Pokyny

Obsah:

 • A.1. Vymezení pojmů
 • A.2. Výše Podpory
 • A.3. Podmínky pro získání Podpory
 • A.4. Podmínky pro čerpání Podpory
 • A.5. Ostatní
 • A.6. Kontrola

Postup vyřizování žádostí:

 • B.1. Žádost
 • B.2. Vyřízení

A.1.     Vymezení pojmů

A.1.1.     „Podporou“ se rozumí poskytnutí finančních prostředků určených na snížení jistiny provozního úvěru podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství. Podpora se poskytne v rámci vyhlášeného Programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále „PGRLF“) při splnění podmínek uvedených v těchto Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým fondem, a.s. v rámci programu „Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru“ (dále jen „Pokyny“).

A.1.2.     „Žadatelem“ nebo „Příjemcem podpory“ může být subjekt, který zároveň splňuje kritéria uvedená pod písm. a) až d)   

 • je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který se zabývá zemědělskou prvovýrobou ve smyslu bodu A.1.6. těchto Pokynů
 • podal v roce 2019 žádost o poskytnutí finanční podpory pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat dle Zásad pro poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (čj. PGRLF, a.s. 53434/2017)
 • je malým nebo středním podnikem (viz bod A.1.9.)
 • k 31. prosinci 2019 nebyl podnikem v obtížích (viz bod A.1.8.).

A.1.3.      „Úvěrem“ se rozumí provozní úvěr poskytnutý Žadateli Bankou. Úvěr může být poskytnut v českých korunách nebo v eurech.

A.1.4.      „Programem“ se rozumí soubor pravidel a specifických podmínek zahrnujících předmět a účel konkrétní Podpory poskytované PGRLF, a který je jako Program označen v části C těchto Pokynů.

A.1.5.      „Zemědělskou výrobou“ se rozumí činnosti uvedené v § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

A.1.6.      „Zemědělskou prvovýrobou“ se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, aniž byly provedeny jakékoli další operace měnící povahu těchto produktů. Příloha I Smlouvy o fungování EU je uvedena v těchto Pokynech v části D.

A.1.7.     „Bankou“ se pro účely těchto Pokynů rozumí banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, nebo i spořitelní a úvěrové družstvo ve smyslu zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

 A.1.8.    „Podnikem v obtížích“ se rozumí podnik v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

A.1.9.     „Malým a středním podnikem“ se rozumí podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a dosahuje ročního obratu méně než 50 mil. eur a/nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje částku 43 mil. eur, a to v souladu s Přílohou I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem a Uživatelskou příručkou k definici malých a středních podniků vydanou Evropskou komisí.

A.1.10    „Potvrzením o výši nesplacené jistiny“ se rozumí dokument vystavený Bankou o nesplacené výši jistiny Úvěru vyčíslené ke dni vystavení tohoto dokumentu, který nesmí předcházet datu podání žádosti.

A.2.     Výše Podpory

A.2.1.     Podpora se poskytuje ve formě finančních prostředků určených na snížení jistiny provozního Úvěru poskytnutého Bankou.

A.2.2.      Pro účely těchto Pokynů platí, že maximální výše Podpory může činit 150 000 Kč a zároveň maximálně 50 % z nesplacené výše jistiny Úvěru uvedené v Potvrzení o nesplacené výši jistiny Úvěru vystaveném Bankou. Vždy však platí omezení uvedené v bodě A.2.3. těchto Pokynů.

A.2.3.     Podpora může být poskytnuta pouze při dodržení podmínek týkajících se maximální výše podpory poskytnuté jednomu podniku stanovené v oddílu 3.1. Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19.

A.2.4      V případě, že Žadatel o Podporu působí jak v oblasti zemědělské prvovýroby (viz bod A.1.6.), tak zároveň v ostatních oblastech, povede o nákladech podporovaných programem provozní podpory (tj. o veškerých výdajích skutečně vynaložených) samostatnou analytickou účetní evidenci, nebo jinak oddělí účetnictví nákladů podporovaných programem provozní podpory (např. střediskem, projektem apod.), pokud je příjemce účetní jednotkou. Pokud není účetní jednotkou, povede samostatnou podrobnou evidenci nákladů podporovaných programem provozní podpory jiným vhodným způsobem.

