Pokyny

Pokyny pro poskytování podpory PGRLF, a.s. v rámci programu „Podpora nákupu půdy“

Obsah:

Postup vyřizování žádostí:

Výkladový list

A.1. Vymezení pojmů

   • A.1.1. “Podporou” se rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěru podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství. Podpora se poskytne na podnikatelský záměr v rámci vyhlášeného investičního Programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále „PGRLF, a.s.“) při splnění podmínek uvedených v těchto Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen „Pokyny“). Podnikatelským záměrem se rozumí nákup pozemků Žadatelem uvedených v Žádosti o poskytnutí Podpory.
   • A.1.2. “Žadatelem” nebo “Příjemcem podpory” může být osoba, která zároveň splňuje tato kritéria:
    • a) je zemědělským podnikatelem ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
    • b) je malým nebo středním podnikem viz A. 1.9. Pokynů
    • c) je zemědělský prvovýrobce viz A. 1.7. Pokynů
    • d) splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.
   • A.1.3. “Bankou” se pro účely těchto Pokynů rozumí banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, s níž PGRLF, a.s. uzavřel smlouvu o spolupráci při naplňování programu Podpora nákupu půdy. Bankou se rozumí i spořitelní a úvěrové družstvo ve smyslu zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, s nímž PGRLF, a.s. uzavřel smlouvu o spolupráci při naplňování programu Podpora nákupu půdy.
   • A.1.4. “Úvěrem” se rozumí úvěr poskytnutý Žadateli Bankou na podnikatelský záměr v rámci vyhlášených Programů PGRLF, a.s. Úvěr může být poskytnut v českých korunách nebo v eurech.
   • A.1.5. “Programem” se rozumí soubor pravidel a specifických podmínek zahrnujících předmět a účel konkrétní Podpory poskytované PGRLF, a.s., a který je jako Program označen v části C. Pokynů.
   • A.1.6. “Zemědělskou výrobou” se rozumí činnosti uvedené v § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
   • A.1.7. “Zemědělskou prvovýrobou” se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU. Příloha I Smlouvy o fungování EU je uvedena v těchto Pokynech pro poskytování podpor PGRLF, a.s. v části D.
   • A.1.8. “Zpracováním zemědělského produktu” se rozumí jakékoli zpracování zemědělského produktu uvedeného v příloze I Smlouvy, jehož výsledkem je produkt, který je též zemědělským produktem, s výjimkou činností probíhajících v zemědělských podnicích potřebných pro přípravu živočišných nebo rostlinných produktů k prvnímu prodeji.
   • A.1.9. “Malým a středním podnikem” se rozumí podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a ročním obratem méně než 50 mil. eur a/nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje částku 43 mil. eur (viz příloha I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
   • A.1.10. “Jedním podnikem” se rozumí veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:
    • a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
    • b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
    • c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem, nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
    • d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
     Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik.

A.2. Výše Podpory

   • A.2.1. Maximální výše Podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 15 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí podpory a diskontovaný podle splátkového kalendáře úvěru, sazbou vyhlášenou Evropskou komisí k datu poskytnutí podpory. Výše podpory se posuzuje jako výše podpory poskytnutá jednomu podniku (viz A.1.10.) Celková výše podpory de minimis, poskytnutá jednomu podniku (viz A.1.10.), nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent částky 15 000 EUR. Jestliže Žadatel působí i v jiných odvětvích než v prvovýrobě zemědělských produktů či vykonává jiné činnosti, které nespadají do odvětví zemědělské prvovýroby lze podpory de minimis poskytnuté na činnosti v odvětví zemědělské výroby (tj. např. dle tohoto programu podpory) kumulovat s podporou de minimis poskytnutou na další uvedená odvětví nebo činnosti tak, aby nepřekročila strop ve výši korunového ekvivalentu částky 200 000 EUR na jeden podnik, za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období.
   • A.2.2. Procento Podpory stanovuje PGRLF, a.s. Maximální procentní sazba podpory je 5 % p.a., přičemž Podpora bude poskytována jen na splátky úvěru uhrazené Žadatelem, uhrazené dle názoru Banky řádně a včas.
   • A.2.3. Úrokové zatížení Příjemce podpory plynoucí z Úvěru musí činit minimálně 0,5 % p.a. Podpora bude v této souvislosti PGRLF, a.s. úměrně upravena. Maximální výše podporovaného úvěru může být 10 mil. Kč.

