Nejčastější chyby vedoucí k zamítnutí žádosti

Program Zemědělec

 • Realizace investice před podáním žádosti

Řešení: Nejprve podat žádost o podporu a teprve poté zahájit realizaci podnikatelského záměru. Zahájením realizace investice uvedené v podnikatelském záměru se rozumí buď zahájení činnosti nebo stavebních prací v rámci předmětné investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení nebo služby či jiný závazek, v jehož důsledku se projekt nebo činnost stává nezvratnou. Za zahájení realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru se nepovažuje nákup pozemků uvedených v bodě C. 1. 1. písm. b) Pokynů a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. 

 • Nedoložení úvěrové smlouvy do termínu stanoveného Pokyny a uvedeného ve výzvě

Řešení: Žadatel je povinen doložit Fondu úvěrovou smlouvu do 2 měsíců od registrace žádosti o podporu. V případě, že v tomto termínu úvěrovou smlouvu nedoloží, je Fondem vyzván k jejímu předložení v náhradním stanoveném termínu. Podpora bude žadateli vyplacena s tím, že nárok na podporu vzniká od data doručení úvěrové smlouvy.

 • Více úvěrových smluv k jedné žádosti

Řešení: Žádost je podána na investici popsanou v podnikatelském záměru, a ten nesmí být v rozporu s účelem úvěru. Princip je: jedna žádost – jeden podnikatelský záměr – jedna úvěrová smlouva

 • Vyčerpání úvěru před registrací žádosti

Řešení: Podmínkou pro poskytnutí podpory je uzavření úvěrové smlouvy až po podání žádosti, vyčerpání úvěru před registrací tak nemůže nastat.

 • Pořízení nepodporované investice

Řešení: Popis předmětu a účelu podpory je uveden v části C.1. Pokynů. V nejednoznačných případech o poskytnutí podpory rozhoduje představenstvo společnosti.

 • Uzavření spotřebitelského úvěru

Řešení: Na spotřebitelský úvěr (půjčka poskytnutá spotřebiteli jako soukromé osobě) nelze podporu v rámci programů PGRLF poskytnout. Vždy při jednání o úvěru informujte pracovníka finanční instituce o záměru žádat o podporu PGRLF. Zajistíte tím, že úvěrová smlouva bude obsahovat požadované náležitosti.

Podpora pojištění

   • Úhrada celého pojistného před podáním žádosti

Řešení: Pojistné na příslušný rok nesmí být uhrazeno před podáním žádosti. V případě úhrady celého pojistného před podáním žádosti nebude podpora poskytnuta.

   • Úhrada části pojistného před podáním žádosti

Řešení: Podpora bude poskytnuta jen na tu část pojistného, která byla uhrazena po podání žádosti a nejpozději do 31.10. příslušného roku.

   • Nedoložení povinných příloh žádosti v termínu daném Pokyny

Řešení: Povinnou přílohou k žádosti, kterou je nutno doložit již při podání žádosti je Pojistná smlouva (nebo Pojistka či Strukturovaný výpis z pojistné smlouvy). Povinnými přílohami, které lze dodávat dodatečně, ale nejpozději k 31.10. příslušného roku, jsou Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného a doklady prokazující úhradu pojistného (např. výpis z účtu, pokladní doklad). V případě nedoložení povinných příloh nejpozději ve stanoveném termínu, bude žádost zamítnuta jako neúplná.

   • Uhrazené pojistné je nižší než 1.000,- Kč

Řešení: Minimální výše uhrazeného pojistného je stanovena ve výši 1000 Kč. Pojistné uhrazené v nižší výši je vyhodnoceno jako nesplnění podmínek pro poskytnutí podpory.

   • Registrace žádosti po termínu ukončení příjmu žádostí

Řešení: Termín ukončení příjmu žádostí je 31.10. příslušného roku. Žádost podaná po tomto termínu je zamítnuta z důvodu nedodržení podmínek pro poskytnutí podpory.

