Výkladový list

k Zásadám pro poskytování finanční podpory pojištění
Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s.

Ve smyslu bodu A.2.8 podává představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. (dále jen „Fond“) výklad k Zásadám pro poskytování finanční podpory pojištění

A.1. Oblast výkladu
A.1.1.Bod A.1.2 písmeno b)
A.1.2. Žadatelem o podporu nebo Příjemcem podpory může být pouze taková osoba nebo subjekt, který je malým nebo středním podnikem – tj. podnikem, který zaměstnává méně než 250 osob a ročním obratem méně než 50 mil. eur a/nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje částku 43 mil. eur (viz příloha I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem)

A.2. Výklad
A.2.1.Při posuzování Žadatele o podporu nebo Příjemce podpory a určení statusu malého nebo středního podniku se kromě Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 uplatní i Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků vydaná Evropskou komisí.
A.2.2. Dle čl. 4 odst. 2 Přílohy I nařízení Komise (EU) č.702/2014 platí: „V případech, kdy podnik ke dni účetní závěrky zjistí, že počet jeho zaměstnanců za dané roční období překročil v jednom či druhém směru prahy pro počet pracovníků nebo finanční prahy uvedené v článku 2, nepovede tato skutečnost ke ztrátě či získání postavení středního nebo malého podniku či mikropodniku, jestliže tyto prahy nejsou překročeny po dobu dvou po sobě jdoucích účetních období.“
A.2.3. Podmínka dvou po sobě jdoucích účetních období je uplatňována v případě endogenního růstu nebo poklesu společnosti (postupný vnitřní rozvoj či úpadek společnosti).
A.2.4.V případě exogenního růstu/poklesu společnosti (např. změně vlastnictví, akvizici nebo fúzi) se výše uvedený přístup dle čl. 4 odst. 2 Přílohy I nařízení Komise (EU) č.702/2014 neaplikuje a velikost podniku se posuzuje v době uskutečnění této změny. Ke změně statusu podniku může dojít okamžitě.

A.3. Účinnost
A.3.1. Výklad projednalo představenstvo Fondu na svém zasedání dne 25. 7. 2018.
A.3.2. Účinnost výkladu byla stanovena na žádosti podané od 1. 8. 2018.