Pokyny Zemědělec

I. Pokyny

A.1. Vymezení pojmů

 • A.1.1. „Podporou“ se rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěrů poskytnutých komerčními subjekty zemědělským podnikatelům na investice uvedené v části C těchto Pokynů pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec (dále jen „Pokyny“). Podpora se poskytne při splnění podmínek uvedených v těchto Pokynech.
 • A.1.2. „Žadatelem“ nebo „Příjemcem podpory“ může být osoba, která zároveň splňuje tato kritéria:
  a) je zemědělským podnikatelem ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
  b) je zemědělským prvovýrobcem (viz bod A. 1. 8.),
  c) není podnikem v obtížích (viz bod A. 1. 15.)
 • A.1.3. „Bankou“ se pro účely těchto Pokynů rozumí banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, s níž Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen „Fond“) uzavřel Smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor. Bankou se rozumí i spořitelní a úvěrové družstvo ve smyslu zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný subjekt, se kterým Fond uzavřel Smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor.
 • A.1.4. „Úvěrem“ se rozumí úvěr poskytnutý Žadateli Bankou na investice uvedené v bodě C.1.1. písm. a) a b) těchto Pokynů. Úvěr může být poskytnut v českých korunách nebo v eurech.
 • A.1.5. „Programem“ se rozumí soubor pravidel a specifických podmínek pro jednotlivé režimy podpor Fondu.
 • A.1.6. „Zemědělskou výrobou“ se rozumí činnosti uvedené v § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • A.1.7. „Mikropodnikem, malým nebo středním podnikem“se rozumí podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a jehož roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR – viz příloha I nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 327, 21.12.2022, s. 1—81) .
 • A.1.8. „Zemědělskou prvovýrobou“ se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, aniž byly provedeny jakékoli další operace měnící povahu těchto produktů. Příloha I Smlouvy o fungování EU je uvedena v těchto Pokynech v části D.
 • A.1.9. „Zpracováním zemědělského produktu“ se rozumí jakékoli upravení zemědělského produktu, jehož výsledkem je produkt, který je též zemědělským produktem, s výjimkou činností probíhajících v zemědělských podnicích a potřebných pro přípravu živočišných nebo rostlinných produktů k prvnímu prodeji.
 • A.1.10. „Výkladovým listem“ se rozumí Výkladový list k Pokynům.
 • A.1.11. „Způsobilou investicí“ se rozumí hodnota pořízeného majetku, maximálně však do výše úvěru poskytnutého Bankou.
 • A.1.12. „Hrubou mírou podpory“ se rozumí objem poskytnuté Podpory.
 • A.1.13. „Podnikatelským záměrem“ se rozumí dokument, obsahující popis projektu nebo činnosti – investiční záměr, na jehož financování bude použit Úvěr, a který má být předmětem Podpory. Podnikatelský záměr obsahuje další náležitosti uvedené v bodě B.1.5. těchto Pokynů.
 • A.1.14. „Mladým zemědělcem“ se pro účely těchto Pokynů rozumí:
  a) fyzická osoba s potřebnou kvalifikací, kterou je možné doplnit do 24 měsíců od uzavření smlouvy o poskytnutí podpory (absolvování vhodného učňovského, středoškolského nebo vysokoškolského oboru, nebo absolvování odborného kurzu pro výkon obecných zemědělských činností, nebo absolvování zkoušek profesní způsobilosti), evidovaná v Evidenci zemědělského podnikatele, které ke dni podání žádosti o Podporu není více než 40 let a zároveň nepodnikala v zemědělství dříve než 24 měsíců před podáním žádosti o Podporu a/nebo nevykonávala dříve než 24 měsíců před podáním žádosti o Podporu funkci statutárního orgánu se 100% účastí na základním kapitálu právnické osoby, evidované v Evidenci zemědělského podnikatele, nebo
  b) právnická osoba, evidovaná v Evidenci zemědělského podnikatele, ve které fyzická osoba uvedená pod písm. a) plní funkci statutárního orgánu a zároveň má 100% účast na základním kapitálu. Podmínky uvedené pod písm. a) musí splňovat všechny osoby podílející se na základním kapitálu a všichni členové statutárního orgánu, či osoby oprávněné za právnickou osobu samostatně jednat. Výjimkou je podmínka podílu na základním kapitálu, kdy osoby splňující podmínky dle písm. a) musí mít 100% podíl v dané právnické osobě dohromady.
 • A.1.15. „Podnikem v obtížích“ se rozumí podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna z následujících okolností:
  a) v případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost s ručením omezeným“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (31) a „základní kapitál“ zahrnuje případně jakékoli emisní ážio;
  b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU;
  c) jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů;
  d) jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace;
  e) v případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech:
  i) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a
  ii) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a              odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0;

