Přílohy

Část C _Pokynů

 Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby pro Žadatele vedoucí daňovou evidenci

Vzorec pro výpočet:

Příjmy ze zemědělské činnosti x 100
Celkové příjmy

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů

(+) Změna stavu zásob související se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů

(+) Aktivace výrobků ze zemědělské, lesnické produkce a ze zpracování zemědělských produktů

(+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách a zvířatech

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3

(+)Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) celkové příjmy

(–) příjmy z finančních aktivit

(–) mimořádné příjmy

(–) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (bez Tržeb z prodeje zvířat základního stáda)

 

Pozn.:    (+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka

 

Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby pro Žadatele vedoucí účetnictví

Vzorec pro výpočet:  
         
Výnosy ze zemědělské činnosti x 100
Celkové provozní výnosy

 

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků4 a služeb5 souvisejících se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů

(+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách a zvířatech

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události 6

(+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy

(-)  Změna stavu zásob7 související se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů

(-)  Aktivace8 výrobků ze zemědělské, lesnické produkce a ze zpracování zemědělských produktů

 

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 9

(+) Tržby za prodej zboží 9

(+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda

(+) Ostatní provozní výnosy 9

(-)  Změna stavu zásob7

(-)  Aktivace8

 

Pozn.:    (+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka

 

1 tržby za zemědělské produkty, uvedené níže v Příloze I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU

2 včetně služeb související se zemědělskou výrobou pro organizace zabývající se zemědělskou činností, lesnickou činností, zpracováním zemědělských produktů a služeb pro obce

3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na polních plodinách a zvířatech

4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty – I. Tržby z prodeje výrobků a služeb), tržby z potravinářské a vedlejší produkce např. tržby  z bioplynových stanic, peletek atd.

5 včetně služeb pro organizace zabývající se zemědělskou činností, lesnickou činností, zpracováním zemědělských produktů a služeb   pro obce

6 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady škod na polních plodinách a hospodářských zvířatech

7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–) (Výkaz zisku a ztráty – B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–))

8 Aktivace (-) (Výkaz zisku a ztráty – C. Aktivace)

9 Výkaz zisku a ztráty (Výkaz zisku a ztráty – I. – Tržby z prodeje výrobků a služeb; II. – Tržby za prodej zboží; III. – Ostatní provozní výnosy)