Archiv autora: Evžen Schulz

Snížení minimálního úrokového zatížení

Oznamujeme, že v rámci stávajících programů PGRLF, a.s. Zemědělec a Podpora nákupu zemědělské půdy, kde jsou poskytovány podpory ve formě subvence části úroků z úvěru, dochází ke snížení minimálního úrokového zatížení příjemců podpor z 1% p. a. na 0,5% p. a. Tato změna se bude vztahovat na všechny žádosti o poskytnutí podpory podané v rámci uvedených programů od srpna 2015. Maximální hrubá míra podpory respektive maximální výše podpory zůstává zachována.

Nové programy

Dne 3. srpna 2015 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci těchto nových programů: 1) Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích; 2) Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny; 3) Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa; 4) Finanční podpora pojištění lesních porostů; 5) Zpracovatel; 6) Úvěry na nákup půdy; 7) Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru; 8) Sociální zemědělství; 9) Zajištění úvěrů. Programy podpor jsou zaměřeny na rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů zemědělských produktů, pro podporu oblasti lesního hospodářství a v neposlední řadě k rozvoji sociálního zemědělství, kdy mezi možné Pokračování »

„Nejčastější dotazy“

Dovolujeme si Vás informovat, že jsme pro Vás připravili přehled nejčastějších dotazů, který je přístupný na internetových stránkách www.pgrlf.cz v sekci „Nejčastější dotazy“. V případě jakýchkoli dotazů nás můžete také kontaktovat na infolince: 225 989 400 nebo e-mailové adrese: info@pgrlf.cz

Podpora nákupu půdy pro klienty Raiffeisenbank, a.s.

Dne 2. 4. 2015 byla uzavřena Smlouva o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. mezi PGRLF, a.s. a Raiffeisenbank, a.s. Klienti Raiffeisenbank, a.s. mohou tedy využít možnosti uzavřít úvěry s podporou PGRLF, a.s. v rámci programu “Podpora nákupu půdy”.

příjem žádostí “Zemědělec”

Dne 2. 4. 2015 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytování podpory v rámci programu Zemědělec. Žádosti jsou přijímány prostřednictvím regionálních odborů SZIF či Mze, nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. Pokyny pro poskytování podpory a formulář žádosti o podporu jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz, v sekci „Ke stažení“. Dovolujeme si Vás upozornit na rozšíření výčtu podporovaných investic, a to o investice na nákup zemědělské techniky; výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku a na nákup plemenných zvířat, kdy ve formuláři žádosti je třeba zvolit pouze jeden typ investice, na který je požadována podpora. Před podáním žádosti nesmí být zahájena realizace investice Pokračování »

Stanovisko PGRLF, a.s. k zajišťovacímu převodu vlastnického práva

Dovolujeme si Vás informovat, že Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. v případech, kdy Pokyny pro poskytování podpor připouštějí převod vlastnického práva na úvěrující společnost (Banku), ponechává na dohodě mezi klientem a úvěrující společností, zda a jakou formu zajišťovacího převodu vlastnického práva k předmětu podpory, ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zvolí. V případě uzavření dohody o zajišťovacím převodu vlastnického práva, mohou být zajištěny pouze takové pohledávky úvěrující společnosti za dlužníkem, které vyplývají z úvěrové smlouvy, jejímž předmětem je financování věci, ke které je převáděno vlastnické právo. V případě dohody klienta s úvěrující společností na uzavření smlouvy o Pokračování »

Příjem žádostí “Pojištění”

Dne 26. 1. 2015 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytování finanční podpory pojištění. Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění a formulář žádosti o podporu pojištění jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz, v sekci „Ke stažení“. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF či Mze, nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. Dovolujeme si Vás upozornit, že je nově požadováno podání žádosti před úhradou pojistného pro příslušný rok. V souladu se Zásadami pro poskytování podpory v rámci uvedeného programu, bude příjem žádostí ukončen ke dni 30. 10. 2015.

Sucho ve vašem regionu

Jestliže vás zajímají informace týkající se vývoje trendů sucha nad územím České republiky (aktuální stav sucha, prognóza, dopady sucha), nejnovější zprávy o výzkumu nebo jen vyhledáváte příslušné mapové podklady, určitě nevynechejte stránky projektu InterSucho – www.intersucho.cz. Integrovaný systém pro sledování sucha (Monitor sucha) se zaměřuje na meteorologické a zemědělské sucho, a to s ohledem na jejich častější výskyt a ekonomické dopady pro ČR. Jeho snahou je také zvýšení obecného povědomí o problémech, které nám z nedostatku vláhy v krajině a půdě plynou. Na uvedených stránkách máte možnost získat aktuální informace o intenzitě sucha, nasycení půdního profilu, stavu vegetace, zásobách vody Pokračování »

Příjem žádostí Zemědělec

Příjem žádostí o poskytnutí podpor v rámci programu Zemědělec a programu Finanční podpora pojištění byl pro rok 2014 ukončen. S ohledem na nové předpisy Evropské unie upravující poskytování veřejných podpor, budou pravidla pro poskytování podpor v rámci uvedených programů od roku 2015 modifikována. Příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora nákupu půdy v režimu de minimis dále pokračuje.

Pojištění produkce školek

Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. stanovilo 30 % sazbu podpory pro žádosti podané v roce 2014 k podpoře pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin.