Přílohy k Výkladovému listu

Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů

Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů pro Žadatele vedoucí daňovou evidenci

Vzorec pro výpočet: (Příjmy ze zpracování zemědělských produktů x 100)/Celkové příjmy

 • Položky zahrnuté do čitatele:
  • (+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
  • (+) Aktivace výrobků ze zpracování zemědělských produktů
  • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
  • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3
  • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených se zpracováním zemědělských produktů
 • Položky zahrnuté do jmenovatele:
  • (+) celkové příjmy
  • (-) příjmy z finančních aktivit
  • (-) mimořádné příjmy
  • (-) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
 • Pozn.:
  • (+) přičitatelná položka
  • (-) odčitatelná položka

 

Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů pro Žadatele vedoucí účetnictví

Vzorec pro výpočet: Výnosy ze zpracování zemědělských produktů x 100)/Celkové provozní výnosy

 • Položky zahrnuté do čitatele:
  • (+) Tržby za prodej vlastních výrobků4 a služeb5 souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
  • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
  • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události6
  • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených se zpracováním zemědělských produktů
  • (-) Změna stavu zásob7 související se zpracováním zemědělských produktů
  • (+) Aktivace výrobků8 ze zpracování ze zemědělských produktů
 • Položky zahrnuté do jmenovatele:
  • (+) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb9
  • (+) Tržby za prodej zboží 9
  • (+) Ostatní provozní výnosy 9
  • (-) Změna stavu zásob7
  • (-) Aktivace 8
 • Pozn.:
  • (+) přičitatelná položka
  • (-) odčitatelná položka

 

1 tržby za zemědělské produkty, uvedené níže v Příloze I Seznam podle článku 38 Smlouvy o  fungování EU, tržby z potravinářské a vedlejší produkce např. tržby z bioplynových stanic, peletek atd.
2 včetně služeb pro organizace zabývající se zpracováním zemědělských produktů
3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady
4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty) za zemědělské produkty uvedené níže v Příloze I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU
5 včetně služeb pro organizace zabývající se zpracováním zemědělských produktů
6 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady škod související se zpracováním zemědělských produktů
7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (Výkaz zisku a ztráty – C.)
8 Aktivace (Výkaz zisku a ztráty – B.)
9 Výkaz zisku a ztráty