Pokyny

Pokyny pro poskytování podpory PGRLF, a.s. v rámci programu „Podpora nákupu půdy“

A. Základní informace o programu podpory
A.1. Vymezení pojmů
A.1.1. „Navrhovatelem“ podpory je Ministerstvo zemědělství.
A.1.2. „Příjemcem žádostí“, který provádí hodnocení a výběr je Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
A.1.3.Poskytovatelem podpory“ je Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
A.1.4. „Předmětem, účelem a cílem podpory“ je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu, jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.
A.1.5. „Podporou“ se rozumí poskytnutí finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěrů poskytnutých podnikatelům v oblasti zemědělství. Podpora se poskytne na podnikatelský záměr v rámci vyhlášeného investičního programu Podpora nákupu půdy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále jen „PGRLF“) při splnění podmínek uvedených v těchto Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen „Pokyny“).
A.1.6. „Žádostí“ se rozumí žádost o poskytnutí Podpory podaná ze strany Žadatele v rámci programu Podpora nákupu půdy.
A.1.7. „Žadatelem“ je subjekt, který podá Žádost a bude-li jeho Žádosti za splnění všech podmínek tohoto programu vyhověno, uzavře s ním PGRLF Smlouvu o poskytnutí podpory, na základě které se stane Příjemcem podpory. Žadatel a Příjemce podpory budou v dalším texu označováni společně jen jako „Žadatel“.
A.1.8. „Smlouvou o poskytnutí podpory“ je soukromoprávní smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem podpory a Žadatelem, na jejímž základě je Podpora poskytována. Na uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory není právní nárok.
A.1.9. Žadatelem může být subjekt, který zároveň splňuje tato kritéria:
a) je zemědělským podnikatelem ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
b) je zemědělským prvovýrobcem (viz A.1.13.Pokynů),
c) je malým nebo středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise 2003/361/ES o definici mikropodniků, malých a středních podniků, Uř. Věst. L. 124, 20.5.2003, s.36 a Uživatelské příručky k definici malých a středních podniků (viz A.1.17.Pokynů),
d) splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24.12.2013 s. 9), ve znění nařízení Komise (EU) 2019/316,
e) v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání Žádosti, musí dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů alespoň ve výši 30 % ze svých celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu poskytování Podpory ze Smlouvy
o poskytnutí podpory v rámci tohoto programu Podpora nákupu půdy,
f) musí se zavázat k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě po dobu poskytování Podpory ze Smlouvy o poskytnutí podpory v rámci tohoto programu Podpora nákupu půdy, minimálně však po dobu pěti let od data uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory nebo od ukončení pachtu třetí osoby na nakupovaných pozemcích podle toho, která ze skutečností nastane později,
g) nakoupená půda nesmí být předmětem smluvního převodu (např. prodeje či darování; nikoli tedy např. dědění) ani pronájmu či pachtu bez předchozího písemného souhlasu PGRLF, a to po celou dobu poskytování Podpory ze Smlouvy o poskytnutí podpory v rámci tohoto programu Podpora nákupu půdy, minimálně však po dobu pěti let od data uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory,
h) Úvěr poskytnutý Žadateli na nákup nestátní zemědělské půdy, na který má být poskytována Podpora, nesmí být nižší než 50 000 Kč,
i) Maximální procentní sazba podpory je 5 % p.a. a úrokové zatížení Žadatele je minimálně 0,5 % p.a,
j) Maximální výše Podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky 20 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí Podpory a diskontovaný podle splátkového kalendáře Úvěru, sazbou vyhlášenou Evropskou komisí k datu poskytnutí Podpory. Zároveň však platí, že celková výše podpory de minimis, poskytnutá jednomu podniku (viz A.1.16.Pokynů), nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent částky 20 000 EUR,
k) Nakupovaná půda nesmí být ve vlastnictví státu.

