Přílohy k Výkladovému listu

Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů

Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů pro Žadatele vedoucí daňovou evidenci

Vzorec pro výpočet: (Příjmy ze zpracování zemědělských produktů x 100)/Celkové příjmy

 • Položky zahrnuté do čitatele:
  • (+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
  • (+) Aktivace výrobků ze zpracování zemědělských produktů
  • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
  • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3
  • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených se zpracováním zemědělských produktů
 • Položky zahrnuté do jmenovatele:
  • (+) celkové příjmy
  • (-) příjmy z finančních aktivit
  • (-) mimořádné příjmy
  • (-) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
 • Pozn.:
  • (+) přičitatelná položka
  • (-) odčitatelná položka

 

Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů pro Žadatele vedoucí účetnictví

Vzorec pro výpočet: Výnosy ze zpracování zemědělských produktů x 100)/Celkové provozní výnosy

 • Položky zahrnuté do čitatele:
  • (+) Tržby za prodej vlastních výrobků4 a služeb5 souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
  • (+) Změna stavu zásob7 související se zpracováním zemědělských produktů
  • (+) Aktivace výrobků8 ze zpracování ze zemědělských produktů
  • (+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda
  • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
  • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události9
  • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených se zpracováním zemědělských produktů
 • Položky zahrnuté do jmenovatele:
  • (+) Tržby za prodej zboží10
  • (+) Výkony10
  • (+) Ostatní provozní výnosy10
 • Pozn.:
  • (+) přičitatelná položka
  • (-) odčitatelná položka

 

 1 tržby za zemědělské produkty, uvedené níže v Příloze I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU
 2 včetně služeb pro organizace zabývající se zpracováním zemědělských produktů 
 3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na lesních porostech
 4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty) za zemědělské produkty uvedené níže v Příloze I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU
 5 včetně služeb pro organizace zabývající se zpracováním zemědělských produktů 
 7 Změna stavu zásob (Výkaz zisku a ztráty) zemědělských produktů z vlastní výroby
 8 Aktivace materiálu a zboží (Výkaz zisku a ztráty) zemědělských produktů vyrobených ve vlastní režii
 9 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na lesních porostech
 10 Výkaz zisku a ztráty