Nejčastější chyby vedoucí k zamítnutí žádosti

  • Realizace investice před podáním žádosti

Řešení: Nejprve podat žádost o podporu a teprve poté zahájit realizaci podnikatelského záměru. Zahájením realizace investice uvedené v podnikatelském záměru se rozumí buď zahájení činnosti nebo stavebních prací v rámci předmětné investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení nebo služby či jiný závazek, v jehož důsledku se projekt nebo činnost stává nezvratnou. Za zahájení realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru se nepovažuje nákup pozemků uvedených v bodě C. 1. 1. písm. b) Pokynů a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. 

  • Nedoložení úvěrové smlouvy do termínu stanoveného Pokyny a uvedeného ve výzvě

Řešení: Žadatel je povinen doložit Fondu úvěrovou smlouvu do 2 měsíců od registrace žádosti o podporu. V případě, že v tomto termínu úvěrovou smlouvu nedoloží, je Fondem vyzván k jejímu předložení v náhradním stanoveném termínu. Podpora bude žadateli vyplacena s tím, že nárok na podporu vzniká od data doručení úvěrové smlouvy.

  • Více úvěrových smluv k jedné žádosti

Řešení: Žádost je podána na investici popsanou v podnikatelském záměru, a ten nesmí být v rozporu s účelem úvěru. Princip je: jedna žádost – jeden podnikatelský záměr – jedna úvěrová smlouva

  • Vyčerpání úvěru před registrací žádosti

Řešení: Podmínkou pro poskytnutí podpory je uzavření úvěrové smlouvy až po podání žádosti, vyčerpání úvěru před registrací tak nemůže nastat.

  • Pořízení nepodporované investice

Řešení: Popis předmětu a účelu podpory je uveden v části C.1. Pokynů. V nejednoznačných případech o poskytnutí podpory rozhoduje představenstvo společnosti.