Nejčastější dotazy k programu Podpora nákupu půdy

  • Co nastane, když Úvěrová smlouva nebyla čerpána ve lhůtě 2 let od zaregistrování žádosti?

Podpora se neposkytuje na Úvěry nebo tu část Úvěrů, která nebyla vyčerpána do 2 let od zaregistrování žádosti.

  • Mohu uzavřít Úvěrovou smlouvu před registrací žádosti?

Podpora se neposkytuje na úvěry, u kterých došlo k uzavření Úvěrové smlouvy včetně rámcových Úvěrových smluv před datem registrace žádosti.

  • Musím doložit kupní smlouvu?

Čerpání Úvěru je podmíněno předložením originálu kupních smluv.

  • Mohu podat návrh na vklad do KN před podáním žádosti?

Není možné podání návrhu na vklad do KN před podáním žádosti. Okamžik nabytí vlastnictví nemovitosti nastává vkladem do katastru nemovitostí, podle zvláštních předpisů.

  • Jak je to s vyčerpáním limitu volných prostředků žadatele v registru de minimis?

Žadatel o podporu musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis, bude mu tedy vyplacena podpora do té výše volných prostředků, které má k dispozici ke dni podání žádosti. Dejte si proto pozor, zda již nemáte vyčerpaný limit v registru de minimis.

  • Kdy musím doručit Úvěrovou smlouvu?

Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace Žádosti doručit PGRLF Úvěrovou smlouvu, v případě, že tato lhůta není ze strany klienta splněna, je klient ze strany PGRLF k jejímu doložení vyzván ve lhůtě v této výzvě uvedené.

  • Jaká je nejnižší částka na nákup půdy, na kterou si mohu vzít úvěr, abych dosáhl na podporu?

Úvěr poskytnutý na nákup nestátní zemědělské půdy, na který má být poskytována Podpora, nesmí být nižší než 50 000 Kč.