Lesní hospodář

C.1.Program – Lesní hospodář

C.1.1.     Předmět a účel Podpory

Cílem programu Lesní hospodář je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství, kdy Příjemce podpory investuje zejména do techniky a technologií pro hospodaření v lesích. Podporovaná investice vede zejména ke snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti, produktivity, dalšímu rozvinutí produkce či ekologicky šetrnějším způsobům hospodaření.

V rámci tohoto programu jsou podporovány investice zejména na nákup této techniky pro hospodaření v lesích:

• speciální lesnické traktory („SLKT“),
• univerzální kolové traktory („UKT“) s lesnickou nástavbou,
• těžební stroje (harvestory, harwardery)
• vyvážecí stroje (vyvážecí traktory, vyvážecí soupravy),
• samochodné navijáky (železné koně, motorové koně),
• klanicové vyvážecí přívěsy s hydraulickou rukou,
• lanovky a lanové systémy pro soustřeďování dříví,
• navijáky pro soustřeďování dříví,
• štěpkovače a drtiče (dřeva, klestu, dřevního odpadu),
• shrnovače klestu,
• rýhovací zalesňovací stroje,
• talířové půdní frézy,
• štípací a kráticí stroje,
• nakladače a rampovače (jako adaptéry k traktorům),
• zařízení na údržbu lesních cest (jako adaptéry k traktorům),
• odvozní soupravy,
• investice do mokrých skladů dříví.

V případě nákupu techniky či technologií výše neuvedených rozhoduje o poskytnutí podpory Fond.

C.1.2.     Přístup k Programu

a) Komu je Program určen:

Subjektům, které splňují podmínky stanovené těmito Pokyny, a to zejména v bodě A. 1. 2. písm. a) nebo v bodě A. 1. 2. písm. b)

b) Specifická kritéria:

ba) Žadatel musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

bb) Žadatel, ve smyslu bodu A. 1. 2. písm. a), musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém byla podána žádost, dosahovat příjmů z hospodaření v lesích alespoň ve výši 25% z celkových příjmů (výpočet výše poměru příjmů z hospodaření v lesích viz bod 1, respektive 2 přílohy Výkladového listu).

bc) v případě, že Žadatel o podporu působí také v odvětví rybolovu a akvakultury či v oblasti zemědělské prvovýroby (viz Výkladový list), povede o realizaci podporované investice (o veškerých výdajích skutečně vynaložených na podporovanou investici) samostatnou analytickou účetní evidenci, nebo jinak oddělí účetnictví realizace podporované investice (např. střediskem nebo činností), pokud je příjemce účetní jednotkou. Pokud není účetní jednotkou, povede jiným způsobem samostatnou podrobnou evidenci realizované investice.

bd) Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči Finanční správě ČR a Fondu.

C.1.3. Forma Podpory
Dotace části úroků z Úvěrů.

C.1.4. Právním základem tohoto programu je nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis – Úř. Věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1 – 8.

C.1.5. Tyto Pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované místně příslušným pracovištěm SZIF, MZe, Fondem nebo jinými Fondem k tomu určenými subjekty počínaje dnem 1. 1. 2021