Závěrečná ustanovení

Tyto Pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované místně příslušným pracovištěm SZIF či MZe nebo jinými Fondem k tomu určenými subjekty počínaje dnem 1. 8. 2015.