Archiv pro rubriku: Aktuality

Stanovení sazeb podpor pro 3. čtvrtletí 2018

V souladu s platným zněním Pokynů k uvedeným programům podpory představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF) schválilo pro 3. čtvrtletí 2018 základní sazbu podpory ve výši 2,25 % p.a., a to pro žádosti přijaté v období od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 v rámci programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel. Výše sazby podpory uvedených programů se vyhlašuje vždy po ukončení každého kalendářního čtvrtletí.

Jezdecké slavnosti na zámku Kačina 6.10.2018

Zveme všechny naše klienty na náš stánek v rámci akce Národního zemědělského muzea – Jezdecké slavnosti. Akce se koná tuto sobotu na zámku Kačina. Na stánku budou naši odborníci připraveni podat informaci o všech našich aktuálních programech podpory a zodpovědět vaše případné dotazy. Těšíme se na vaší návštěvu!

25 let PGRLF

Vážení klienti, vážení obchodní partneři, přátelé, chtěli bychom se s vámi podělit o radostnou zprávu – Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu je již 25 let! Již čtvrtstoletí vám pomáháme plnit si své podnikatelské plány a rozvíjet české zemědělství. Přesně na den, 16. 9. 1993, byl před 25 lety PGRLF zapsán do obchodního rejstříku a mohl začít s činností pro podporu rozvoje venkova. My jsme toto výročí oslavili prací, jelikož nás to baví. Baví nás pomáhat vám, jsme rádi za vaši pozitivní zpětnou vazbu na naši práci. Výsledky za uplynulý rok 2017 byly rekordní za celou historii společnosti, dle předběžných čísel Pokračování »

Země Živitelka 23. – 28. 8. 2018

Zveme všechny naše klienty na 45. ročník Země Živitelky, která se koná od čtvrtka 23. srpna do úterý 28. srpna v areálu Výstaviště České Budějovice. Najdete nás v pavilonu T1. Na stánku budou po celou dobu odborníci PGRLF připraveni podat informace o všech programech podpor, které PGRLF nabízí a odpovědět na vaše případné dotazy. Těšíme se na setkání.

Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dne 1. 8. 2018 zahajuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Pojištění produkce lesních školek. V souladu se Zásadami pro poskytování podpory bude příjem žádostí ukončen ke dni 1. 11. 2018. Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění produkce lesních školek včetně formuláře žádosti jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Žádosti jsou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF, prostřednictvím PGRLF, a.s. nebo prostřednictvím elektronického příjmu žádostí na www.pgrlf.cz.

Stanovení sazeb podpor pro 2. čtvrtletí 2018

V souladu s platným zněním Pokynů k uvedeným programům podpory představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. schválilo pro 2. čtvrtletí 2018 základní sazbu podpory ve výši 2 % p.a., a to pro žádosti přijaté v období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 v rámci programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel. Výše sazby podpory uvedených programů se vyhlašuje vždy po ukončení každého kalendářního čtvrtletí.

Informace k tématice finanční podpory pojištění pro malé a střední podniky (MSP)

Na základě výsledků společných jednání zástupců Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF) dochází ve věci posuzování ztráty a nabytí statutu MSP v případech změny vlastnictví k sjednocení postupů v rámci resortu ministerstva zemědělství. Představenstvo PGRLF přijalo výklad k dotčenému ustanovení Zásad pro poskytování finanční podpory pojištění a u žádostí podaných od 1. srpna 2018 bude při posuzování této materie PGRLF postupovat shodně se SZIF, viz http://www.pgrlf.cz/wp-content/uploads/2018/07/Zasady_Pojisteni_2018_vykladovy-list.pdf Dosavadní postupy PGRLF byly v souladu s dotčenými ustanoveními nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o Pokračování »

Prohlášení Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF) k tématice finanční podpory pojištění pro malé a střední podniky (MSP)

V posledním období se v médiích objevila řada neúplných, nepřesných a zavádějících informací k tématice poskytování finanční podpory pojištění od PGRLF. PGRLF se při poskytování této formy podpory řídí příslušnými právně závaznými dokumenty a materiály uvedenými v zásadách pro poskytování finanční podpory pojištění PGRLF (Zásady) zveřejněné na internetových stránkách PGRLF – zde, mezi které zejména patří také nařízení Komise (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem. Někteří novináři a další nezávislí experti, či analytici nepřesně namítají Pokračování »

V 7. kole investičních, provozních úvěrů a investičních úvěrů Zemědělec bylo dosaženo limitu 250 žádostí

Dnes, 27. června 2018, uzavíráme příjem žádostí v rámci 7. kola programů podpory Investiční úvěry, Provozní úvěry a Investiční úvěry Zemědělec. Důvodem ukončení je dosažení maximálního počtu podaných žádostí v daném kole, které bylo pravidly programu stanoveno na 250 žádostí. Všem našim klientům děkujeme za projevený zájem o tyto programy PGRLF! Termín otevření 8. kola příjmu žádostí u programů podpory Investiční úvěry, Provozní úvěry a Investiční úvěry Zemědělec  bude včas zveřejněn na webu PGRLF.