Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění lesních porostů

Obsah:
Část A

Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění lesních porostů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Část A – Obecné podmínky

A.1. Podmínky pro získání podpory

 • A.1.1. Žadatelem nebo Příjemcem podpory může být osoba, která splňuje podmínky uvedené v těchto Zásadách.
 • A.1.2. Žadatelem o podporu může být pouze takový subjekt, který zároveň splňuje tato kritéria:
  • je fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa;
  • je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (platí také pro příspěvkové organizace obce či právnické osoby, kterých je obec zakladatelem) nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
  • na své jméno sjednal smluvní pojištění lesních porostů proti rizikům definovaným v části B těchto Zásad a uhradil pojistné ve výši minimálně 1000,- Kč za pojištění lesních porostů na Příslušný rok (Příslušný rok viz A. 1. 3.);
  • splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
  • Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu (dále také „SZIF“), Ministerstvu zemědělství (dále také „MZe“), zdravotním pojišťovnám a Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s. (dále jen „PGRLF a.s.“) (viz bod A.1.10.)
 • A.1.3. Příslušným rokem se rozumí rok, ve kterém se žádost o finanční podporu pojištění lesních porostů podává, a pro který bylo uhrazeno předepsané pojistné na pojištění lesních porostů na ztráty způsobené riziky definovanými v části B. 1. (dále jen „Příslušný rok“).
 • A.1.4. Jeden a týž Žadatel může být souběžně zapojen do několika vyhlášených programů PGRLF, a.s.
 • A.1.5. Finanční podporu pojištění lesních porostů poskytne PGRLF, a.s., jestliže žádost obsahuje všechny předepsané náležitosti a přílohy uvedené v části B těchto Zásad.
 • A.1.6. Finanční podporu pojištění lesních porostů poskytne PGRLF, a.s., Žadateli, který sjednal pojistnou smlouvu s pojišťovnou, se kterou má PGRLF, a.s., uzavřenou smlouvu o spolupráci. Seznam těchto pojišťoven je uveden na internetové adrese www.pgrlf.cz. Kterákoliv pojišťovna se může obrátit na PGRLF, a.s., s žádostí o uzavření smlouvy o spolupráci
 • A.1.7. Podpora nepřísluší Žadateli, který je v likvidaci nebo u něhož probíhá řízení dle insolvenčního zákona, případně probíhá řízení dle zákona o konkursu a vyrovnání nebo na jehož majetek je nařízená exekuce.
 • A.1.8. V případě, že PGRLF, a.s., rozhodne o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů, uzavře s Žadatelem Smlouvu o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů. O jiném rozhodnutí bude Žadatel písemně informován.
 • A.1.9. Na podávání a vyřizování žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, ani ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
 • A.1.10. Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF, a.s., respektive neuzavřeli s Fondem příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání, nebo v důsledku uzavřeného smluvního vztahu s takovou osobou vznikla PGRLF, a.s. ztráta. V případě právnických osob se Podpora neposkytne Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako ovládajícího společníka, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) právnické a fyzické osoby, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřely s Fondem příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání, nebo v důsledku uzavřeného smluvního vztahu s těmito osobami vznikla PGRLF, a.s. ztráta. Podpora nebude rovněž poskytnuta Žadateli, který má ve svých strukturách osoby, které působily nebo působí jako ovládající společníci, členové statutárních nebo kontrolních orgánů právnické osoby, s níž PGRLF, a.s. uzavřel smlouvu o podpoře, a která je v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřela s Fondem příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání, nebo v důsledku uzavřeného smluvního vztahu s takovou právnickou osobou vznikla PGRLF, a.s. ztráta.
 • A.1.11. Na poskytnutí podpory není právní nárok, a o jejím poskytnutí, její výši, případně neposkytnutí rozhoduje PGRLF, a.s.

A.2. Podávání žádostí o finanční podporu pojištění lesních porostů

 • A.2.1. Žadatel je povinen předložit kompletně vyplněnou žádost o podporu pojištění lesních porostů včetně příloh. Potvrzení pojišťovny (originál nebo úředně ověřená kopie) o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek), je možné doložit dodatečně, nejpozději však ke dni 30. 10. Příslušného roku. Rozhodné je datum doručení PGRLF, a.s., místně příslušnému pracovišti SZIF nebo datum podání poštovní zásilky k přepravě.
 • A.2.2. Příjem žádostí bude zahájen ke dni 1. 1. Příslušného roku. Podpora náleží na pojistné uhrazené do termínu ukončení příjmu žádostí, tj. do 30. 10. Příslušného roku.
 • A.2.3. Ukončení přijímání žádostí bude ke dni 30. 10. Příslušného roku včetně, tato lhůta je závazná a neměnná. Po termínu ukončení přijímání žádostí nemůže Žadatel zvyšovat požadavek na objem finančních prostředků.
 • A.2.4. Dnem podáním žádosti se rozumí datum registrace žádosti místně příslušným pracovištěm SZIF či MZe (dále jen „místně příslušné pracoviště“), PGRLF, a.s. respektive jinými PGRLF, a.s. k tomu určenými subjekty. PGRLF, a.s. může vedle výše uvedeného způsobu podání Žádosti o poskytnutí podpory stanovit i jiný způsob podávání Žádosti o poskytnutí podpory, který uvede na svých internetových stránkách www.pgrlf.cz.
 • A.2.5. Místně příslušné pracoviště, respektive jiné PGRLF, a.s., určené subjekty žádost zaevidují, resp. doplní datem přijetí a přidělí pořadové číslo. Prověří ji z hlediska formální správnosti a kompletnosti v souladu se Zásadami. Zjistí-li místně příslušné pracoviště nebo jiné PGRLF, a.s., k registraci určené subjekty, že žádost je neúplná (neplatí v případě uvedeném v bodě A. 2. 1., tedy kdy žádost neobsahuje Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok) nebo obsahuje nepravdivé údaje, neprodleně písemně vyzve Žadatele k doplnění nebo opravě a stanoví termín pro opravu nebo doplnění. Termín pro doručení opravy nebo doplnění žádosti Žadatelem na místně příslušné pracoviště, respektive na jiné PGRLF, a.s., určené subjekty, je nejdéle do 15. 11. Příslušného roku včetně. (Rozhodné je datum osobního doručení nebo datum podání poštovní zásilky k přepravě.) Místně příslušným pracovištěm nebo jinými PGRLF, a.s., určenými subjekty musí být všechny žádosti doručeny na PGRLF, a.s., nejpozději do 30. 11. Příslušného roku včetně. (Rozhodné je datum osobního doručení nebo datum podání poštovní zásilky k přepravě.) V případě nedodržení těchto termínů nelze využít ustanovení uvedené v bodě A. 4. 5. těchto Zásad. Bezchybná žádost se postupuje neprodleně PGRLF, a.s., k rozhodnutí.
 • A.2.6. Příjemce podpory je povinen předložit i další dokumenty, které si pro posouzení předložené žádosti PGRLF, a.s., vyžádá.
 • A.2.7. Představenstvo PGRLF, a.s., je oprávněno podat výklad k těmto Zásadám.
 • A.2.8. O poskytnutí podpory rozhoduje PGRLF, a.s.

