Zpracovatel dřeva

C.1. Zpracovatel dřeva

C.1.1.     Předmět a účel Podpory

Cílem programu podpory je zpřístupnit nákup techniky nebo technologií pro zpracování dřeva, které umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu v jednotlivých částech výroby. Podporovaná investice musí vést zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci, zlepšení jakosti a dalšímu rozvoji podnikatelských subjektů. Podporovaná investice musí souviset s činnostmi uvedenými v CZ-NACE 16.10, a 16.21, 16.23 nebo výrobou palivového dřeva nebo lisovaného dřeva uvedenou v CZ-NACE 16.29 nebo jim odpovídajícím činnostem, které jsou zapsány v živnostenském rejstříku.

V rámci tohoto programu je podporován zejména nákup techniky a technologií (včetně stavebních nákladů souvisejících s uvedenými investicemi) v následujících segmentech výroby:

1) zařízení manipulačních skladů;
2) vybavení pilnic;
3) paření a impregnování masivního dřeva;
4) sušení řeziva;
5) výroba dýh;
6) výroba pevných obkladových materiálů na bázi papíru (laminátové desky, filmy);
7) výroba překližek a vrstveného dřeva;
8) výroba třískových, vláknitých a OSB desek;
9) výroba palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, lisované brikety);
10) investice do mokrých skladů dříví;
11) výroba trámů, nosníků, krokví a vaznic;
12) výroba dřevěných konstrukcí krovů
13) výroba dveří, oken, okenic a jejich rámů;
14) výroba schodů, zábradlí;
15) výroba dřevěných lišt a vlisů, krytinových desek;

C.1.2. Přístup k Programu
a) Komu je Program určen:

Subjektům, které splňují podmínky stanovené těmito Pokyny, a to zejména v bodě A. 1. 2 písm. a) nebo v bodě A. 1. 2. písm. b).

b) Specifická kritéria:

ba) Žadatel musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis;

bb) v případě, že Žadatel o podporu působí také v odvětví rybolovu a akvakultury či v oblasti zemědělské prvovýroby (viz Výkladový list), povede o realizaci podporované investice (o veškerých výdajích skutečně vynaložených na podporovanou investici) samostatnou analytickou účetní evidenci, nebo jinak oddělí účetnictví realizace podporované investice (např. střediskem nebo činností), pokud je příjemce účetní jednotkou. Pokud není účetní jednotkou, povede jiným způsobem samostatnou podrobnou evidenci realizované investice.

bc) Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči Finanční správě ČR a Fondu.

C.1.3. Forma Podpory
Dotace části úroků z Úvěrů.

C.1.4. Právním základem tohoto programu je nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis – Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1 – 8.

C.1.5. Tyto Pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované místně příslušným pracovištěm SZIF, MZe, Fondem nebo jinými Fondem k tomu určenými subjekty počínaje dnem 1. 1. 2021