Výkladový list

k Pokynům pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zpracovatel dřeva

A.1.2.Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

16.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva

16.10 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Zahrnuje:

 • řezání pilou, hoblování a jiné strojní obrábění dřeva
 • krájení na plát, dělení nebo rozřezání na třísky, hobliny
 • výrobu dřevěných železničních pražců
 • výrobu podlahové krytiny ze dřeva, nemontované, nekompletované
 • výrobu dřevité vlny, dřevité moučky, třísek, pilin

Zahrnuje také:

 • sušení dřeva
 • impregnaci anebo chemickou úpravu dřeva konzervačními nebo jinými hmotami

Nezahrnuje:

 • těžbu a produkci surového dřeva (02.20)1
 • výrobu dýh dostatečně tenkých pro zpracování na překližky, desky a panely (16.21)1
 • výrobu šindelů, obrub, obkladů a lišt (16.23)1
 • výrobu palivového dřeva nebo lisovaného dřeva (16.29)1

16.2 Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

Tato skupina zahrnuje výrobu dřevěných, korkových, proutěných anebo slaměných výrobků, a to jak v základních formách, tak ve formě sestavených, kompletovaných výrobků.

16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva

Zahrnuje:

 • výrobu dýh, které jsou dostatečně tenké a vyhovují pro dýhování, zpracování na překližky nebo k jiným účelům:
  • hlazené, barvené, potahované, impregnované, vyztužené (na zadní straně papírem nebo tkaninou)
  • zpracování formou motivů
 • výrobu překližek, dýhovaných desek (panelů) a podobných vrstvených (laminátových) dřevěných desek a listů
 • výrobu OSB desek (její štěpky jsou složené do 3 vrstev k sobě kolmo orientovaných) a jiných dřevotřískových desek
 • výrobu středně silných dřevovláknitých izolačních desek (MDF) a jiných dřevovláknitých desek
 • výrobu zhuštěného dřeva
 • výrobu klíženého vrstveného dřeva, vrstvených dřevěných dýh

16.23 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

Zahrnuje:

 • výrobu dřevěných výrobků určených především pro použití ve stavebnictví:
  • trámů, nosníků, krokví a vaznic
  • klížených, vrstvených a kovem spojených, prefabrikovaných dřevěných konstrukcí krovů
  • dveří, oken, okenic a jejich rámů, bez nebo s kováním, např. panty, závěsy, čepy, zámky
  • schodů, zábradlí (plotů, ohrad)
  • dřevěných lišt a vlisů, krytinových desek a šindelů
 • výrobu prefabrikovaných celků budov nebo částí, převážně ze dřeva, např. saun
 • výrobu mobilních domků
 • výrobu příček ze dřeva (kromě volně stojících)

Nezahrnuje:

 • výrobu kuchyňských, šatních skříní, knihoven atd. (31.01, 31.02, 31.09)
 • výrobu volně stojících příček ze dřeva (31.01, 31.02, 31.09)

16.29 Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

Pro účely tohoto programu pouze:

 • výroba palivového dřeva a pelet, z lisovaného dřeva nebo náhradních materiálů z kávového nebo sójového odpadu

 

A.4.3. V případech, kdy je Bankou Úvěr poskytnut v českých korunách a platba za podporovaný předmět probíhá v jiné měně než v českých korunách, může dojít v důsledku kursového rozdílu k vrácení části úvěrových prostředků dodavatelem na účet Příjemce podpory. Za takové situace je Příjemce podpory povinen vrátit tuto částku v jedné mimořádné splátce úvěrující Bance, a to ve lhůtě 30 dnů od připsání výše uvedené části úvěrových prostředků na jeho účet. V případě, že Příjemce podpory neodešle řádně a včas na příslušný účet výše uvedenou částku, bude Fond považovat takové jednání za neúčelové čerpání a bude postupovat dle smlouvy o poskytnutí Podpory.

A.4.4. Lze akceptovat i zálohové faktury v případě, že v zálohové faktuře bude konkrétně uveden předmět plnění, ten bude v souladu se smlouvou o dodávce a Příjemce podpory pak Bance neprodleně doručí konečnou fakturu (daňový doklad se všemi náležitostmi) s vyúčtováním proplacených záloh.

C.1.2. písm. bb)

„Zemědělskou prvovýrobou“ se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, aniž byly provedeny jakékoli další operace měnící povahu těchto produktů. Příloha I Smlouvy o fungování EU je uvedena na www.pgrlf.cz – ke stažení.

„Rybolovem a akvakulturou“ se rozumí produkce, zpracování a uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury definovaných v čl. 5 písm. a) a b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 – nařízení uvedeno na www.pgrlf.cz – ke stažení.

 

1 https://www.czso.cz/documents/10180/23174387/vysvetlivky_cz_nace.pdf/f530ebeb-f949-40c7-a27d-f8888503d791?version=1.0