A.3. Podmínky pro získání Podpory

   • A.3.1. Jeden a týž Žadatel může být souběžně zapojen do několika Programů PGRLF, a.s.
   • A.3.2. Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů alespoň ve výši 25 % z celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory.
   • A.3.3. Na stejný záměr nesmí být Žadateli poskytnuta dotace nebo příspěvek z rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů či strukturálních fondů EU nebo Programu rozvoje venkova apod.
   • A.3.4. Podpora se neposkytuje na úvěry, které byly před datem registrace žádosti vyčerpány. S výjimkou úvěrů, na které již PGRLF, a.s. poskytuje podporu v rámci programu “Podpora nákupu půdy” – podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu, v režimu de minimis.
   • A.3.5. Podpora se neposkytuje na úvěry, které byly v době podání žádosti již splaceny.
   • A.3.6. Podpora se neposkytuje na kontokorentní a revolvingové úvěry a na úhradu závazků vyplývajících z leasingových smluv.
   • A.3.7. Příjemce podpory odpovídá za použití Úvěru, na který byla Podpora poskytnuta, v souladu a příslušným Programem.
   • A.3.8. Příjemce podpory je povinen na vyžádání PGRLF, a.s. předložit i další dokumenty, které s předkládanou žádostí a poskytnutím Podpory souvisí.
   • A.3.9. Podpora přísluší žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo neprobíhá řízení dle insolvenčního zákona.
   • A.3.10.” Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF, a.s., respektive neuzavřeli s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. V případě právnických osob se Podpora neposkytne Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako společníky, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) osoby, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřeli s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání.
   • A.3.11.” Podpora nebude poskytnuta v případě, že k nabytí vlastnictví nemovitosti (nestátní zemědělské půdy, která má být předmětem Podpory) Žadatelem, došlo před podáním žádosti o poskytnutí Podpory. Okamžik nabytí vlastnictví nemovitosti nastává vkladem do katastru nemovitostí, podle zvláštních předpisů. Toto ustanovení se nevztahuje na nabytí vlastnictví nemovitostí, na které je Žadateli poskytována podpora dle uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory v rámci programu “Podpora nákupu půdy” – podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu, v režimu de minimis.