A.3. Odpovědnost Žadatele

 • A.3.1. Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti a přílohách jsou úplné a pravdivé.
 • A.3.2. Příjemce podpory je povinen vrátit neprodleně neoprávněně čerpané finanční prostředky na účet PGRLF, a.s. V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, je příjemce podpory rovněž povinen neprodleně vrátit takto neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet PGRLF, a.s., včetně sankcí stanovených PGRLF, a.s.

A.4. Stanovení výše podpory a poskytnutí podpory

 • A.4.1. Po ukončení přijímání žádostí o podporu (viz A.2.3.), PGRLF, a.s., provede ekonomické vyhodnocení všech žádostí a dle finančního plánu stanoví v procentech výši podpory pro Příslušný rok, která bude zveřejněna na internetových stránkách www.pgrlf.cz do 31.12. Příslušného roku.
 • A.4.2. Konkrétní výši podpory, která bude poskytnuta Žadateli, stanoví PGRLF, a.s., v souladu s těmito Zásadami na základě Potvrzení pojišťovny o výši Žadatelem pojišťovně prokazatelně zaplaceného pojistného na Příslušný rok, které pojišťovna Žadateli předepsala na Příslušný rok.
 • A.4.3. PGRLF, a.s., poskytne podporu na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů. Vyplacení podpory bude provedeno po ekonomickém vyhodnocení všech žádostí (viz A. 4. 1.) a po doručení Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný rok a dokladů prokazujících úhradu pojistného na Příslušný rok za příslušného Žadatele (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek).
 • A.4.4. Nevyhoví-li PGRLF, a.s., Žádosti o poskytnutí Podpory, je Žadatel oprávněn podat PGRLF, a.s., námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení sdělení PGRLF, a.s., o nevyhovění Žádosti o Podporu. O námitkách Žadatele rozhoduje představenstvo PGRLF, a.s., ve lhůtě 60 dnů od doručení námitek Žadatele o Podporu. Pokud Žadatel o Podporu námitky během lhůty dle předchozí věty doplní, lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení doplnění námitek PGRLF, a.s. Představenstvo PGRLF, a.s., po posouzení námitek Žadatele o Podporu původní rozhodnutí potvrdí, nebo ho změní. Rozhodnutí představenstva PGRLF, a.s., je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.
 • A.4.5. Pojistné hrazené v eurech lze akceptovat PGRLF, a.s. s tím, že výše finanční podpory pojištění lesních porostů bude vypočtena vždy k datu podání žádosti dle aktuálního kursu ČNB.
 • A.4.6. Právním základem tohoto programu je zejména nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis – Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1 – 8.

Celková výše podpory de minimis, poskytnuté jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový (Kč) ekvivalent částky 200 000 EUR.

Jestliže Žadatel působí i v jiných odvětvích, lze podporu de minimis kumulovat s podporou de minimis, poskytnutou na další odvětví nebo činnosti tak, aby nepřekročila strop ve výši korunového ekvivalentu částky 200 000 EUR na jeden podnik za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období.

„Jedním podnikem“ se rozumí veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:

a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;

c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik.

Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj apod.) a nemají žádný vzájemný vztah, se za „jeden podnik“ nepovažují.

 • A.4.7. Na stejný záměr nesmí být Žadateli poskytnuta dotace nebo příspěvek z rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů či strukturálních fondů EU nebo Programu rozvoje venkova apod.

A.5. Způsob vyplácení podpory

 • A.5.1. Finanční prostředky se poskytují Žadateli převodem na bankovní účet uvedený v Žádosti o podporu pojištění lesních porostů z PGRLF, a.s., nejpozději do 60 dnů od doručení platné a účinné Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů na PGRLF, a.s.

A.6. Kontrola

 • A.6.1. Kontrolu dodržování Zásad zajišťuje PGRLF, a.s., svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty (např. Mze), případně oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci PGRLF, a.s., nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží kontrolovanému Příjemci podpory (nebo Žadateli o podporu) písemné pověření PGRLF, a.s., ke kontrole a prokáží svou totožnost služebním průkazem.
 • A.6.2. Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů a těmito Zásadami.