Zásady pojištění lesních školek

Souhrnné informace:

Obsah:
Část A

Zásady poskytování finanční podpory pojištění produkce lesních školek z PGRLF, a.s. (dále jen „Zásady“)

Část A – Obecné podmínky

A.1. Podmínky pro získání podpory
 • A.1.1. Žadatelem nebo Příjemcem podpory může být osoba, která splňuje podmínky uvedené v těchto Zásadách.
 • A.1.2. Žadatelem o podporu může být pouze takový subjekt, který zároveň splňuje tato kritéria:
  • a) je podnikatelem ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
  • b) je veden v ústřední evidenci držitelů licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin (§ 20 zákona č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) (IS ERMA2),
  • c) sjednal na své jméno smluvní pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách,
  • d) splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství,
  • Pojištěný a Pojistník jsou totožné subjekty.
 • A.1.3. Jeden a týž Žadatel může být souběžně zapojen do několika vyhlášených programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále „Fond“).
 • A.1.4. Finanční podporu pojištění poskytne Fond, jestliže žádost obsahuje všechny předepsané náležitosti a přílohy uvedené v části B těchto Zásad.
 • A.1.5. Finanční podporu pojištění poskytne Fond Žadateli, který sjednal pojistnou smlouvu s pojišťovnou, se kterou má Fond uzavřenou smlouvu o spolupráci. Seznam těchto pojišťoven je uveden na internetové adrese www.pgrlf.cz. Kterákoliv pojišťovna se může obrátit na Fond s žádostí o uzavření smlouvy o spolupráci.
 • A.1.6. Podpora přísluší Žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo neprobíhá řízení dle insolvenčního zákona.
 • A.1.7. V případě, že Fond rozhodne o poskytnutí finanční podpory pojištění, uzavře s Žadatelem smlouvu o poskytnutí finanční podpory pojištění. O jiném rozhodnutí bude Žadatel písemně informován.
 • A.1.8. Na podávání a vyřizování žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, ani ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
 • A.1.9. Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Fondu, respektive neuzavřeli s Fondem příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. V případě právnických osob se podpora neposkytne Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách právnické a fyzické osoby (tj. zejména jako společníky, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů), které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřeli s Fondem příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání.
 • A.1.10. Na podporu není právní nárok.
A.2. Podávání žádostí o finanční podporu pojištění
 • A.2.1. Žadatel je povinen předložit komplexně vyplněnou žádost o podporu pojištění včetně příloh.
 • A.2.2. Příjem žádostí bude zahájen ke dni 1.8. Příslušného roku. Příslušným rokem se rozumí rok, ve kterém se žádost o finanční podporu pojištění podává a pro který bylo uhrazeno předepsané pojistné (dále jen „Příslušný rok“).
 • A.2.3. Ukončení přijímání žádostí bude ke dni 1.11. Příslušného roku včetně, tato lhůta je závazná a neměnná. Po termínu ukončení přijímání žádostí nemůže Žadatel zvyšovat požadavek na objem finančních prostředků.
 • A.2.4. Podáním žádosti se rozumí datum registrace žádosti místně příslušným pracovištěm SZIF či MZe (dále „ místně příslušné pracoviště“), respektive datum registrace jinými k tomu Fondem určenými subjekty.
 • A.2.5. Žadatel předkládá žádost o podporu v jednom vyhotovení.
 • A.2.6. Místně příslušné pracoviště, respektive jiné Fondem určené subjekty (určené subjekty budou uvedeny nejpozději měsíc před zahájením příjmu žádostí na internetové adrese www.pgrlf.cz), žádost zaevidují, resp. doplní datem přijetí a přidělí pořadové číslo. Prověří ji z hlediska formální správnosti a kompletnosti v souladu se Zásadami. Zjistí-li místně příslušné pracoviště nebo jiné Fondem k registraci určené subjekty, že žádost je neúplná nebo obsahuje nepravdivé údaje, neprodleně písemně vyzve Žadatele k doplnění nebo opravě. Termín pro doručení opravy nebo doplnění žádosti Žadatelem na místně příslušné pracoviště, respektive na jiné Fondem určené subjekty, je nejdéle do 15. 11. příslušného roku včetně. (Rozhodné je datum osobního doručení nebo datum podání poštovní zásilky k přepravě.) Místně příslušným pracovištěm nebo jinými Fondem určenými subjekty musí být všechny žádosti doručeny na Fond nejpozději do 30.11. Příslušného roku včetně. (Rozhodné je datum osobního doručení nebo datum podání poštovní zásilky k přepravě.) V případě nedodržení těchto termínů nelze využít ustanovení uvedené v bodě A.4.5. těchto Zásad. Bezchybná žádost se postupuje neprodleně Fondu k rozhodnutí.
