Archiv autora: Barbora Šenfeldová

Společnost PGRLF, a.s., otevře na konci září nový program Potravinář

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustí v úterý 26. září 2023 zcela nový program ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů, který je určen pro výrobce potravin.

Cílem podpory u tohoto titulu je vytvořit předpoklady pro rozvoj výrobců potravin, kdy podpora směřuje na pořízení investic souvisejících se zpracováním zemědělských produktů k potravinářským účelům či výrobě potravin anebo souvisejících s uváděním vlastních produktů na trh. Podporována je i realizace dlouhodobých investičních záměrů za účelem restrukturalizace, zvýšení efektivnosti, modernizace, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a dalšího rozvoje potravinářských podniků.

Nově otevřený program je v souladu s programovým prohlášením vlády, které zdůrazňuje podporu zkracování odbytových řetězců a motivaci zemědělců k tomu, aby suroviny dokázali sami zpracovat a dodat na místní trh. A obdobně jako v případě dalších programů PGRLF očekáváme i u tohoto titulu výrazný multiplikační efekt,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Smyslem nového programu je podpora odvětví zabývající se výrobou potravin ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů, kdy příjemce podpory hradí celou jistinu úvěrů a část úroků předepsaných bankou, se kterou úvěr na pořízení investic k dosažení popsaným cílů sjednal,“ doplnil předseda  představenstva PGRLF, Josef Kučera.

U titulu Potravinář se jedná o podporu v režimu de minimis, kdy maximální výše podpory pro jeden podnik představuje korunový ekvivalent částky 200 000 EUR za tři po sobě jdoucí účetní období. Dále celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude PGRLF poskytnuta podpora  v  rámci programu Potravinář, nesmí překročit částku 50 mil. Kč za jeden kalendářní rok.

Sazba podpory bude stanovena vždy za každé ukončené kalendářní čtvrtletí daného roku, a to na základně ekonomického vyhodnocení všech žádostí, které byly v daném kalendářním čtvrtletí registrovány. Procentní sazba podpory může činit až 5 % p. a., přičemž úrokové zatížení žadatele plynoucí z úvěru musí činit vždy minimálně 0,5 % p. a.

Žádost bude možné podat spolu s čestným prohlášením a přílohami pouze elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Veškeré detaily programu a k nim potřebné informace naleznou žadatelé na webových stránkách společnosti PGRLF na www.pgrlf.cz.

PGRLF spustí 16. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., vyhlašuje další kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Již 16. kolo programu bude spuštěno ve středu 13. září 2023 v 9.00 hodin.

Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby, které v uplynulých 24 měsících neuzavřely smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu. Úvěr lze poskytnout ve výši 100 000 Kč až 10 mil. Kč, minimální doba splatnosti úvěru jsou 2 roky. Maximální částka, o kterou může být jistina v okamžiku poskytnutí úvěru snížena, je částka 400 000 Kč, ale nesmí tím být překročeno 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Nově je v rámci pravidel programu zavedena kategorie tzv. začínajícího podnikatele – tedy agrárníka, který není zapsán v evidenci zemědělského podnikatele déle než 24 měsíců před podáním žádosti. U těchto podnikatelů může výše podpory na snížení jistiny úvěru činit až 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Jednou z klíčových rolí společnosti PGRLF je podpora kondice českého zemědělství, což se děje např. prostřednictvím subvencí úvěrů na pořízení investičního majetku, který vede ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělských podniků. Dlouhodobě se tak snažíme reagovat na potřeby českých zemědělců, s čímž souvisí právě i spuštění programu Investiční úvěry Zemědělec,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

Veškeré informace jsou klientům k dispozici na webových stránkách společnosti v sekci KE STAŽENÍ. Limit počtu přijatých žádostí pro tohoto kolo je stanoven na 250. Samotnou žádost lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím formuláře, který bude dostupný po spuštění programu na https://zadost.pgrlf.cz/.

PGRLF zve na agrosalon Země živitelka

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., srdečně zve na již 49. ročník agrosalonu Země živitelka. Tato největší a nejvýznamnější akce svého druhu proběhne tradičně na Výstavišti České Budějovice, a to ve dnech 24.–29. srpna 2023.

Společnost PGRLF bude zastoupena v rámci vlastní expozice, přičemž stánek se bude nacházet v pavilónu T1.

Těšíme se na Vás.

 

Společnost PGRLF, a.s., zveřejnila pravidla pro poskytnutí podpory pro nový program Potravinář

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., již v průběhu září otevře zcela nový program ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů, který je určen pro výrobce potravin. Jedná se o kontinuální příjem žádostí, o konkrétním termínu spuštění programu bude PGRLF informovat v předstihu. Pravidla pro poskytnutí podpory jsou již nyní klientům k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF.

