Nejčastější chyby vedoucí k zamítnutí žádosti

  • Žadatel má nedoplatky vůči SPÚ, PGRLF, SZIF či MZe

Řešení: Jedná se o nesplnění podmínek pro poskytnutí podpory, žádost bude zamítnuta.

  • Realizace investice před podáním žádosti

Řešení: Jedná se o porušení podmínek dle bodu A.3.2. Pokynů, žádost bude zamítnuta.

  • Pořízení nepodporované investice

Řešení: Podporovány jsou investice, které souvisí se zpracováním zemědělských produktů. Nákup půdy je způsobilým nákladem pouze v případě, že nepřevýší 10% z celkových nákladů investice.