Pokyny

Pokyny pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu „Finanční podpora pojištění“

A. Základní informace o programu podpory

A.1. Vymezení pojmů

A.1.1. „Navrhovatelem“ podpory je Ministerstvo zemědělství.
A.1.2. „Příjemcem žádostí“, který provádí hodnocení a výběr, je Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
A.1.3. „Poskytovatelem podpory“ je Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
A.1.4. „Předmětem, účelem a cílem podpory“ je zpřístupnit pojistnou ochranu širokému okruhu zemědělců, s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace nákladů na úhradu pojistného, vynaloženého na zemědělské pojištění.
A.1.5. „Podporou“ se rozumí poskytnutí finančních prostředků na úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u Pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat. Podpora se poskytne v rámci vyhlášeného programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále jen „PGRLF“) při splnění podmínek uvedených v těchto Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu „Finanční podpora pojištění“ (dále jen „Pokyny“).
A.1.6. „Žádostí“ se rozumí žádost o poskytnutí Podpory podaná ze strany Žadatele v rámci programu Finanční podpora pojištění.
A.1.7. „Žadatelem“ je subjekt, který podá Žádost a bude-li jeho Žádosti za splnění všech podmínek tohoto programu vyhověno, uzavře s ním PGRLF Smlouvu o poskytnutí podpory, na základě které se stane Příjemcem podpory. Žadatel a Příjemce podpory budou v dalším texu označováni společně jen jako „Žadatel“.
A.1.8. „Smlouvou o poskytnutí podpory“ je soukromoprávní smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem podpory a Žadatelem, na jejímž základě je Podpora poskytována. Na uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory není právní nárok.
A.1.9. „Žadatelem“ může být subjekt, který zároveň splňuje tato kritéria:

 • a) je zemědělským podnikatelem ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
 • b) je zemědělským prvovýrobcem (viz bod A.1.15. Pokynů),
 • c) na své jméno sjednal smluvní Pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat na ztráty způsobené riziky definovanými Pokyny a uhradil pojistné ve výši minimálně 1000,- Kč za Pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat za Příslušný rok („Příslušný rok viz bod A.1.16. Pokynů),
 • d) je malým nebo středním podnikem ve smyslu Přílohy I nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022 a Uživatelské příručky Komise k definici malých a středních podniků (viz bod A.1.21. Pokynů),
 • e) podal Žádost (viz bod B.1.2.) před úhradou pojistného pro Příslušný rok.

