Výkladový list

k Pokynům pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zpracovatel

A.1.2. Pro účely těchto Pokynů musí mít Žadatel činnosti související se zpracováním zemědělské produkce zapsány v živnostenském rejstříku.

A.1.3. Pro účely těchto Pokynů může být výsledkem zpracování zemědělského produktu vznik jak produktu, který je zemědělským produktem ve smyslu bodu A. 1. 4, tak produktu, který zemědělským produktem ve smyslu bodu A. 1. 4. není. Výsledným produktem musí být produkt určený pro potravinářské účely nebo krmiva pro zvířata poskytující potraviny.

A.4.3. V případech, kdy je Bankou Úvěr poskytnut v českých korunách a platba za podporovaný předmět probíhá v jiné měně než v českých korunách, může dojít v důsledku kursového rozdílu k vrácení části úvěrových prostředků dodavatelem na účet Příjemce podpory. Za takové situace je Příjemce podpory povinen vrátit tuto částku v jedné mimořádné splátce úvěrující Bance, a to ve lhůtě 30 dnů od připsání výše uvedené části úvěrových prostředků na jeho účet. V případě, že Příjemce podpory neodešle řádně a včas na příslušný účet výše uvedenou částku, bude Fond považovat takové jednání za neúčelové čerpání a bude postupovat dle smlouvy o poskytnutí podpory.

A.4.4. Lze akceptovat i zálohové faktury v případě, že v zálohové faktuře bude konkrétně uveden předmět plnění, ten bude v souladu se smlouvou o dodávce a Příjemce podpory pak Bance neprodleně doručí konečnou fakturu (daňový doklad se všemi náležitostmi) s vyúčtováním proplacených záloh.

C.1.2. písm. bc)

„Zemědělskou prvovýrobou“ se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, aniž byly provedeny jakékoli další operace měnící povahu těchto produktů. Příloha I Smlouvy o fungování EU – viz část D těchto Pokynů.

„Rybolovem a akvakulturou“ se rozumí produkce, zpracování a uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury definovaných v čl. 5 písm. a) a b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 nařízení uvedeno na www.pgrlf.cz – ke stažení.