Nejčastější chyby vedoucí k zamítnutí žádosti

  • Žadatel má nedoplatky vůči SPÚ, PGRLF, SZIF či MZe 

Řešení: Jedná se o nesplnění podmínek pro poskytnutí podpory, žádost bude zamítnuta.

  • Nedoložení povinných příloh žádosti v termínu daném Zásadami

Řešení: Povinnou přílohou k žádosti, kterou je nutno doložit již při podání žádosti je Pojistná smlouva (nebo Pojistka či Strukturovaný výpis z pojistné smlouvy), list vlastnictví nebo nájemní smlouva a potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ. Povinnými přílohami, které lze dodávat dodatečně, ale nejpozději k 30.10. příslušného roku, jsou Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného a doklady prokazující úhradu pojistného.

  • Doložení povinných příloh žádosti po termínu daném Zásadami

Řešení: V případě nedoložení povinných příloh nejpozději ve stanoveném termínu, bude žádost zamítnuta jako neúplná.