 • A.2.7. Příjemce podpory je povinen na vyžádání Fondu předložit i další dokumenty, které s předkládanou žádostí a poskytnutím podpory souvisí.
 • A.2.8. Představenstvo Fondu je oprávněno podat výklad k těmto Zásadám a přijímat technicko organizační opatření.
 • A.2.9. O poskytnutí podpory rozhoduje Fond.
A.3. Odpovědnost Žadatele
 • A.3.1. Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti a přílohách jsou úplné a pravdivé.
 • A.3.2. Příjemce podpory je povinen vrátit neprodleně neoprávněně čerpané finanční prostředky na účet Fondu. V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, je příjemce podpory rovněž povinen neprodleně vrátit takto neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Fondu včetně sankcí stanovených smlouvou mezi Žadatelem a Fondem.
A.4. Stanovení výše podpory a poskytnutí podpory
 • A.4.1. Po ukončení přijímání žádostí o podporu (viz A.2.3.), Fond provede ekonomické vyhodnocení všech žádostí a dle finančního plánu stanoví v procentech výši podpory pro aktuální rok, která bude zveřejněna na internetových stránkách www.pgrlf.cz do 31. 12. Příslušného roku.
 • A.4.2. Konkrétní výši podpory, která bude poskytnuta Žadateli, stanoví Fond v souladu s těmito Zásadami na základě Potvrzení pojišťovny o výši Žadatelem pojišťovně prokazatelně zaplaceného pojistného na Příslušný rok, které pojišťovna Žadateli předepsala na Příslušný rok.
 • A.4.3. Fond poskytne podporu na základě uzavření smlouvy o poskytnutí podpory.
 • A.4.4. Smlouva o poskytnutí podpory se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
 • A.4.5. Proti rozhodnutí Fondu lze podat odůvodněnou, písemnou námitku. Fond námitku projedná. Své rozhodnutí revokuje, pokud budou v námitce sděleny nové nebo věc významně doplňující skutečnosti. Za nové nebo věc významně doplňující skutečnosti jsou považovány zejména ty skutečnosti, které osvědčí, že Žadatel řádně splňuje všechny podmínky pro poskytnutí podpory pojištění.
 • A.4.6. Pojistné hrazené v eurech lze akceptovat Fondem s tím, že výše finanční podpory pojištění bude vypočtena vždy k datu podání žádosti dle k tomuto dni platnému aktuálního kursu ČNB.
 • A.4.7. Právním základem tohoto programu je zejména nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24.12.2013 s. 9) a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů. Celková výše podpory de minimis, poskytnutá jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový (Kč) ekvivalent částky 15 000 EUR. „Jedním podnikem“ se rozumí veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:
  a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
  b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
  c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
  d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik. Jestliže Žadatel působí i v jiných odvětvích než v prvovýrobě zemědělských produktů či vykonává jiné činnosti, které nespadají do odvětví zemědělské prvovýroby lze podpory de minimis poskytnuté na činnosti v odvětví zemědělské výroby (tj. např. dle tohoto programu podpory) kumulovat s podporou de minimis poskytnutou na další uvedená odvětví nebo činnosti tak, aby nepřekročila strop ve výši korunového ekvivalentu částky 200 000 EUR na jeden podnik, za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období.
 • A.4.8. Na stejný záměr nesmí být Žadateli poskytnuta dotace nebo příspěvek z rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů či strukturálních fondů EU nebo Programu rozvoje venkova apod.
A.5. Způsob vyplácení podpory
 • A.5.1. Finanční prostředky se poskytují žadateli převodem na bankovní účet uvedený v Žádosti o podporu pojištění z Fondu nejpozději do 60 dnů od doručení platné a účinné smlouvy na Fond.
A.6. Kontrola
 • A.6.1. Kontrolu dodržování Zásad zajišťuje Fond svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty (např. Ministerstvo zemědělství), případně oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci Fondu nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží kontrolovanému příjemci podpory (nebo Žadateli o podporu) písemné pověření Fondu k provedení kontroly a prokáží svou totožnost služebním průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.
 • A.6.2. Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí finanční podpory pojištění a těchto Zásad.