A.1.10. „Bankou“ se rozumí banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, s níž PGRLF, uzavřel smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor PGRLF v rámci programu Podpora nákupu půdy (dále jen „Smlouva o spolupráci“). Bankou se rozumí i spořitelní a úvěrové družstvo ve smyslu zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, s nímž PGRLF uzavřel Smlouvu o spolupráci.
A.1.11. „Úvěrem“ se rozumí úvěr poskytnutý Žadateli Bankou na Podnikatelský záměr v rámci programu Podpora nákupu půdy. Úvěr může být poskytnut v českých korunách nebo v eurech.
A.1.12. „Zemědělskou výrobou“ se rozumí činnosti uvedené v § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
A.1.13. „Zemědělskou prvovýrobou“ se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, aniž byly provedeny jakékoli další operace měnící povahu těchto produktů. Příloha I Smlouvy o fungování EU je uvedena v těchto Pokynech v části D.
A.1.14. „Zpracováním zemědělského produktu“ se rozumí jakékoli zpracování zemědělského produktu uvedeného v příloze I Smlouvy o fungování EU, jehož výsledkem může být zemědělský produkt nebo produkt, který zemědělským produktem ve smyslu přílohy I Smlouvy o fungování EU není, s výjimkou činností probíhajících v zemědělských podnicích potřebných pro přípravu živočišných nebo rostlinných produktů k prvnímu prodeji.
A.1.15. „Podnikatelským záměrem“ se rozumí investiční záměr, spočívající v nákupu nestátní zemědělské půdy, na jehož financování bude použit Úvěr, který má být předmětem podpory. Žadatel v Žádosti identifikuje nakupovanou půdu včetně její výměry a seznamu katastrálních území.
A.1.16. „Jedním podnikem“ se rozumí veškeré subjekty ve smyslu definice stanovené nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24.12.2013 s. 9), ve znění nařízení Komise (EU) 2019/316.
A.1.17. “Malým nebo středním podnikem“ se rozumí podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a ročním obratem méně než 50 mil. eur a/nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje částku 43 mil. eur (viz příloha Doporučení Komise 2003/361/ES o definici mikropodniků, malých a středních podniků a Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků).
A.1.18. Právním základem tohoto programu je zejména nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24.12.2013 s. 9), ve znění nařízení Komise (EU) 2019/316 a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

A.2. Příjem Žádostí a výše Podpory
A.2.1. Termín zahájení příjmu Žádostí pro jednotlivá kola bude zveřejněn společně s termínem pro ukončení příjmu Žádostí na internetových stránkách www.pgrlf.cz.
A.2.2. Navrhovatel podpory vyhlašuje příjem Žádostí a je rovněž oprávněn vyhlásit pozastavení, ukončení a opětovné otevření příjmu Žádostí.
A.2.3. Podpora je poskytována ve výši sazby stanovené ze strany PGRLF za každé ukončené čtvrtletí daného roku (tj. k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.), ve kterém jsou Žádosti přijímány. Sazba podpory je stanovena zejména na základě ekonomického vyhodnocení všech Žádostí, které byly v příslušném kalendářním čtvrtletí registrovány. Výše sazby podpory je stanovena v procentech p.a. a bude zveřejněna na internetových stránkách www.pgrlf.cz.
A.2.4. Takto stanovená sazba podpory bude platit pro všechny Žadatele, jejichž Žádost byla v uvedeném období registrována, a to po celou dobu poskytování Podpory ze Smlouvy o poskytnutí podpory. Úrokové zatížení Žadatele plynoucí z Úvěru musí činit minimálně 0,5 % p.a. Maximální procentní sazba podpory je 5 % p.a., přičemž vždy platí, že její výše bude určena zejména s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých Žádostí za stanovené období.
A.2.5. Maximální výše Podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 20 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným Evropskou centrální bankou ke dni poskytnutí Podpory a diskontovaný podle splátkového kalendáře Úvěru, sazbou vyhlášenou Evropskou komisí k datu poskytnutí Podpory. Celková výše podpory de minimis, poskytnutá jednomu podniku (viz A.1.16.), nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent částky 20 000 EUR.
A.2.6. Jestliže Žadatel působí i v jiných odvětvích než v zemědělské prvovýrobě či vykonává jiné činnosti, které nespadají do odvětví zemědělské prvovýroby, lze podporu de minimis poskytnutou na činnosti v odvětví zemědělské prvovýroby kumulovat s podporou de minimis poskytnutou na další uvedená odvětví nebo činnosti za předpokladu oddělení činností nebo rozlišení nákladů tak, aby bylo zajištěno, že prvovýroba zemědělských produktů nevyužívá podporu de minimis poskytnutou na tato jiná odvětví nebo činnosti s tím, že nesmí být překročen strop dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis ve výši korunového ekvivalentu částky 200 000 EUR, resp. dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury ve výši korunového ekvivalentu částky 30 000 EUR na jeden podnik, za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období.
A.2.7. V případě, že Žadatel působí jak v odvětví zemědělské prvovýroby, tak zároveň v jiných odvětví či vykonává jiné činnosti, které nespadají do odvětví zemědělské prvovýroby, povede o realizaci podporované investice (o veškerých výdajích skutečně vynaložených na podporovanou investici) samostatnou analytickou účetní evidenci, nebo jinak oddělí účetnictví realizace podporované investice (např. střediskem činností), pokud je účetní jednotkou. Pokud není účetní jednotkou, povede jiným způsobem samostatnou podrobnou evidenci realizované investice.

