Nejčastější chyby vedoucí k zamítnutí žádosti

  • Úhrada celého pojistného před podáním žádosti

Řešení: Pojistné na příslušný rok nesmí být uhrazeno před podáním žádosti (bod A.2.2. Zásad). Podpora bude poskytnuta na tu část pojistného uhrazeného po podání žádosti a nejpozději do 30.10. příslušného roku.

  • Úhrada části pojistného před podáním žádosti (podpora se nebude vztahovat na tu část, která byla uhrazena před podáním žádosti)

Řešení: Podpora bude poskytnuta jen na tu část pojistného uhrazeného po podání žádosti a nejpozději do 30.10. příslušného roku.

  • Nedoložení povinných příloh žádosti v termínu daném Zásadami

Řešení: Povinnou přílohou k žádosti, kterou je nutno doložit již při podání žádosti je Pojistná smlouva (nebo Pojistka či Strukturovaný výpis z pojistné smlouvy). Povinnými přílohami, které lze dodávat dodatečně, ale nejpozději k 30.10. příslušného roku, jsou Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného a doklady prokazující úhradu pojistného.

  • Doložení povinných příloh žádosti po termínu daném Zásadami

Řešení: V případě nedoložení povinných příloh nejpozději ve stanoveném termínu, bude žádost zamítnuta jako neúplná.

  • Uhrazené pojistné je nižší než 1.000,- Kč

Řešení: Zásady jako jednu z podmínek v bodě A.1.2. písm. d) uvádějí uhrazení pojistného v minimální výši 1000,- Kč. Nižší pojistné je vyhodnoceno jako nesplnění podmínek pro poskytnutí podpory.

  • Registrace žádosti po termínu ukončení příjmu žádostí

Řešení: Termín ukončení příjmu žádostí je 30.10. příslušného roku. Žádost podaná po tomto termínu je zamítnuta pro nedodržení podmínek.