Lesní školkař

C.1.Program Lesní školkař

C.1.1.     Předmět a účel Podpory

Cílem programu Lesní školkař je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesní školkařské činnosti, kdy Příjemce podpory investuje zejména do strojů a technologií pro provozování lesní školkařské činnosti, přičemž podporovaná investice musí vést zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti.

 V rámci tohoto Programu jsou podporovány zejména následující způsobilé výdaje (investice):

a) stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách (vč. traktorů);

b) stroje a technologie pro školkařskou výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu;

c) závlahové systémy;

d) dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin;

e) stroje a technologie pro zpracování semenného materiálu lesních dřevin;

f) stavební náklady související s pořízením strojů, zařízení a technologií (včetně fóliovníků, skleníků, pařenišť).

C.1.2.     Přístup k Programu

a) Komu je Program určen:

Subjektům, které splňují podmínky stanovené těmito Pokyny, a to zejména v bodě A. 1. 2.

b) Specifická kritéria:

ba) Žadatel musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis;

bb) v případě, že Žadatel o podporu působí také v odvětví rybolovu a akvakultury či v oblasti zemědělské prvovýroby (viz Výkladový list), povede o realizaci podporované investice (o veškerých výdajích skutečně vynaložených na podporovanou investici) samostatnou analytickou účetní evidenci, nebo jinak oddělí účetnictví realizace podporované investice (např. střediskem nebo činností), pokud je příjemce účetní jednotkou. Pokud není účetní jednotkou, povede jiným způsobem samostatnou podrobnou evidenci realizované investice.

bc) Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství a PGRLF, a.s.

 C.1.3.     Forma Podpory

Dotace části úroků z Úvěrů.

C.1.4.     Právním základem tohoto Programu je nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis – Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1 – 8.

C.1.5.     Tyto Pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované místně příslušným pracovištěm SZIF, MZe, Fondem nebo jinými Fondem k tomu určenými subjekty počínaje dnem 1. 1. 2017