A.1.10. „Pojištěním“ se rozumí pojištění plodin na ztráty způsobené Přírodními pohromami či Nepříznivými klimatickými jevy či Škůdci rostlin a/nebo Pojištění hospodářských zvířat na ztráty způsobené chorobami zvířat, Přírodními pohromami či Nepříznivými klimatickými jevy. Za plodiny se nepovažují lesní porosty a lesní školky.
A.1.11. „Nepříznivými klimatickými jevy“ se rozumí nepříznivé povětrnostní podmínky jako mráz, bouře a krupobití, námraza, silný nebo dlouhotrvající déšť, sucho a další nepříznivé klimatické podmínky.
A.1.12. „Přírodní pohromou“ se rozumí zemětřesení, laviny, sesuvy půdy a záplavy, tornáda a požáry v přírodě přirozeného původu.
A.1.13. „Škůdci rostlin“ se rozumí všechny druhy, kmeny nebo biotypy rostlin, živočichů nebo patogenů, škodlivé rostlinám nebo rostlinným produktům.
A.1.14. „Zemědělskou výrobou“ se rozumí činnosti uvedené v § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
A.1.15. „Zemědělskou prvovýrobou“ se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, aniž byly provedeny jakékoli další operace měnící povahu těchto produktů. Příloha I Smlouvy o fungování EU je uvedena v těchto Pokynech v části C.1.
A.1.16. „Příslušný rok“ se rozumí rok, ve kterém se Žádost podává a pro který bylo uhrazeno předepsané pojistné na Pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat na ztráty způsobené riziky uvedenými v bodě A.1.10. Pokynů (dále jen „Příslušný rok“).
A.1.17. „Pojišťovnou“ se rozumí pojišťovna, s níž PGRLF uzavřel smlouvu o spolupráci při poskytování finančních podpor pojištění PGRLF v rámci programu Finanční podpora pojištění (dále jen „Smlouva o spolupráci“). Seznam těchto pojišťoven je uveden na internetové adrese www.pgrlf.cz u příslušného programu.
A.1.18. „Potvrzením o výši zaplaceného pojistného“ se rozumí dokument vystavený Pojišťovnou obsahující data o výši předepsaného a zaplaceného pojistného na Příslušný rok, vztahujícího se k Pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat v listinné nebo elektronické formě. Podobu listinného dokumentu schvaluje PGRLF.
A.1.19. Pro účely těchto Pokynů se za plodiny považují speciální plodiny uvedené v části C.2.1. Pokynů a ostatní plodiny uvedené v části C.2.2. Pokynů.
A.1.20. Pro účely těchto Pokynů se za hospodářské zvíře považuje zvíře uvedené v části C.2.3. Pokynů.
A.1.21. „Malým nebo středním podnikem“ se rozumí podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a ročním obratem méně než 50 mil. eur a/nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje částku 43 mil. Eur. Při posuzování Žadatele a určení statusu malého nebo středního podniku se kromě Přílohy I nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022 uplatní i Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků vydaná Evropskou komisí. Dle čl. 4 odst. 2 Přílohy I nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022 platí: „V případech, kdy podnik ke dni účetní závěrky zjistí, že jsou za dané roční období překročeny v jednom či druhém směru prahy pro počet pracovníků nebo finanční prahy uvedené v článku 2, nepovede tato skutečnost ke ztrátě či získání postavení středního nebo malého podniku či mikropodniku, jestliže tyto prahy nejsou překročeny po dobu dvou po sobě jdoucích účetních období.“ Podmínka dvou po sobě jdoucích účetních období je uplatňována v případě endogenního růstu nebo poklesu společnosti (postupný vnitřní rozvoj či úpadek společnosti). V případě exogenního růstu/poklesu společnosti (např. změně vlastnictví, akvizici nebo fúzi) se výše uvedený přístup dle čl. 4 odst. 2 Přílohy I nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022 neaplikuje a velikost podniku se posuzuje v době uskutečnění této změny. Ke změně statusu podniku může dojít okamžitě.
A.1.22. „Podnikem v obtížích“ se rozumí podnik ve smyslu definice uvedené v čl. 2 odst. 59 nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022.
A.1.23. Právním základem tohoto programu je nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 327, 21.12.2022, s. 1—81), a to zejména kapitola III čl. 28.

A.2. Příjem Žádostí a výše Podpory

A.2.1. Termín zahájení příjmu Žádostí je stanoven ke dni 1.1. Příslušného roku. Ukončení příjmu Žádostí bude ke dni 31. 10. Příslušného roku včetně, tato lhůta je závazná a neměnná. Po termínu ukončení příjmu Žádostí nemůže Žadatel zvyšovat požadavek na objem finančních prostředků.
A.2.2. Po ukončení příjmu Žádostí (viz bod A.2.1. Pokynů) PGRLF provede ekonomické vyhodnocení všech Žádostí a dle finančního plánu stanoví v procentech výši Podpory pro Příslušný rok, která bude zveřejněna na internetových stránkách www.pgrlf.cz do 31. 12. Příslušného roku.
A.2.3. Navrhovatel Podpory je oprávněn vyhlásit pozastavení, ukončení a opětovné otevření příjmu Žádostí.
A.2.4. Konkrétní výši Podpory, která bude poskytnuta Žadateli, stanoví PGRLF v souladu s těmito Pokyny na základě Potvrzení pojišťovny o výši Žadatelem Pojišťovně prokazatelně zaplaceného pojistného na Příslušný rok, které Pojišťovna Žadateli předepsala na Příslušný rok.
A.2.5. Maximální výše Podpory je stanovena v rozmezí:

 • a) od 35 % do 65 % prokázaných uhrazených nákladů na Pojištění speciálních plodin pro Příslušný rok,
 • b) od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na Pojištění ostatních plodin pro Příslušný rok,
 • c) od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na Pojištění hospodářských zvířat pro Příslušný rok.

