Nejčastější chyby vedoucí k zamítnutí žádosti

  • Úhrada celého pojistného před podáním žádosti

Řešení: Pojistné na příslušný rok nesmí být uhrazeno před podáním žádosti. V případě úhrady celého pojistného před podáním žádosti nebude podpora poskytnuta.

  • Úhrada části pojistného před podáním žádosti

Řešení: Podpora bude poskytnuta jen na tu část pojistného, která byla uhrazena po podání žádosti a nejpozději do 31.10. příslušného roku.

  • Nedoložení povinných příloh žádosti v termínu daném Pokyny

Řešení: Povinnou přílohou k žádosti, kterou je nutno doložit již při podání žádosti je Pojistná smlouva (nebo Pojistka či Strukturovaný výpis z pojistné smlouvy). Povinnými přílohami, které lze dodávat dodatečně, ale nejpozději k 31.10. příslušného roku, jsou Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného a doklady prokazující úhradu pojistného (např. výpis z účtu, pokladní doklad). V případě nedoložení povinných příloh nejpozději ve stanoveném termínu, bude žádost zamítnuta jako neúplná.

  • Uhrazené pojistné je nižší než 1.000,- Kč

Řešení: Minimální výše uhrazeného pojistného je stanovena ve výši 1000 Kč. Pojistné uhrazené v nižší výši je vyhodnoceno jako nesplnění podmínek pro poskytnutí podpory.

  • Registrace žádosti po termínu ukončení příjmu žádostí

Řešení: Termín ukončení příjmu žádostí je 31.10. příslušného roku. Žádost podaná po tomto termínu je zamítnuta z důvodu nedodržení podmínek pro poskytnutí podpory.