A.3. Podmínky pro poskytnutí Podpory
A.3.1. Jeden a týž Žadatel může být souběžně zapojen do několika programů PGRLF.
A.3.2. Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání Žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů a dalších plnění stanovených v části C Pokynů, alespoň ve výši 30 % ze svých celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu poskytování Podpory ze Smlouvy o poskytnutí podpory.
A.3.3. Na stejný Podnikatelský záměr nesmí být současně poskytnuta jiná veřejná podpora (viz čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) včetně podpory v režimu de minimis.
A.3.4. Podpora se neposkytuje na Úvěry, u kterých došlo k uzavření úvěrové smlouvy včetně rámcových úvěrových smluv před datem registrace Žádosti.
A.3.5. Podpora se neposkytuje na kontokorentní a revolvingové úvěry.
A.3.6. Žadatel odpovídá za použití Úvěru, na který byla Podpora poskytnuta, v souladu s Podnikatelským záměrem a tímto programem Podpora nákupu půdy.
A.3.7. Žadatel je povinen na vyžádání PGRLF předložit i další dokumenty, které s předkládanou Žádostí souvisí.
A.3.8. Podpora nepřísluší Žadateli, který je v likvidaci, Žadateli, na jehož majetek byl prohlášen konkurs nebo probíhá konkursní nebo vyrovnací řízení, nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku. Podpora dále nepřísluší Žadateli, který je v úpadku nebo proti němuž je vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebo na jehož majetek je nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.
A.3.9. Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF, nebo u kterých jsou evidovány nedoplatky vůči Finanční správě ČR. V případě právnických osob se Podpora neposkytne Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako ovládajícího společníka, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) právnické a fyzické osoby, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF. Podpora nebude rovněž poskytnuta Žadateli, který má ve svých strukturách osoby, které působily nebo působí jako ovládající společníci, členové statutárních nebo kontrolních orgánů právnické osoby, s níž PGRLF uzavřel smlouvu o podpoře, a která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF.
A.3.10. Podpora nebude poskytnuta v případě, že k nabytí vlastnictví nemovitosti (nakupované půdy, která má být předmětem Podpory) Žadatelem, došlo před registrací Žádosti. Okamžik nabytí vlastnictví nemovitosti nastává vkladem do katastru nemovitostí, podle zvláštních předpisů.
A.3.11. Podpora bude poskytována jen na splátky Úvěru uhrazené Žadatelem, dle informací poskytnutých PGRLF Bankou, řádně a včas.
A.3.12. Nakupovaná půda nesmí být ve vlastnictví státu.

