Nejčastější otázky

Pro koho je program určen?

Smyslem programu je podpora podnikatelů, kteří se zabývají výrobou potravin. Cílem podpory je vytvořit předpoklady pro rozvoj výrobců potravin, kdy podpora směřuje na pořízení investic souvisejících se zpracováním zemědělských produktů k potravinářským účelům či výrobě potravin anebo souvisejících s uváděním vlastních produktů na trh. Podporována je i realizace dlouhodobých investičních záměrů za účelem restrukturalizace, zvýšení efektivnosti, modernizace, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a dalšího rozvoje potravinářských podniků.

Kdy bude program Potravinář otevřen?

Jedná se o kontinuální program, který bude otevřen v průběhu celého roku. Podání žádosti bude možné již v tomto roce, otevření proběhne během měsíce září. O konkrétním termínu bude PGRLF informovat prostřednictvím svých webových stránek.

O jakou formu podpory se jedná?

Program Potravinář poskytuje podporu ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů. Jedná se o podporu v režimu de minimis, kdy maximální výše podpory pro jeden podnik představuje korunový ekvivalent částky 200 000 EUR za tři po sobě jdoucí účetní období. Dále celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude PGRLF poskytnuta podpora v rámci programu Potravinář, nesmí překročit částku 50 mil. Kč za jeden kalendářní rok.

Kolik bude činit maximální sazba podpory?

Procentní sazba podpory může činit až 5 % p. a., přičemž úrokové zatížení žadatele plynoucí z úvěru musí činit vždy minimálně 0,5 % p. a. Sazba podpory bude stanovena vždy za každé ukončené kalendářní čtvrtletí daného roku, a to na základně ekonomického vyhodnocení všech žádostí, které byly v daném kalendářním čtvrtletí registrovány.

Kde lze podat žádost o podporu?

Žádost o podporu se podává spolu s čestným prohlášením a přílohami pouze elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Po podání žádosti bude klientovi doručen potvrzovací e-mail obsahující potvrzení o podání žádosti a čase podání.