A.3. Podmínky pro poskytnutí Podpory

A.3.1. Jeden a týž Žadatel může být souběžně zapojen do několika vyhlášených programů PGRLF.
A.3.2. Finanční podporu pojištění poskytne PGRLF Žadateli, který si sjednal pojistnou smlouvu s Pojišťovnou, se kterou má PGRLF uzavřenou Smlouvu o spolupráci. Kterákoliv pojišťovna se může obrátit na PGRLF s žádostí o uzavření Smlouvy o spolupráci.
A.3.3. Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF. V případě právnických osob se Podpora neposkytne Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako ovládajícího společníka, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) právnické a fyzické osoby, které jsou
v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF. Podpora nebude rovněž poskytnuta Žadateli, který má ve svých strukturách osoby (tj. zejména jako ovládajícího společníka, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů), které působily nebo působí jako ovládající společníci, členové statutárních nebo kontrolních orgánů právnické osoby, s níž PGRLF uzavřel smlouvu o podpoře, a která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF. Za splatný závazek ve smyslu tohoto bodu Pokynů není považován závazek promlčený.
A.3.4. Podpora se neposkytuje podnikům v obtížích (viz bod A.1.22. Pokynů).
A.3.5. Podpora se neposkytuje Žadatelům, vůči kterým byl v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávnosti a neslučitelnosti podpory s vnitřním trhem vystaven inkasní příkaz, který dosud nebyl splacen.
A.3.6. Podpora se neposkytuje v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, Žadatelům uvedeným v příloze I. tohoto nařízení či Žadatelům spojeným se subjekty uvedenými v příloze I. tohoto nařízení.
A.3.7. Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v likvidaci, ani Žadatelům, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo probíhá konkursní nebo vyrovnací řízení nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku. Podpora se rovněž neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v úpadku nebo proti kterým je vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebo na jejichž majetek je nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.
A.3.8. Pojistné na Příslušný rok nesmí být uhrazeno před podáním Žádosti pro Příslušný rok. Podpora náleží na pojistné uhrazené do termínu ukončení příjmu Žádostí tj. do 31. 10. Příslušného roku.
A.3.9. Žadatel je povinen na vyžádání PGRLF předložit i další dokumenty, které s předkládanou Žádostí a poskytnutím Podpory souvisí.
A.3.10. Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v Žádosti a přílohách jsou úplné a pravdivé. V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta Podpora, je Žadatel povinen neprodleně vrátit neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet PGRLF včetně sankcí stanovených PGRLF.
A.3.11. O poskytnutí Podpory rozhoduje PGRLF, který je oprávněn Podporu neposkytnout, dočasně zastavit její vyplácení nebo zcela vyplácení ukončit.

A.4. Podmínky pro čerpání Podpory

A.4.1. Při nedodržení podmínek pro poskytnutí Podpory stanovených Pokyny a Smlouvou o poskytnutí podpory Žadatelem, postupuje PGRLF v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory a Pokyny, a to včetně uplatnění sjednaných sankcí (tj. například vrácení již vyplacené Podpory, úhrada smluvních pokut apod.).
A.4.2. Žadatel umožní kontrolu vyjmenovanými subjekty (viz bod A.6.1. Pokynů).
A.4.3. Podpora se poskytuje převodem na bankovní účet Žadatele uvedený v Žádosti.
A.4.4. Vyplacení Podpory Žadateli na jeho bankovní účet uvedený v Žádosti bude provedeno nejdříve po ekonomickém vyhodnocení všech Žádostí (viz bod A.2.2.) a po doručení Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný rok a dokladů prokazujících úhradu pojistného na Příslušný rok za příslušného Žadatele (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek).

A.5. Ostatní

A.5.1. Na poskytnutí Podpory není právní nárok.
A.5.2. Žadatel je povinen oznámit PGRLF změny související s poskytováním Podpory, a to neprodleně, nebo ve lhůtě stanovené PGRLF.
A.5.3. Navrhovatel Podpory je oprávněn měnit Pokyny.
A.5.4. PGRLF je oprávněn podat výklad k těmto Pokynům.
A.5.5. Veškeré změny týkající se poskytování Podpory budou oznamovány na internetové adrese www.pgrlf.cz.
A.5.6. Podporu lze poskytnout na pojistné hrazené v EUR, které bude pro účely stanovení výše Podpory převedeno na Kč dle kurzu ČNB platného k datu podání Žádosti.