A.3.     Podmínky pro získání Podpory

A.3.1.      Jeden a týž Žadatel může být souběžně zapojen do několika Programů PGRLF.

A.3.2.     Každému Žadateli může být Podpora v rámci tohoto Programu poskytnuta pouze jednou.

A.3.3.      Podpora se neposkytuje na úhradu závazků vyplývajících z revolvingových a kontokorentních úvěrů a leasingových smluv.

A.3.4.     Žadatel je povinen nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti doložit PGRLF kopii úvěrové smlouvy včetně všech případných dodatků.

A.3.5.      Žadatel je povinen nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti doložit PGRLF originál Potvrzení o nesplacené výši jistiny Úvěru vystavené Bankou. Stav nesplacené výše jistiny Úvěru nesmí být vystaven (potvrzen Bankou) k datu předcházejícímu podání žádosti o Podporu. Doložení tohoto dokumentu je jednou z podmínek pro výplatu podpory.

A.3.6.     Příjemce podpory je povinen na vyžádání PGRLF předložit i další dokumenty, které s předkládanou žádostí a poskytnutím Podpory souvisí.

A.3.7.     Podpora nepřísluší Žadateli, který je v likvidaci, Žadateli na jehož majetek byl prohlášen konkurs nebo probíhá konkursní nebo vyrovnací řízení, nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku. Podpora dále nepřísluší Žadateli, který je v úpadku nebo proti němuž je vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebo na jehož majetek je nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.

A.3.8.     Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF. V případě právnických osob se Podpora neposkytne Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako ovládajícího společníka, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) právnické a fyzické osoby, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF. Podpora nebude rovněž poskytnuta Žadateli, který má ve svých strukturách osoby, které působily nebo působí jako ovládající společníci, členové statutárních nebo kontrolních orgánů právnické osoby, s níž PGRLF uzavřel smlouvu o podpoře, a která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF.

A.3.9.     Podpora se neposkytuje podnikům v obtížích ve smyslu části A.1.2. a A.1.8. těchto Pokynů

A.3.10.   Příjemce Podpory zajistí, aby nedošlo k použití prostředků, na které byla poskytnuta Podpora, v rozporu s účelem Podpory a s Pokyny PGRLF.

A.3.11.   Na Úvěr nesmí být současně poskytnuta jiná veřejná podpora (viz čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) ani podpora v režimu de minimis. Ustanovením předchozí věty není dotčena možnost poskytnout Podporu také na Úvěr, který je Bankou poskytnut se zvýhodněním vyplývajícím ze zapojení prostředků Evropské investiční banky či Evropského investičního fondu.

A.3.12.   Podpora se neposkytuje Žadatelům, vůči kterým byl v návaznosti na rozhodnutí Komise o protiprávnosti a neslučitelnosti podpory s vnitřním trhem vystaven inkasní příkaz, který dosud nebyl splacen.

A.4.     Ostatní

A.4.1.      Příjem žádostí do jednotlivých kol bude vyhlášen PGRLF a zveřejněn na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Uzavření příjmu žádostí bude oznámeno na výše uvedených internetových stránkách, a to v okamžiku vyčerpání finanční alokace určené pro jednotlivé kolo příjmu žádostí. Příjem žádostí bude ukončen nejpozději ke dni 30. 9. 2020.

A.4.2.      Při nedodržení podmínek pro poskytnutí Podpory stanovených Pokyny a Smlouvou o poskytnutí podpory Příjemcem podpory postupuje PGRLF v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, včetně stanovení případných sankcí.

A.4.3.      Příjemce podpory umožní kontrolu vyjmenovanými subjekty (viz bod A. 5.1.).

A.4.4.      Příjemce podpory je povinen oznámit PGRLF změny související s poskytováním Podpor PGRLF, a to ve lhůtě stanovené PGRLF.

A.4.5.     Jediný akcionář PGRLF je oprávněn měnit Pokyny.

