Nejčastější chyby vedoucí k zamítnutí žádosti

  • Žadatel má nedoplatky vůči SPÚ, PGRLF, SZIF či MZe

Řešení: Jedná se o nesplnění podmínek pro poskytnutí podpory, žádost bude zamítnuta.

  • Realizace investice před podáním žádosti

Řešení: Jedná se o porušení podmínek dle bodu A.3.2. Pokynů, žádost bude zamítnuta.

  • Pořízení nepodporované investice

Řešení: V části C.1.1. Pokynů jsou taxativně vyjmenovány investice, které jsou v rámci tohoto programu podporovány. Na jiné není podpora poskytována.