Technická příloha

Část C

Krupobitím se rozumí meteorologický jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, hmotnosti a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají k povrchu země.

Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou. Požárem však není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož i působení užitkového ohně a jeho tepla: Požárem dále není působení tepla při zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen zkratem vzniklý dále nerozšířil.

Hromadná živelná nebezpečí zahrnují rizika vichřice, záplava, povodeň.

Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 a více m/s. Není-li tato rychlost pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně udržovaných budovách nebo shodně odolných jiných věcech.

Záplavou se rozumí vytvoření vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě, kde to není obvyklé.

Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží, nebo tyto břehy a hráze protrhla, nebo bylo způsobeno náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku.

Mrazem se rozumí pokles teploty vzduchu pod 0 °C způsobující zničení rostlin.

Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, vzniklé působením gravitace a vyvolané porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které svahy zemského povrchu dospěly vývojem, nebo byla-li tato rovnováha porušena v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem. Sesouváním půdy však není klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

Vyzimováním se rozumí poškození porostů vybraných plodin v období od zasetí v roce výsevu do 30. dubna roku následujícího v důsledku působení sněhu a mrazu včetně s tím souvisejícími rozšířením chorob a živočišných škůdců, nadměrným mokrem nebo suchem, nebo prudkými rozdíly teplot.

Jarním mrazem se rozumí mráz v období od 21. března do 20. června.

Vymrzání polních porostů znamená poškození a odumření rostlin vlivem mrazu na rostliny. Podílí se na snížení celkového počtu rostlin a je spojeno s poklesem jejich odolnosti.