Cílem podpory je vytvořit předpoklady pro rozvoj výrobců potravin, kdy podpora směřuje na pořízení investic souvisejících se zpracováním zemědělských produktů k potravinářským účelům či výrobě potravin anebo souvisejících s uváděním vlastních produktů na trh. Podporována je i realizace dlouhodobých investičních záměrů za účelem restrukturalizace, zvýšení efektivnosti, modernizace, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a dalšího rozvoje potravinářských podniků.

U titulu Potravinář se jedná o podporu v režimu de minimis, kdy maximální výše podpory pro jeden podnik představuje korunový ekvivalent částky 200 000 EUR za tři po sobě jdoucí účetní období. Dále celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude PGRLF poskytnuta podpora  v  rámci programu Potravinář, nesmí překročit částku 50 mil. Kč za jeden kalendářní rok.

Sazba podpory bude stanovena vždy za každé ukončené kalendářní čtvrtletí daného roku, a to na základně ekonomického vyhodnocení všech žádostí, které byly v daném kalendářním čtvrtletí registrovány. Procentní sazba podpory může činit až 5 % p. a., přičemž úrokové zatížení žadatele plynoucí z úvěru musí činit vždy minimálně 0,5 % p. a.

Pravidla programu naleznou žadatelé na webových stránkách společnosti PGRLF na www.pgrlf.cz v sekci KE STAŽENÍ.

Společnost PGRLF, a.s., otevře nový program Potravinář a zároveň upravuje pokyny programů Zemědělec a Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustí v tomto roce zcela nový program ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů – Potravinář. Rovněž s ohledem na změnu právních předpisů Evropské unie upravuje pokyny programů Zemědělec a Investiční úvěry Zemědělec.

Programy Zemědělec a Investiční úvěry Zemědělec bylo potřeba v souladu se změnami právních předpisů Evropské unie upravit. Oba programy jsou tak pokračováním mezi zemědělci již dobře známých a dlouhodobě oblíbených nabídek v portfoliu PGRLF. Zcela novým programem, u kterého jsme reflektovali potřeby výrobců potravin, je titul Potravinář, jehož příjem žádostí bude kontinuální po celý rok. Jeho smyslem je podpora podnikatelů, kteří se zabývají výrobou potravin,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

U nového program Potravinář se bude jednat o podporu ve formě subvence části úroků z komerčních investičních úvěrů. V rámci tohoto programu budou podporovány investice na pořízení technologických zařízení související se zpracováním zemědělských produktů k potravinářským účelům nebo k výrobě potravin, dále výstavba, rekonstrukce a vybavení prodejen či prodejcích automatů. Celková výše podpory v režimu de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent 200 000 Eur.

„Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond je pro zemědělce a potravináře velmi důležitý. Podpory, které Fond poskytuje, mají významný dopad do celého sektoru, protože se u nich kombinuje státní podpora s komerčními úvěry, podpora se tak velmi efektivně násobí. I proto jsme v programovém prohlášení vlády slíbili, že prostředky pro Fond navýšíme na dvě miliardy, což plníme. Podpoříme tak investice, které dávají skutečně smysl,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Předpokládaná otevření příjmu žádostí do programů Potravinář a Investiční úvěry Zemědělec by měla být ještě v tomto roce. Nové podmínky pro poskytování podpor v případě programu Zemědělec budou platné od roku 2024. Ve všech případech bude možné podat žádost o podporu výhradně elektronicky. Veškeré informace k jednotlivým programům podpor budou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF, a.s., na www.pgrlf.cz.

PGRLF, a.s., otevře program Podpora pojištění produkce lesních školek

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., zahájí příjem žádostí do programu Podpora pojištění produkce lesních školek. Příjem žádostí bude probíhat od 1. srpna 2023 do 1. listopadu 2023.

Titul zpřístupňuje pojistnou ochranu sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách, a tím žadateli pomáhá k dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.

Jedná se o neinvestiční přímou podporu k úhradě části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného za sjednané pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách. Výše podpory může dosahovat až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění pro daný rok.

Uvedeným pojištěním se rozumí pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách pro případ:

  • krupobití,
  • požáru,
  • vichřice,
  • povodně nebo záplavy,
  • sesuvu půdy,
  • vyzimování,
  • vymrznutí,
  • jarního mrazu nebo mrazu.

Mimo tento titul společnost PGRLF, a.s., nabízí pro lesníky, lesní hospodáře a  majitele lesa řadu dalších programů, které jsou otevřeny v průběhu celého roku. Kompletní nabídka titulů je k dispozici na www.pgrlf.cz.

Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a nákupu zemědělské půdy za 2. čtvrtletí roku 2023. 

Sazby se týkají přijatých žádostí v období od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 3,5 % p.a.

Veškeré informace o jednotlivých programech podpor a jejich sazbách jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF, a.s., na www.pgrlf.cz.