A.4. Podmínky pro čerpání Podpory
A.4.1. Při nedodržení podmínek pro poskytnutí Podpory stanovených Pokyny a Smlouvou o poskytnutí podpory Žadatelem, postupuje PGRLF v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory a Pokyny, a to včetně uplatnění sjednaných sankcí (tj. například vrácení již vyplacené Podpory, úhrada smluvních pokut apod.).
A.4.2. Žadatel umožní kontrolu vyjmenovanými subjekty (viz bod A.6.1. Pokynů).
A.4.3. Žadatel zajistí, aby nedošlo k použití úvěrových prostředků, na které je poskytnuta Podpora, v rozporu s Podnikatelským záměrem a s Pokyny, zvláště pak na úhradu finančního plnění, které bylo realizováno před podpisem úvěrové smlouvy.
A.4.4. Podpora se neposkytuje na Úvěry nebo tu část Úvěrů, která nebyla vyčerpána do dvou let od zaregistrování Žádosti.
A.4.5. Podpora nebude poskytnuta, nezajistí-li Banka čerpání Úvěru v souladu se Smlouvou o spolupráci a těmito Pokyny. Čerpání Úvěru je podmíněno předložením originálu kupních smluv a je možné jen ve prospěch běžných účtů prodávajících, a to i takovým způsobem, že Žadatel předloží Bance žádost o čerpání Úvěru zároveň s příkazem k převodu prostředků ze svého běžného účtu ve prospěch účtů příslušných prodávajících. Na tomto základě Banka převádí úvěrové prostředky z úvěrového účtu Banky na běžný účet Žadatele u Banky a následně, bez zbytečného odkladu, na běžné účty příslušných prodávajících. Čerpání Úvěru je možné ve prospěch prodávajícího uskutečnit i prostřednictvím notářské úschovy, na jistotní účet Banky nebo v hotovosti (např. přímo prodávajícímu na pokladně banky), poštovními poukázkami apod. v souladu s příslušnými právními předpisy (např. zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti), přičemž vždy musí čerpání proběhnout tak, aby byla zajištěna účelovost čerpání úvěrových prostředků.

A.5. Ostatní
A.5.1. Na poskytnutí Podpory není právní nárok.
A.5.2. Žadatel je povinen oznámit PGRLF změny související s poskytováním Podpory, a to neprodleně, nebo ve lhůtě stanovené PGRLF.
A.5.3. Navrhovatel Podpory je oprávněn měnit Pokyny.
A.5.4. PGRLF je oprávněn podat výklad k těmto Pokynům.
A.5.5. Úvěry poskytnuté v eurech lze akceptovat PGRLF s tím, že výše Podpory bude přepočtena kursem České národní banky platným 30. 6. a 31. 12. příslušného kalendářního roku.
A.5.6. Veškeré změny týkající se poskytování Podpor budou oznamovány na internetové adrese www.pgrlf.cz.
A.5.7. PGRLF může na základě předchozí písemné žádosti Žadatele udělit souhlas se změnou nebo rozšířením Podnikatelského záměru při zachování původního rámce schválené Podpory.
A.5.8. PGRLF může na základě písemné žádosti Žadatele udělit souhlas se změnou úvěrující Banky v případě, že Žadateli bude novou Bankou poskytnut Úvěr, jehož účelem bude jednorázová úhrada dříve poskytnutého a PGRLF podporovaného Úvěru, a pokud Žadatel prokáže, že nový Úvěr má výhodnější úrokové podmínky, shodnou nebo kratší konečnou dobu splatnosti a totožnou nebo nižší výši jistiny než původní Úvěr ke dni jeho splacení.

A.6. Kontrola
A.6.1. Kontrolu dodržování Pokynů zajišťuje PGRLF svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty (např. MZe), případně kontrolu provádí oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci PGRLF, nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží kontrolovanému písemné pověření PGRLF k provedení kontroly.
A.6.2. Žadatel umožní přístup zaměstnancům PGRLF a zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních
a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí podpory a těchto Pokynů.
A.6.3. PGRLF je ze strany Banky průběžně informován o plnění úvěrových podmínek Žadatelem.

