015. V rámci programu Sociální zemědělství jsou pro první kolo příjmu žádostí alokovány finanční prostředky ve výši 50 mil. Kč. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. Pokyny pro poskytování podpor a formulář žádosti o poskytnutí podpory jsou přístupné na www.pgrlf.cz, v sekci „Ke stažení“.

Příjem žádostí „pojištění lesních školek“

Dnem 1. 8. 2015 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytování finanční podpory pojištění lesních školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin. V souladu se Zásadami pro poskytování této podpory, bude příjem žádostí ukončen ke dni 1. 11. 2015. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění lesních školek, formulář žádosti o podporu naleznete na www.pgrlf.cz, v sekci „Ke stažení“.