A.4. Podmínky pro čerpání Podpory

   • A.4.1. Při nedodržení podmínek pro poskytnutí Podpory stanovených Pokyny a Smlouvou o poskytnutí podpory Příjemcem podpory, postupuje PGRLF, a.s. v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, včetně stanovení případných sankcí (tj. například vrácení již vyplacené Podpory, úhrada smluvních pokut apod.).
   • A.4.2. Žadatel i Příjemce podpory se zavazuje poskytovat PGRLF, a.s. a Ministerstvu zemědělství vybrané informace o svém hospodaření na médiu a ve formátu stanoveném PGRLF, a.s. nebo Ministerstvem zemědělství.
   • A.4.3. Příjemce podpory umožní kontrolu vyjmenovanými subjekty (viz bod A.6.1. Pokynů).
   • A.4.4. Příjemce podpory zajistí, aby nedošlo k použití prostředků, na které byla poskytnuta Podpora, v rozporu s účelem a s Pokyny PGRLF, a.s., zvláště pak na úhradu finančního plnění, které bylo realizováno před podpisem úvěrové smlouvy. V případech, kdy je Bankou úvěr poskytnut v českých korunách a platba za podporovaný předmět probíhá v jiné měně než v českých korunách, může dojít v důsledku kursového rozdílu k vrácení části úvěrových prostředků dodavatelem na účet Příjemce podpory. Za takové situace je Příjemce podpory povinen vrátit tuto částku v jedné mimořádné splátce úvěrující Bance a to ve lhůtě 60 dnů od připsání výše uvedené části úvěrových prostředků na jeho účet. V případě, že Příjemce podpory neodešle řádně a včas na příslušný účet výše uvedenou částku, bude PGRLF, a.s. považovat takové jednání za neúčelové čerpání a bude postupovat dle smlouvy o poskytnutí podpory.
   • A.4.5. Čerpání Úvěru je podmíněno předložením originálu kupních smluv a je možné jen ve prospěch běžných účtů příslušných subjektů, a to i takovým způsobem, že Příjemce podpory předloží Bance žádost o čerpání Úvěru zároveň s příkazem k převodu prostředků ze svého běžného účtu ve prospěch účtů příslušných prodávajících. Na tomto základě Banka převádí úvěrové prostředky z úvěrového účtu Banky na běžný účet Příjemce podpory u Banky a následně, bez zbytečného odkladu, na běžné účty příslušných prodávajících. Výjimečně je možné čerpání úvěru ve prospěch prodávajícího uskutečnit i v hotovosti (např. přímo prodávajícímu na pokladně banky), poštovními poukázkami apod., přičemž vždy musí čerpání proběhnout tak, aby byla zajištěna účelovost čerpání úvěrových prostředků.

A.5. Ostatní

   • A.5.1. Na Podporu není právní nárok.
   • A.5.2. Příjemce podpory je povinen oznámit PGRLF, a.s. změny související s poskytováním Podpor PGRLF, a.s., a to ve lhůtě stanovené PGRLF, a.s.
   • A.5.3. Příjem žádostí bude vyhlášen PGRLF, a.s. a zveřejněn na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Ukončení přijímání žádostí bude PGRLF, a.s. zveřejněno na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Termín ukončení příjmů žádostí bude zveřejněn v den zveřejnění termínu příjmu žádostí.
   • A.5.4. Jediný akcionář PGRLF, a.s. je oprávněn měnit Pokyny a rozhodnutí PGRLF, a.s.
   • A.5.5. PGRLF, a.s. je oprávněna vyhlásit pozastavení, zastavení jednotlivých Programů nebo naopak jejich opětovné otevření.
   • A.5.6. Úvěry poskytnuté v eurech lze akceptovat PGRLF, a.s. s tím, že výše Podpory bude vypočtena kursem ČNB.
   • A.5.7. PGRLF, a.s. je oprávněn podat výklad k těmto Pokynům.
   • A.5.8. Veškeré změny týkající se poskytování Podpor budou oznamovány na internetové adrese www.pgrlf.cz nebo prostřednictvím jiných PGRLF, a.s. k tomu určených subjektů.
   • A.5.9. Vztahy mezi PGRLF, a.s. a Bankou se řídí smlouvou o spolupráci při naplňování programu Podpora nákupu půdy, uzavřenou mezi Bankou a PGRLF, a.s.
   • A.5.10. PGRLF, a.s. může na základě předchozí písemné žádosti žadatele udělit souhlas se změnou nebo rozšířením podnikatelského záměru při zachování původního rámce schválené Podpory.
   • A.5.11. Po dobu poskytování Podpory nesmí být majetek z tohoto Úvěru pořízený předmětem prodeje nebo jiného převodu na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu PGRLF, a.s. Toto ustanovení neplatí pro případy zajišťovacího převodu vlastnického práva na úvěrující Banku, kdy Žadatel PGRLF, a.s. o této skutečnosti pouze písemně informuje. V případě přechodu zmíněného majetku ze zákona PGRLF, a.s. převod neschvaluje, ale nabyvatel o této skutečnosti PGRLF, a.s. neprodleně informuje.