B. Postup vyřizování Žádostí
B.1. Žádost
B.1.1. Žadatel předloží svoji Žádost, postupem uvedeným v bodě B.1.2. těchto Pokynů, na předepsaném formuláři, jehož vzor stanoví PGRLF. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit, a to včetně všech případných příloh a čestných prohlášení.
B.1.2. Žádost se podává spolu s čestným prohlášením a přílohami pouze elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Po podání Žádosti bude Žadateli doručen potvrzovací e-mail na emailovou adresu uvedenou v Žádosti, který obsahuje potvrzení o podání Žádosti a čas podání Žádosti.
B.1.3. Dnem podání Žádosti se rozumí datum registrace Žádosti včetně všech příloh uvedené v potvrzovacím e-mailu viz bod B.1.2 Podpora se poskytuje dle podmínek platných ke dni této registrace.
B.1.4. Po zaregistrování Žádosti, Žadatel požádá Banku o poskytnutí Úvěru a v případě kladného stanoviska Banky, nejpozději však do 2 měsíců od registrace Žádosti, doručí PGRLF kopii platné a účinné smlouvy o úvěru, obsahující zejména předpokládanou výši Úvěru, splátkový kalendář, účel užití úvěrových prostředků = předmět úvěru (seznam katastrálních území a celková nakupovaná výměra zemědělské půdy), procento úročení a termín úhrady úroků. Nebude-li smlouva o úvěru Žadatelem PGRLF doručena do 2 měsíců od registrace Žádosti, PGRLF Žadatele písemně vyzve k jejímu doložení ve lhůtě, v této výzvě uvedené. Nedoručí-li Žadatel smlouvu o úvěru ani ve lhůtě dle písemné výzvy PGRLF, Podpora se neposkytne.

B.2. Vyřízení
B.2.1. PGRLF provede analýzu Žádosti a dalších PGRLF vyžadovaných příloh předložených Žadatelem. V případě, že PGRLF Podporu schválí, uzavře s Žadatelem Smlouvu o poskytnutí podpory. O jiném rozhodnutí je Žadatel písemně informován.
B.2.2. PGRLF vyplácí Podporu vždy zpětně, dvakrát ročně za každé kalendářní pololetí.
B.2.3. Nevyhoví-li PGRLF Žádosti, je Žadatel oprávněn podat PGRLF námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení sdělení PGRLF
o nevyhovění Žádosti. O námitkách Žadatele rozhoduje představenstvo PGRLF ve lhůtě 60 dnů od doručení námitek. Pokud Žadatel námitky během lhůty dle předchozí věty doplní, lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení doplnění námitek PGRLF. Představenstvo PGRLF po posouzení námitek původní rozhodnutí potvrdí, nebo ho změní. Rozhodnutí představenstva PGRLF je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.
B.2.4. Povinné přílohy k Žádosti:
a) Závazek k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakupované půdě po dobu poskytování Podpory ze Smlouvy o poskytnutí podpory v rámci tohoto programu Podpora nákupu půdy, minimálně však po dobu pěti let od data uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory nebo od ukončení pachtu třetí osoby na nakupovaných pozemcích podle toho, která ze skutečností nastane později.
b) Čestné prohlášení Žadatele, že k nabytí vlastnictví podporované nakupované půdy nedošlo před podáním Žádosti.
c) V případě, že Žadatel nakupuje i jiné pozemky (společně se zemědělskou půdou lze nakoupit i jiné pozemky, které tvoří logickou součást nakupovaných zemědělských pozemků např. lesní půdu, ostatní plochy, vodní plochy či zastavěné plochy, za předpokladu, že jejich výměra nepřesáhne 20 % výměry nakupované půdy), musí spolu se Žádostí předložit Čestné prohlášení, že společně se zemědělskou půdou nakupuje i jiné pozemky, které tvoří logickou součást nakupovaných zemědělských pozemků a jejich výměra nepřesahuje 20 % výměry nakupované půdy. Logickou součástí nakupovaných pozemků se pro účely tohoto programu Podpora nákupu půdy rozumí, že jiné nakupované pozemky mají společnou hranici (sousedí) s nakupovanými zemědělskými pozemky. Podkladem pro posouzení podílu výměry je katastr nemovitostí.
d) Potvrzení prokazující, že Žadatel nemá nedoplatky vůči Finanční správě České republiky, ne starší 3 měsíců od podání Žádosti. Toto potvrzení je Žadatel povinen předložit PGRLF nejpozději do 2 měsíců od podání Žádosti. Nebude-li potvrzení Žadatelem PGRLF doručeno do 2 měsíců od podání Žádosti, PGRLF Žadatele písemně vyzve k jejímu doložení ve lhůtě, v této výzvě uvedené. Nedoručí-li Žadatel potvrzení ani ve lhůtě dle písemné výzvy PGRLF, Podpora se neposkytne.