Nejčastější chyby vedoucí k zamítnutí žádosti

  • Podání návrhu na vklad do KN před podáním žádosti

Řešení: Bod A.3.11. Pokynů říká, že k nabytí nemovitosti nesmí dojít před podáním žádosti o podporu a zároveň, že okamžikem nabytí vlastnictví je vklad do katastru nemovitostí, podle zvláštních předpisů.

  • Refinancování již vynaložených nákladů

Řešení: Podpora se neposkytuje na úvěry, které byly v době podání žádosti splaceny, stejně tak na revolvingové a kontokorentní úvěry (body A.3.5. a A.3.6. Pokynů). Dle bodu A.4.4. Pokynů pak nesmí být podpora použita na úhradu finančního plnění realizovaného před podpisem úvěrové smlouvy.

  • Vyčerpání limitu volných prostředků žadatele v registru de minimis

Řešení: Žadatel o podporu musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis, bude mu tedy vyplacena podpora do té výše volných prostředků, které má k dispozici ke dni podání žádosti.

  • Vyčerpání úvěru před registrací žádosti

Řešení: Jedná se o nesplnění podmínek Pokynů (bod A.3.4.)