A.6. Kontrola

   • A.6.1. Kontrolu dodržování Pokynů zajišťuje PGRLF, a.s. svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty (např. Ministerstvo zemědělství), případně oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci PGRLF, a.s., nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží kontrolovanému příjemci Podpory (nebo Žadateli o podporu) písemné pověření PGRLF, a.s. k provedení kontroly a prokáží svou totožnost služebním průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.
   • A.6.2. Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí podpory a těchto Pokynů.
   • A.6.3. PGRLF, a.s. je ze strany Banky průběžně informován o plnění úvěrových podmínek příjemcem Podpory.

B. Postup vyřizování žádosti

B.1. Žádost

   • B.1.1. V případě žádosti o poskytnutí Podpory Žadatel předloží svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři, jehož vzor stanoví PGRLF, a.s. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit. Součástí předepsaného formuláře, je i čestné prohlášení k podporám v režimu de minimis.
   • B.1.2. V případě kladného stanoviska Banky předloží Žadatel svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři “Žádost o podporu poskytovanou PGRLF, a.s.”, jejíž vzor stanoví PGRLF, a.s. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit a k žádosti připojit stanovisko Banky (úvěrová smlouva obsahující zejména předpokládanou výši Úvěru, splátkový kalendář, účel užití úvěrových prostředků = předmět úvěru (seznam katastrálních území a celková nakupovaná výměra zemědělské půdy), procento úročení, splátkový kalendář a termín úhrady úroků). Žádost se podává prostřednictvím PGRLF, a.s. k tomu určených subjektů, podle místa (v případě fyzických osob) nebo sídla (v případě právnických osob) podnikání Žadatele k zaregistrování a případnému vyjádření spolu s čestným prohlášením a přílohami. Určené subjekty zajistí žádost, zaregistrují a zajistí předání kompletní žádosti PGRLF, a.s. Konkrétní výši podpory, která bude Žadateli poskytnuta, stanoví PGRLF, a.s. v souladu s pravidly tohoto programu. V případě Žadatelů, kteří mají s PGRLF, a.s. uzavřenou smlouvu o poskytnutí podpory v rámci programu “Podpora nákupu půdy” – podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu, v režimu de minimis, se přílohy uvedené v článku B.2.6. nevyžadují. Žadatel však na předepsaném formuláři uvede číslo této uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory a vyplní čestná prohlášení včetně čestného prohlášení k podporám v režimu de minimis.
   • B.1.3. Podáním žádosti se rozumí datum registrace žádosti příslušným, PGRLF, a.s. k tomu určeným subjektem. Podpora se poskytuje dle podmínek platných ke dni této registrace.