A.4.6.     Jediný akcionář PGRLF je oprávněn vyhlásit otevření, ukončení, pozastavení příjmu žádostí nebo naopak jeho opětovné otevření v rámci jednotlivých kol příjmů žádostí. Tímto není dotčeno ustanovení bodu A.4.1. související s vyčerpáním finanční alokace určené pro jednotlivé kolo příjmů žádostí.

A.4.7.      PředstavenstvoPGRLF je oprávněno podat výklad k těmto Pokynům.

A.4.8.      Veškeré změny týkající se poskytování Podpor budou oznamovány na internetové adrese www.pgrlf.cz.

A.4.9.      Na podporu není právní nárok.

A.5.     Kontrola

A.5.1.     Kontrolu dodržování Pokynů a Smlouvy o poskytnutí podpory zajišťuje PGRLF, svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty. Kontrolující zaměstnanci PGRLF, nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží kontrolovanému Příjemci podpory (nebo Žadateli o Podporu) písemné pověření PGRLF ke kontrole.

A.5.2.     Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí podpory a těmito Pokyny.

B. Postup vyřizování žádostí

B.1.     Žádost

B.1.1.     Žadatel předloží svoji žádost, postupem uvedeným v bodě B.1.2. těchto Pokynů, na předepsaném formuláři, jehož vzor stanoví PGRLF. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit, a to včetně všech případných příloh a čestných prohlášení.

B.1.2.     Žádost se podává spolu s čestným prohlášením a případnými přílohami pouze elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.pgrlf.cz (záložka podat žádost). Po podání žádosti bude Žadateli doručen potvrzovací email na emailovou adresu uvedenou v žádosti, který obsahuje potvrzení o podání žádosti a čas podání žádosti. PGRLF může vedle výše uvedeného způsobu podání žádosti o poskytnutí Podpory, stanovit i jiný způsob podávání žádosti o poskytnutí Podpory, který uvede na svých internetových stránkách www.pgrlf.cz

B.1.3.     Dnem podání žádosti se rozumí datum registrace žádosti uvedené v potvrzovacím emailu viz bod B.1.2. Podpora se poskytuje dle podmínek platných ke dni této registrace.

B.1.4.     Žadatel, nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti o poskytnutí Podpory, doručí PGRLF kopii platné a účinné smlouvy o Úvěru  včetně všech případných dodatků (např. elektronicky prostřednictvím e-mailu, datovou schránkou). Originál Potvrzení úvěrující Banky o výši nesplacené části jistiny Úvěru je Žadatel povinen doložit PGRLF nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti, a to prostřednictvím datové schránky (v případě listinné podoby dokumentu je třeba provést autorizovanou konverzi dokumentu z listinné podoby do podoby elektronické podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), či držitele poštovní licence. V případě doručování poštou je rozhodné datum podání poštovní zásilky k přepravě.

B.1.5.     PGRLF poukáže Podporu na účet Žadatele uvedený v žádosti o Podporu. Žadatel následně použije celou výši Podpory ke snížení nesplacené části jistiny Úvěru, a to i takovým způsobem, že ke snižování nesplacené části jistiny Úvěru dojde prostřednictvím postupných splátek jistiny Úvěru Bance.   

B.2.     Vyřízení

B.2.1.     V případě, že PGRLF Podporu schválí, uzavře s Žadatelem Smlouvu o poskytnutí Podpory. O jiném rozhodnutí je Žadatel písemně informován.

B.2.2.     Nevyhoví-li PGRLF Žádosti o poskytnutí Podpory, je Žadatel oprávněn podat PGRLF námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení sdělení PGRLF o nevyhovění Žádosti o Podporu. O námitkách Žadatele rozhoduje představenstvo PGRLF ve lhůtě 60 dnů od doručení námitek Žadatele o Podporu. Pokud Žadatel o Podporu námitky během lhůty dle předchozí věty doplní, lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení doplnění námitek PGRLF. Představenstvo PGRLF po posouzení námitek Žadatele o Podporu původní rozhodnutí potvrdí, nebo ho změní. Rozhodnutí představenstva PGRLF je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.