Podpora nákupu půdy

   • Podání návrhu na vklad do KN před podáním žádosti

Řešení: Bod A.3.11. Pokynů říká, že k nabytí nemovitosti nesmí dojít před podáním žádosti o podporu a zároveň, že okamžikem nabytí vlastnictví je vklad do katastru nemovitostí, podle zvláštních předpisů.

   • Refinancování již vynaložených nákladů

Řešení: Podpora se neposkytuje na úvěry, které byly v době podání žádosti splaceny, stejně tak na revolvingové a kontokorentní úvěry (body A.3.5. a A.3.6. Pokynů). Dle bodu A.4.4. Pokynů pak nesmí být podpora použita na úhradu finančního plnění realizovaného před podpisem úvěrové smlouvy.

   • Vyčerpání limitu volných prostředků žadatele v registru de minimis

Řešení: Žadatel o podporu musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis, bude mu tedy vyplacena podpora do té výše volných prostředků, které má k dispozici ke dni podání žádosti.

   • Vyčerpání úvěru před registrací žádosti

Řešení: Jedná se o nesplnění podmínek Pokynů (bod A.3.4.)

Lesní hospodář

   • Žadatel má nedoplatky vůči SPÚ, PGRLF, SZIF či MZe

Řešení: Jedná se o nesplnění podmínek pro poskytnutí podpory, žádost bude zamítnuta.

   • Realizace investice před podáním žádosti

Řešení: Jedná se o porušení podmínek dle bodu A.3.2. Pokynů, žádost bude zamítnuta.

   • Pořízení nepodporované investice

Řešení: V části C.1.1. Pokynů jsou taxativně vyjmenovány investice, které jsou v rámci tohoto programu podporovány. Na jiné není podpora poskytována.

Zpracovatel dřeva

   • Žadatel má nedoplatky vůči SPÚ, PGRLF, SZIF či MZe

Řešení: Jedná se o nesplnění podmínek pro poskytnutí podpory, žádost bude zamítnuta.

   • Realizace investice před podáním žádosti

Řešení: Jedná se o porušení podmínek dle bodu A.3.2. Pokynů, žádost bude zamítnuta.

   • Pořízení nepodporované investice

Řešení: V části C.1.1. Pokynů jsou taxativně vyjmenovány investice, které jsou v rámci tohoto programu podporovány. Na jiné není podpora poskytována.

Zpracovatel

   • Žadatel má nedoplatky vůči SPÚ, PGRLF, SZIF či MZe

Řešení: Jedná se o nesplnění podmínek pro poskytnutí podpory, žádost bude zamítnuta.

   • Realizace investice před podáním žádosti

 Řešení: Jedná se o porušení podmínek dle bodu A.3.2. Pokynů, žádost bude zamítnuta.

   • Pořízení nepodporované investice

Řešení: Podporovány jsou investice, které souvisí se zpracováním zemědělských produktů. Nákup půdy je způsobilým nákladem pouze v případě, že nepřevýší 10% z celkových nákladů investice.

Pojištění lesních porostů

   • Žadatel má nedoplatky vůči SPÚ, PGRLF, SZIF či MZe 

Řešení: Jedná se o nesplnění podmínek pro poskytnutí podpory, žádost bude zamítnuta.

   • Nedoložení povinných příloh žádosti v termínu daném Zásadami

Řešení: Povinnou přílohou k žádosti, kterou je nutno doložit již při podání žádosti je Pojistná smlouva (nebo Pojistka či Strukturovaný výpis z pojistné smlouvy), list vlastnictví nebo nájemní smlouva a potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ. Povinnými přílohami, které lze dodávat dodatečně, ale nejpozději k 30.10. příslušného roku, jsou Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného a doklady prokazující úhradu pojistného.

   • Doložení povinných příloh žádosti po termínu daném Zásadami

Řešení: V případě nedoložení povinných příloh nejpozději ve stanoveném termínu, bude žádost zamítnuta jako neúplná.