Pojištění lesních porostů

Část B

Program poskytování finanční podpory Pojištění lesních porostů 

Účel a cíl podpory:

Zpřístupnění pojistné ochrany lesních porostů a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.

Předmět podpory:

Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného.

Forma podpory:

Neinvestiční – přímá podpora.

Komu je program určen:

Příjemce podpory je subjekt, který zároveň splňuje tato kritéria:

 • je fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa,
 • je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (platí také pro příspěvkové organizace obce či právnické osoby, kterých je obec zakladatelem) nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • sjednal na své jméno smluvní pojištění lesních porostů proti požárům a/nebo abiotickým činitelům a uhradil pojistné ve výši minimálně 1000,- Kč za pojištění lesních porostů na Příslušný rok,
 • splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
 • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství, zdravotním pojišťovnám a PGRLF, a.s.

Výše podpory:

 • až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění lesních porostů pro Příslušný rok.

Právní základ:

 • nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis – Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1 – 8.

Obsah žádosti o finanční podporu pojištění lesních porostů – viz A. 2. 1.:

 1. Řádně a úplně vyplněný formulář žádosti, tj. včetně čestného prohlášení k podpoře v režimu de minimis.
 2. Pojistná smlouva, Pojistka nebo Strukturovaný výpis z pojistné smlouvy včetně případných dodatků vztahující se k Příslušnému roku.
 3. Kopie listu vlastnictví nebo dokladu o nájmu (pachtu) či výpůjčce lesního majetku, tj. nájemní smlouva, smlouva pachtovní, smlouva o výpůjčce.
 4. Potvrzení prokazující, že Žadatel nemá nedoplatky vůči České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám (Žadatel předkládá potvrzení pouze od těch zdravotních pojišťoven, vůči kterým má povinnost hradit pojistné. Ve vztahu k ostatním zdravotním pojišťovnám Žadatel deklaruje uvedenou skutečnost prostřednictvím čestného prohlášení, které je součástí Žádosti) a vůči Finančnímu úřadu. V žádosti o poskytnutí Podpory klient poskytne souhlas s ověřením této skutečnosti také u Státního zemědělského intervenčního fondu, Ministerstva zemědělství a Státního pozemkového úřadu, které provede PGRLF, a.s.
 5. Doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek) je možné doložit dodatečně, nejpozději však k 30. 10. příslušného roku (viz A. 2. 1.)
 6. Potvrzení pojišťovny (originál nebo úředně ověřená kopie) o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný rok (na formuláři předepsaném Fondem) je možné doložit dodatečně, nejpozději však k 30. 10. příslušného roku (viz A. 2. 1.).