  A.2. Příjem žádostí o Podporu a stanovení výše Podpory

  • A.2.1. Příjem žádostí bude zahájen ke dni 2. 4. 2015.
  • A.2.2. Jediný společník Fondu je oprávněn vyhlásit pozastavení, ukončení příjmu žádostí nebo naopak jeho opětovné otevření.
  • A.2.3. Sazbu Podpory stanovuje Fond nejpozději do 31. prosince každého roku, ve kterém jsou přijímány žádosti o poskytnutí Podpory. Sazba Podpory je stanovena na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí, které byly zaregistrovány v období od zahájení příjmu žádostí do 30. září daného roku a následně za každé období od 1. 10. do 30. 9. každého roku, ve kterém jsou přijímány žádosti. Výše sazby Podpory se stanoví v procentech p. a. a bude zveřejněna na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Takto stanovená sazba Podpory bude platit pro všechny Žadatele, kteří žádost v uvedeném období zaregistrovali a bude platit po celou dobu účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory, a to s výjimkou Mladých zemědělců (viz bod A. 1. 14.), kterým bude Podpora navýšena o 1 % p. a. – toto navýšení bude poskytováno nejdéle do konce roku, ve kterém Žadatel – Mladý zemědělec – dovrší věku 40 let. Úrokové zatížení Příjemce podpory plynoucí z Úvěru musí činit minimálně 0,5 % p. a. Maximální procentní sazba Podpory je 5 % p. a., přičemž vždy platí, že její výše bude určena s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí za stanovené období. Takto stanovená výše sazby Podpory bude v této souvislosti Fondem úměrně upravena.
  • A.2.4. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho Žadatele, na které bude Fondem poskytnuta Podpora v rámci Programu Zemědělec, nesmí překročit částku 10 mil. Kč za období od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku (v prvním roce přijímání žádostí za období od zahájení příjmu žádostí do 30. 9.), a to v případě investic uvedených v bodě C.1.1. písm. a). V případě investic uvedených v bodě C. 1. 1. písm. b) nesmí celkový objem úvěrových prostředků u jednoho Žadatele, na které bude Fondem poskytnuta Podpora v rámci Programu Zemědělec, překročit částku 50 mil. Kč za období od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku (v prvním roce přijímání žádostí za období od zahájení příjmu žádostí do 30. 9.).
  • A.2.5. Podáním žádosti se rozumí datum registrace žádosti včetně všech příloh místně příslušným pracovištěm Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“), Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“), Fondem respektive jinými Fondem k tomu určenými subjekty.

   

  A.3. Podmínky pro získání Podpory

  • A.3.1. Jeden a týž Žadatel může být souběžně zapojen do několika Programů Fondu.
  • A.3.2. Na každou z investic uvedenou v Podnikatelském záměru může být poskytnuta Podpora pouze jednou.
  • A.3.3. Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů a dalších plnění stanovených ve Výkladovém listu, alespoň 25 % z celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory.
  • A.3.4. Na stejný Podnikatelský záměr nesmí být Žadateli poskytnuta dotace nebo příspěvek z rozpočtu kapitoly MZe, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů, Národního fondu či strukturálních fondů Evropské unie. Toto ustanovení neplatí v případě podpor poskytovaných v rámci opatření Programu rozvoje venkova, a to vždy za podmínky, že takovou kumulací nedojde k překročení maximální míry či výše podpory stanovené předpisy Evropské unie či rozhodnutím Evropské komise.
  • A.3.5. Podpora se neposkytuje v případech, že realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru byla zahájena před podáním žádosti o poskytnutí Podpory. Zahájením realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru se rozumí buď zahájení činnosti nebo stavebních prací v rámci předmětné investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení nebo služby či jiný závazek, v jehož důsledku se projekt nebo činnost stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru se nepovažuje nákup pozemků uvedených v bodě C. 1. 1. písm. b) a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti.
  • A.3.6. Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doložit na Fond úvěrovou smlouvu. Smlouva o Úvěru nesmí být uzavřena před registrací žádosti o poskytnutí Podpory.
  • A.3.7. Podpora se neposkytuje na kontokorentní a revolvingové Úvěry a na úhradu závazků vyplývajících z leasingových smluv.
  • A.3.8. Podpora se neposkytuje na Úvěry nebo tu část Úvěrů, která nebyla vyčerpána do dvou let od zaregistrování žádosti o poskytnutí Podpory.
  • A.3.9. Příjemce podpory odpovídá za použití Úvěru, na který byla Podpora poskytnuta, v souladu s Podnikatelským záměrem a podmínkami Programu Zemědělec. Příjemce podpory je povinen na vyžádání Fondu předložit i další dokumenty, které s předkládanou žádostí a poskytnutím Podpory souvisí.
  • A.3.10. Podpora přísluší Žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo neprobíhá řízení dle insolvenčního zákona.
  • A.3.11. Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Fondu, respektive neuzavřeli s Fondem příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. V případě právnických osob se Podpora neposkytne Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako společníky, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) právnické a fyzické osoby, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřely s Fondem příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. Toto ustanovení se vztahuje i na osoby, které byly či stále jsou ve strukturách takových právnických osob, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřely s Fondem příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání.