A.6. Kontrola

A.6.1. Kontrolu dodržování Pokynů zajišťuje PGRLF svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty, případně kontrolu provádí oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci PGRLF, nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží kontrolovanému písemné pověření PGRLF k provedení kontroly.
A.6.2. Žadatel je povinen umožnit přístup zaměstnancům PGRLF a zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí podpory a těchto Pokynů.

B. Postup vyřizování Žádostí
B.1. Žádost

B.1.1. Žadatel předloží svoji Žádost, postupem uvedeným v bodě B.1.2. těchto Pokynů, na předepsaném formuláři, jehož vzor stanoví PGRLF. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit, a to včetně všech případných příloh a čestných prohlášení.
B.1.2. Žádost se podává spolu s čestným prohlášením pouze elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Po podání Žádosti bude Žadateli doručen potvrzovací e-mail na e-mailovou adresu uvedenou v Žádosti, který obsahuje potvrzení o podání Žádosti a čas podání Žádosti.
B.1.3. Dnem podání Žádosti se rozumí datum registrace Žádosti včetně všech případných příloh uvedené v potvrzovacím e-mailu viz bod B.1.2. Podpora se poskytuje dle podmínek platných ke dni této registrace.
B.1.4. Potvrzení o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný rok v listinné podobě a doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek apod.) je Žadatel povinen doložit nejpozději do 31. 10. Příslušného roku, a to prostřednictvím datové schránky, držitele poštovní licence, osobně, místně příslušného pracoviště SZIF. Při doručování poštou je rozhodné datum podání poštovní zásilky k přepravě. Nebudou-li výše uvedené dokumenty Žadatelem ve stanoveném termínu předloženy, Podpora se neposkytne.
B.1.5. V případech kdy na sebe Pojišťovna na základě Smlouvy o spolupráci převezme povinnost dokládat Potvrzení o výši zaplaceného pojistného na Příslušný rok, Žadatel není povinen Potvrzení o výši zaplaceného pojistného na Příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek apod.) do data 31.10. Příslušného roku předkládat. Pojišťovna je v takových případech povinna PGRLF reportovat údaje o předepsaném a zaplaceném pojistném Žadatelem na Příslušný rok v elektronické podobě a v termínech dle Smlouvy o spolupráci. Nesplní-li Pojišťovna povinnost předložit ve stanoveném termínu údaje o předepsaném a Žadatelem zaplaceném pojistném na Příslušný rok, je PGRLF oprávněn Žadatele písemně vyzvat k předložení Potvrzení o výši zaplaceného pojistného na Příslušný rok v listinné podobě a k předložení dokladů prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek apod.) a Žadatel je povinen Potvrzení o výši zaplaceného pojistného a doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok ve stanovené lhůtě PGRLF předložit. Nebude-li Potvrzení o výši zaplaceného pojistného a doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok Žadatelem ve lhůtě dle předchozí věty předloženy, Podpora se neposkytne.
B.1.6. Žadatel podává jedinou Žádost souhrnně pro Pojištění ostatních plodin, speciálních plodin a Pojištění hospodářských zvířat.

B.2. Vyřízení

B.2.1. Nevyhoví-li PGRLF Žádosti, je Žadatel oprávněn podat PGRLF námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení sdělení PGRLF o nevyhovění Žádosti. O námitkách Žadatele rozhoduje představenstvo PGRLF ve lhůtě 60 dnů od doručení námitek. Pokud Žadatel námitky během lhůty dle předchozí věty doplní, lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení doplnění námitek PGRLF. Představenstvo PGRLF po posouzení námitek původní rozhodnutí potvrdí, nebo ho změní. Rozhodnutí představenstva PGRLF je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.
B.2.2. Povinné přílohy k Žádosti:

 • a) Pojistná smlouva, Pojistka nebo Strukturovaný výpis z pojistné smlouvy vč. soupisu pojištěných plodin/zvířat, posledního platného dodatku u pojištěných plodin/všechny platné dodatky vztahující se k Příslušnému roku u pojištěných zvířat a Rekapitulace (pokud pojišťovna vystavuje).
 • b) Potvrzení o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný rok podepsané Žadatelem (viz body B.1.4., B.1.5.).
 • c) Doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek apod.) (viz body B.1.4., B.1.5.).