Podpora Pojištění produkce lesních školek

– příjem žádostí bude zahájen dne 1. 8. a ukončen dne 1. 11. příslušného roku

Část B
Program poskytování finanční podpory pojištění produkce lesních školek

Účel podpory: Zpřístupnění pojistné ochrany sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.

Předmět podpory: Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného za sjednané pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách. Lesními dřevinami se pro účely tohoto programu rozumí ty druhy lesních dřevin, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin.

Forma podpory: Neinvestiční – přímá podpora.

Cíl: Zpřístupnění pojistné ochrany sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách, dosažení větší propojištěnosti.

Komu je program určen: Příjemce podpory je subjekt, který:

 •  je podnikatelem ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění a
 •  je veden v ústřední evidenci držitelů licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin (§ 20 zákona č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) (IS ERMA2)
 •  sjednal na své jméno smluvní pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách a
 •  splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013 s. 9).

 

Specifická kritéria:

 • podpora bude poskytnuta jen v případě, že Pojištěný a Pojistník jsou totožné subjekty.

Uvedeným pojištěním se rozumí pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách pro případ:

 • krupobití,
 • požáru,
 • vichřice,
 • povodně nebo záplavy,
 • sesuvu půdy,
 • vyzimování,
 • vymrznutí,
 • jarního mrazu nebo mrazu.

Výše podpory:    až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění pro Příslušný rok.

Právní základ:

 • nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013 s. 9).
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 149/2003,  Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 

Obsah žádosti o finanční podporu pojištění produkce lesních školek z PGRLF, a.s.:

 1. Řádně a úplně vyplněný formulář žádosti tj. včetně čestného prohlášení de minimis.
 2. Doklady prokazující rozsah a výši pojistného pro Příslušný rok.
 3. Potvrzení pojišťovny (originál nebo úředně ověřená kopie) o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný rok.