   

  A.4. Podmínky pro čerpání Podpory

  • A.4.1. Při nedodržení podmínek pro poskytnutí Podpory stanovených Pokyny a smlouvou o poskytnutí podpory Příjemcem podpory, postupuje Fond v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory, včetně stanovení případných sankcí (tj. například vrácení již vyplacené Podpory, úhrada smluvních pokut apod.).
  • A.4.2. Příjemce Podpory umožní kontrolu vyjmenovanými subjekty (viz bod A.6.1.).
  • A.4.3. Příjemce Podpory zajistí, aby nedošlo k použití úvěrových prostředků, na které je poskytována Podpora, v rozporu s Podnikatelským záměrem, účelem Úvěru a s Pokyny Fondu, zvláště pak na úhradu finančního plnění, které bylo realizováno před registrací žádosti o Podporu. Při sledování účelového použití úvěrových prostředků, Fond neuznává dříve zaplacené faktury (i zálohové), které byly uhrazeny z jiných zdrojů než z Úvěrů, na které je poskytována Podpora, a které jsou spojeny s podporovaným investičním záměrem. Fond neuznává užití úvěrových prostředků na úhradu vnitropodnikových faktur.
  • A.4.4. Čerpání Úvěru je podmíněno předložením daňových dokladů (faktur) nebo kupních smluv (výjimečně lze akceptovat zálohové faktury – podrobnosti jsou uvedeny v bodě A.4.4 Výkladového listu) a je možné jen ve prospěch běžných účtů příslušných subjektů, a to i takovým způsobem, že Příjemce podpory předloží Bance žádost o čerpání Úvěru zároveň s příkazem k převodu prostředků ze svého běžného účtu ve prospěch účtů příslušných subjektů. Na tomto základě Banka převádí úvěrové prostředky z úvěrového účtu Banky na běžný účet Příjemce podpory u Banky a následně, bez zbytečného odkladu, na běžné účty příslušných subjektů. Na základě tohoto postupu nemá Příjemce podpory s převedenými prostředky na běžném účtu možnost disponovat a tyto prostředky mohou být použity výhradně v souladu s účelem Úvěru.

   

  A.5. Ostatní

  • A.5.1. Na Podporu není právní nárok.
  • A.5.2. Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu změny související s poskytováním Podpor Fondem, a to ve lhůtě stanovené Fondem.
  • A.5.3. Pro plátce DPH se poskytuje Podpora na ceny hrazené z Úvěrů bez DPH. Pro neplátce DPH se poskytuje Podpora na ceny hrazené z Úvěrů včetně DPH.
  • A.5.4. Jediný společník Fondu je oprávněn měnit Pokyny a rozhodnutí Fondu.
  • A.5.5. Úvěry poskytnuté v eurech lze akceptovat Fondem s tím, že výše Podpory bude přepočtena kursem ČNB platným 30. 6. a 31. 12. příslušného kalendářního roku.
  • A.5.6. Fond je oprávněn podat výklad k těmto Pokynům.
  • A.5.7. Veškeré změny týkající se poskytování Podpor budou oznamovány na internetové adrese www.pgrlf.cz, prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF či MZe nebo prostřednictvím jiných Fondem k tomu určených subjektů.
  • A.5.8. Vztahy mezi Fondem a Bankou se řídí Smlouvou o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor.
  • A.5.9. Fond může na základě předchozí písemné žádosti Žadatele udělit souhlas se změnou nebo rozšířením Podnikatelského záměru při zachování původního rámce schválené Podpory.
  • A.5.10. Před splacením Úvěru nesmí být majetek z tohoto Úvěru pořízený předmětem prodeje nebo jiného převodu na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu Fondu. Toto ustanovení neplatí pro případy zajišťovacího převodu vlastnického práva na úvěrující Banku. V případě přechodu zmíněného majetku ze zákona Fond převod neschvaluje, ale nabyvatel o této skutečnosti Fond neprodleně informuje.
  • A.5.12. Fond může na základě písemné žádosti Příjemce podpory udělit souhlas se změnou úvěrující Banky v případě, že Žadateli bude Bankou poskytnut Úvěr, jehož účelem bude jednorázová úhrada dříve poskytnutého a Fondem podporovaného Úvěru, pokud Příjemce podpory prokáže, že nový Úvěr má výhodnější úrokové podmínky, shodnou nebo kratší konečnou dobu splatnosti a totožnou nebo nižší výši jistiny než původní Úvěr ke dni jeho splacení.