B.2. Vyřízení

   • B.2.1. PGRLF, a.s. provede analýzu žádosti a dalších PGRLF, a.s. vyžadovaných příloh předložených Žadatelem a stanoví výši podpory. V případě, že PGRLF, a.s. Podporu schválí, uzavře s Žadatelem smlouvu o poskytnutí Podpory, přičemž Podpora bude poskytována jen na splátky, uhrazené žadatelem dle názoru Banky řádně a včas. O jiném rozhodnutí je Žadatel písemně informován.
   • B.2.2. PGRLF, a.s. poskytuje Podporu vždy zpětně, dvakrát ročně za každé kalendářní pololetí. V případě, že je u jednotlivých Programů stanoven odlišný postup pro poskytování, platí postup uvedený u těchto Programů.
   • B.2.3. PGRLF, a.s. si vyhrazuje právo stanovit postup vyřizování žádostí v rámci jednotlivých Programů odlišně.
   • B.2.4. Proti rozhodnutí PGRLF, a.s. lze podat odůvodněnou, písemnou námitku. PGRLF, a.s. námitku projedná. Své rozhodnutí může revokovat, pokud budou v námitce sděleny nové, nebo věc významně doplňující, skutečnosti.
   • B.2.5. Na podávání a vyřizování žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení ani ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
   • B.2.6. Standardní přílohy k žádosti:
    • 1. Uzavřená úvěrová smlouva včetně všech dodatků a obecných úvěrových podmínek, která bude obsahovat tyto údaje: výše Úvěru, konečná doba splatnosti, úroková sazba, splátkový kalendář, seznam katastrálních území a výměra nakupované půdy dle podnikatelského záměru Žadatele. Všechny doklady v originále nebo ve formě stanovené PGRLF, a.s.
    • 2. Závazek k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakupované půdě, po kterou je PGRLF, a.s. poskytována Podpora, minimálně však po dobu pěti let- tato lhůta začíná plynout od data uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.
    • 3. Čestné prohlášení Žadatele, že k nabytí vlastnictví podporované nemovitosti nedošlo před podáním žádosti o podporu.
    • 4. V případě, že Žadatel nakupuje i jiné pozemky (společně se zemědělskou půdou lze nakoupit i jiné pozemky, které tvoří logickou součást nakupovaných zemědělských pozemků např. lesní půdu, ostatní plochy, vodní plochy či zastavěné plochy, za předpokladu že jejich výměra nepřesáhne 20 % nakupované půdy), musí spolu se žádostí předložit Čestné prohlášení, ve kterém čestně prohlásí, že společně se zemědělskou půdou nakupuje i jiné pozemky, které tvoří logickou součást nakupovaných zemědělských pozemků a jejich výměra nepřesahuje 20 % nakupované půdy. Logickou součástí nakupovaných pozemků se pro účely tohoto programu rozumí, že jiné nakupované pozemky mají společnou hranici (sousedí) s nakupovanými zemědělskými pozemky.

B.3. Postup projednávání žádostí

   • 1. Žadatel předloží PGRLF, a.s. žádost o poskytnutí Podpory v rámci Programu Podpora nákupu půdy včetně všech příloh (přílohy se nevyžadují u Žadatelů, kteří mají s PGRLF, a.s. uzavřenou smlouvu o poskytnutí podpory v rámci programu “Podpora nákupu půdy” – podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu, v režimu de minimis, avšak Žadatel musí vyplnit čestná prohlášení, která jsou součástí žádosti o poskytnutí podpory, a to včetně čestného prohlášení o podporách v režimu de minimis).
   • 2. PGRLF, a.s. žádost projedná a rozhodne o poskytnutí nebo neposkytnutí Podpory. V případě, že PGRLF, a.s. Podporu schválí, uzavře s Žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory. O jiném rozhodnutí je Žadatel písemně informován.

Výkladový list č. 1

k Pokynům pro poskytování podpory
Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s. v rámci programu „Podpora nákupu půdy“ – podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu

Ve smyslu bodu A.5.8. podává představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. (dále jen „Fond“) výklad k Pokynům pro poskytování podpory v rámci programu Podpora nákupu půdy.

A.1. Oblast výkladu

A. 1.1. Bod A.1.9.

A. 1. 2. Malým a středním podnikem se rozumí podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a ročním obratem méně než 50 mil. eur a/nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje částku 43 mil. eur (viz příloha I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem).

A. 2. Výklad

A. 2. 1. Při posuzování Žadatele nebo Příjemce podpory a určení statusu malého nebo středního podniku se kromě Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 uplatní i Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků vydaná Evropskou komisí.

A. 2. 2.  Dle čl. 4 odst. 2 Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 platí: „V případech, kdy podnik ke dni účetní závěrky zjistí, že jsou za dané roční období překročeny v jednom či druhém směru prahy pro počet pracovníků nebo finanční prahy uvedené v článku 2, nepovede tato skutečnost ke ztrátě či získání postavení středního nebo malého podniku či mikropodniku, jestliže tyto prahy nejsou překročeny po dobu dvou po sobě jdoucích účetních období.“

A. 2. 3. Podmínka dvou po sobě jdoucích účetních období je uplatňována v případě endogenního růstu nebo poklesu společnosti (postupný vnitřní rozvoj či úpadek společnosti).

