Vyřizování žádostí, stížností a podnětů

Vyřizování podání

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen PGRLF) přijímá a řeší žádosti, podněty a stížnosti (dále jen podání) související a vyplývající z jeho činností.

Náklady spojené s vyřizováním podání uplatněných nese PGRLF s výjimkou nákladů na nezbytné posudky a vyjádření třetích osob.

1. Náležitosti podání

Podaní musí obsahovat minimálně následující údaje o podavateli a předmětu podání:

 • jméno, příjmení a datum narození u fyzické osoby, u fyzické osoby – podnikatele dále IČ,  případně obchodní firmu,
 • název/obchodní firmu, IČ a sídlo u právnické osoby,
 • kontaktní adresu, popř. telefonické nebo e-mailové spojení pro upřesňující dotazy,
 • přesný popis k čemu podání směřuje (stížnost, žádost, podnět) s doložením veškeré dostupné dokumentace a dalších podstatných údajů,
 • datum vyhotovení podání a podpis podavatele,
 • případné další podklady dokládající předmět podání.

Anonymní podání se nevyřizují, pouze evidují.

2. Způsob doručení podání

Podání může být doručeno jedním z následujících způsobů:

  • osobně (ústně) nebo písemně v sídle PGRLF, příp. písemně doručením na adresu jeho sídla,
  • e-mailem na adresu: podnety@pgrlf.cz
 • datovou zprávou do datové schránky PGRLF

Při ústním podání je PGRLF vyhotoven záznam o podání. Podavatel tento záznam odsouhlasí svým podpisem.

Přijetí podání je podavateli potvrzeno, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od podání. V potvrzení budou uvedeny základní informace o postupu PGRLF při vyřizování podání.

PGRLF je oprávněn vyzvat podavatele k dodání dalších informací vztahujících se k podání. Podavatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost v rámci řádného průběhu a vyřízení podání. Neúplné podání může podavatel doplnit do 10 kalendářních dní od doručení výzvy k doplnění. Pokud podavatelem nebude na výzvu PGRLF podání doplněno, PGRLF podání vyřídí podle neúplných údajů, bude-li to možné, a v opačném případě podání odloží a informuje o tom podavatele.

3. Vyřízení podání

V případě, že po prvotním posouzení podání označeném jako stížnost, nevykazuje podání obecné znaky stížnosti, je podavatel písemně informován o odmítnutí jeho podání doručeném jako stížnost s odůvodněním a uvedením, jak bude s jeho podáním dále naloženo.

Lhůta pro vyřízení podání činí 30 dnů ode dne jeho obdržení. (lhůta pro doplnění se nezapočítává). Není-li možné podání vyřídit v uvedené lhůtě, je podavatel písemně informován o předpokládaném datu jeho vyřízení.

O vyřízení podání je podavatel vyrozuměn písemně, pokud není individuálně dohodnuta jiná forma.

Pokud není podavatel spokojen s vyřízením svého podání, může písemně požádat představenstvo PGRLF (dozorčí radu) o přezkoumání.