Archiv autora: Evžen Schulz

Doporučení klientům

PGRLF, a.s. si dovoluje doporučit svým klientům, aby si před konečným uzavřením úvěrové smlouvy, na níž hodlají čerpat podporu PGRLF, a.s. ve formě dotace části úroků z úvěrů (zejména v rámci programu Zemědělec), zjistili další aktuální nabídky úvěrů na finančním trhu. Uvedené doporučení je motivováno snahou PGRLF, a.s. dosáhnout pro naše klienty co nejvýhodnějších úvěrových podmínek.

Výše procentních sazeb “Pojištění”

Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. stanovilo výše procentních sazeb podpor pojištění pro rok 2015 v rámci programu: Finanční podpora pojištění • 50% z uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin • 50% z uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin • 50% z uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat Pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin • 30% z uhrazených nákladů na pojištění Pojištění lesních porostů • 30% z uhrazených nákladů na pojištění lesních porostů

Výše procentních sazeb investičních programů

Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. stanovilo výše procentních sazeb podpor poskytovaných v roce 2015 v rámci investičních programů takto: • Program Zemědělec – základní sazba podpory je stanovena na 2,5 % p.a. pro žádosti zaregistrované v období od 2.4.2015 do 30.9.2015. V případě Mladých zemědělců je podpora navýšena o 1 %. • Program Technika pro hospodaření v lesích, Dřevozpracující provozovny, Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, Zpracovatel – sazba podpory je stanovena na 2,5 % p.a. pro žádosti zaregistrované v období od 3.8.2015 do 30.9.2015.

Ukončení příjmu žádostí “Pojištění”

Dne 30. 10. 2015 bude ukončen příjem žádostí o poskytnutí podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění a Finanční podpora pojištění lesních porostů pro rok 2015. Nejpozději k uvedenému datu je nutné doložit PGRLF, a.s. Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný rok (výpis z účtu, složenka, pokladní doklad, zápočet z pojistné události, přeplatek). Příjem žádostí v rámci programu Finanční podpora pojištění a Finanční podpora pojištění lesních porostů pro rok 2016 bude zahájen 1. 1. 2016.

Příjem žádostí “Úvěry na nákup půdy”

Dne 3. 8. 2015 zahajuje PGRLF, a.s. první kolo příjmu žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Úvěry na nákup půdy, Podpora nákupu půdy – snížení jistiny a Sociální zemědělství. V souladu s pravidly pro poskytování podpor v rámci uvedených programů bude první kolo příjmu žádostí ukončeno ke dni 31. 12. 2015. V rámci programu Sociální zemědělství jsou pro první kolo příjmu žádostí alokovány finanční prostředky ve výši 50 mil. Kč. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. Pokyny pro poskytování podpor a formulář žádosti o poskytnutí podpory jsou přístupné na www.pgrlf.cz, v sekci „Ke Pokračování »

Příjem žádostí “pojištění lesních školek”

Dnem 1. 8. 2015 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytování finanční podpory pojištění lesních školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin. V souladu se Zásadami pro poskytování této podpory, bude příjem žádostí ukončen ke dni 1. 11. 2015. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění lesních školek, formulář žádosti o podporu naleznete na www.pgrlf.cz, v sekci „Ke stažení“.

Snížení minimálního úrokového zatížení

Oznamujeme, že v rámci stávajících programů PGRLF, a.s. Zemědělec a Podpora nákupu zemědělské půdy, kde jsou poskytovány podpory ve formě subvence části úroků z úvěru, dochází ke snížení minimálního úrokového zatížení příjemců podpor z 1% p. a. na 0,5% p. a. Tato změna se bude vztahovat na všechny žádosti o poskytnutí podpory podané v rámci uvedených programů od srpna 2015. Maximální hrubá míra podpory respektive maximální výše podpory zůstává zachována.

Nové programy

Dne 3. srpna 2015 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci těchto nových programů: 1) Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích; 2) Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny; 3) Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa; 4) Finanční podpora pojištění lesních porostů; 5) Zpracovatel; 6) Úvěry na nákup půdy; 7) Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru; 8) Sociální zemědělství; 9) Zajištění úvěrů. Programy podpor jsou zaměřeny na rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů zemědělských produktů, pro podporu oblasti lesního hospodářství a v neposlední řadě k rozvoji sociálního zemědělství, kdy mezi možné Pokračování »