A. 2. 4. V případě exogenního růstu/poklesu společnosti (např. při změně vlastnictví, akvizici nebo fúzi) se výše uvedený přístup dle čl. 4 odst. 2 Přílohy I nařízení Komise (EU) č.651/2014 neaplikuje a velikost podniku se posuzuje v době uskutečnění této změny. Ke změně statusu podniku může dojít okamžitě.

Výkladový list č. 2

k Pokynům pro poskytování podpory
Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s. v rámci programu „Podpora nákupu půdy“ – podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu

Ve smyslu bodu A.5.8. Pokynů podává představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. (dále jen „Fond“) výklad k Pokynům pro poskytování podpory v rámci programu Podpora nákupu půdy.

A.1. Oblast výkladu

A. 1.1. Bod A.2.2.

A. 1. 2. Procento Podpory stanovuje Fond. Maximální procentní sazba podpory je 5 % p.a., přičemž Podpora bude poskytována jen na splátky úvěru uhrazené Žadatelem, uhrazené dle názoru Banky řádně a včas.

A. 2. Výklad

A. 2. 1. Stanovením procenta Podpory se rozumí postup Fondu, kterým na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí, které byly v daném období příjmu žádostí registrovány, stanoví výši sazby Podpory v procentech p.a. a takto stanovenou výši Podpory zveřejní na internetových stránkách www.pgrlf.cz.

Výkladový list č. 3

k Pokynům pro poskytování podpory
Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s. v rámci programu „Podpora nákupu půdy“ – podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu

Ve smyslu bodu A.5.8. Pokynů podává představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. (dále jen „Fond“) výklad k Pokynům pro poskytování podpory v rámci programu Podpora nákupu půdy.

A.1. Oblast výkladu

A. 1.1. Bod B.1

A. 1. 2. V případě žádosti o poskytnutí Podpory Žadatel předloží svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři, jehož vzor stanoví PGRLF, a.s. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit. Součástí předepsaného formuláře, je i čestné prohlášení k podporám v režimu de minimis.

A. 1. 3. V případě kladného stanoviska Banky předloží Žadatel svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři “Žádost o podporu poskytovanou PGRLF, a.s.”, jejíž vzor stanoví PGRLF, a.s. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit a k žádosti připojit stanovisko Banky (úvěrová smlouva obsahující zejména předpokládanou výši Úvěru, splátkový kalendář, účel užití úvěrových prostředků = předmět úvěru (seznam katastrálních území a celková nakupovaná výměra zemědělské půdy), procento úročení, splátkový kalendář a termín úhrady úroků). Žádost se podává prostřednictvím PGRLF, a.s. k tomu určených subjektů, podle místa (v případě fyzických osob) nebo sídla (v případě právnických osob) podnikání Žadatele k zaregistrování a případnému vyjádření spolu s čestným prohlášením, souhlasem se zpracováním údajů a přílohami. Určené subjekty zajistí žádost, zaregistrují a zajistí předání kompletní žádosti PGRLF, a.s. Konkrétní výši podpory, která bude Žadateli poskytnuta, stanoví PGRLF, a.s. v souladu s pravidly tohoto programu. V případě Žadatelů, kteří mají s PGRLF, a.s. uzavřenou smlouvu o poskytnutí podpory v rámci programu “Podpora nákupu půdy” – podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu, v režimu de minimis, se přílohy uvedené v článku B.2.6. nevyžadují. Žadatel však na předepsaném formuláři uvede číslo této uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory a vyplní čestná prohlášení včetně čestného prohlášení k podporám v režimu de minimis.

A.1.4. Podáním žádosti se rozumí datum registrace žádosti příslušným, PGRLF, a.s. k tomu určeným subjektem. Podpora se poskytuje dle podmínek platných ke dni této registrace.

A. 2. Výklad

A. 2. 1. Předepsaným formulářem se rozumí elektronické podání prostřednictvím internetových stránek www.pgrlf.cz (záložka „Podat žádost“).

A. 2. 2.  Datem registrace žádosti je datum uvedené v potvrzení o podání žádosti, které Fond zašle žadateli na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.