Potravinář

Příjem žádostí zahájen

Předmětem, účelem a cílem podpory je vytvořit předpoklady pro rozvoj výrobců potravin, kdy podpora směřuje na pořízení investic souvisejících se zpracováním zemědělských produktů k potravinářským účelům či výrobě potravin anebo souvisejících s uváděním vlastních produktů na trh. Podporována je realizace dlouhodobých investičních záměrů za účelem restrukturalizace, zvýšení efektivnosti, modernizace, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a dalšího rozvoje potravinářských podniků.

Podporou se rozumí poskytnutí finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěrů poskytnutých výrobcům potravin na investice uvedené v bodě A.1.10. Pokynů pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen jako „PGRLF“) v rámci programu Potravinář. Podpora bude poskytnuta při splnění podmínek uvedených v těchto Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu „Potravinář“ (dále jen „Pokyny“) ve výši sazby stanovené ze strany PGRLF v souladu s bodem A.2.3. Pokynů.

Žadatelem může být subjekt, který zároveň splňuje tato kritéria:
a) je podnikatelem ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
b) zabývá se výrobou potravin (viz bod A.1.14.Pokynů) podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo tuto podmínku splní do 12 měsíců od podání Žádosti;
c) splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Právním základem tohoto programu je zejména nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1), ve znění nařízení Komise (EU) č. 2020/972 ze dne 2. července 2020 (Úř. věst. L 215, 7. 7. 2020, s. 3–6).