   

  A.6. Kontrola

  • A.6.1. Kontrolu dodržování Pokynů zajišťuje Fond svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty (např. MZe), případně oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci Fondu, nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží kontrolovanému Příjemci podpory (nebo Žadateli o Podporu) písemné pověření Fondu k provedení kontroly a prokáží svou totožnost služebním průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.
  • A.6.2. Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí podpory a těchto Pokynů.
  • A.6.3. Fond je ze strany Banky průběžně informován o plnění úvěrových podmínek Příjemcem podpory.

   

  B. Postup vyřizování žádosti

  B.1. Žádost

  • B.1.1. Žadatel zpracuje Podnikatelský záměr a předloží svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři „Žádost o podporu poskytovanou PGRLF, a.s.“, jejíž vzor stanoví Fond. Všechny požadované údaje v žádosti je nutno vyplnit.
  • B.1.2. Žadatel zaregistruje žádost včetně všech příloh (viz bod B.1.5) na místně příslušném pracovišti SZIF, MZe, na Fondu nebo prostřednictvím jiných Fondem k tomu určených subjektů podle místa nebo sídla podnikání. Podpora se poskytuje dle podmínek platných ke dni této registrace. Místně příslušné pracoviště SZIF či MZe nebo jiné Fondem k tomu určené subjekty zajistí předání kompletní žádosti Fondu. Žádost lze podat spolu s čestným prohlášením a přílohami rovněž elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Po podání žádosti bude Žadateli doručen potvrzovací e-mail na emailovou adresu uvedenou v žádosti, který obsahuje potvrzení o podání žádosti a čas podání žádosti.
  • B.1.3. Po zaregistrování žádosti Žadatel požádá Banku o poskytnutí Úvěru a v případě kladného stanoviska Banky, nejpozději však do dvou měsíců od registrace žádosti o poskytnutí Podpory, doručí Fondu originál nebo úředně ověřenou kopii platné a účinné smlouvy o Úvěru (obsahující zejména splátkový kalendář, výši Úvěru, účel užití úvěrových prostředků, úrokovou sazbu, termín úhrady úroků, předpokládanou splatnost Úvěru nebo počet splátek). K úvěrové smlouvě se přikládají případné dodatky a obecné úvěrové podmínky.
  • B.1.4. Realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru nesmí být zahájena před podáním žádosti o poskytnutí Podpory (viz bod A. 3. 5.).
  • B.1.5. Standardní přílohy k žádosti o poskytnutí Podpory.
   K žádosti se připojuje:

   1. Podnikatelský záměr v jednom vyhotovení, který musí obsahovat: informace o stávajícím rozsahu podnikání žadatele, identifikaci pořizované investice – tedy vymezení účelu Úvěru, jenž nesmí být následně v rozporu s údaji uvedenými v úvěrové smlouvě, částku potřebnou k provedení projektu nebo činnosti a výši způsobilé investice, předpokládaný vliv podporované investice na rozvoj činnosti Žadatele (zejména snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti, produktivity, další rozvinutí produkce podniku Žadatele, úspora pohonných hmot, snížení ekologického zatížení apod.) údaj o umístění investice, předpokládané datum zahájení a ukončení investičního záměru.
   2. Čestné prohlášení, které je součástí žádosti o poskytnutí Podpory.
   3. V případě Žadatelů, kteří nespadají do kategorie podniků uvedených v bodě A.1.7. je třeba žádost doplnit o popis situace, která by nastala v případě, že by Podpora nebyla poskytnuta, tedy hypotetický srovnávací scénář a předložit doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání.Přílohy dle bodu 1 a 2 se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii.

  B.2. Vyřízení

 • B.2.1. Fond provede analýzu žádosti, Podnikatelského záměru, smlouvy o Úvěru a dalších Fondem vyžadovaných příloh předložených Žadatelem. V případě, že Fond Podporu schválí, uzavře s Žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory. O jiném rozhodnutí je Žadatel písemně informován.
 • B.2.2. Fond poskytuje Podporu vždy zpětně, dvakrát ročně za každé kalendářní pololetí.
 • B.2.3. Proti rozhodnutí Fondu lze podat odůvodněnou písemnou námitku. Fond námitku projedná. Své rozhodnutí může revokovat, pokud budou v námitce sděleny nové, nebo věc významně doplňující skutečnosti.
 • B.2.4. Na podávání a vyřizování žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení ani ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.