Pokyny Lesní hospodář

I. Pokyny

Obsah:

Postup vyřizování žádostí:

A.1.     Vymezení pojmů

A.1.1. „Podporou“ se rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěru poskytnutých komerčními subjekty obcím a podnikatelským subjektům v oblasti lesního hospodářství. Podpora se poskytne na podnikatelský záměr v rámci vyhlášeného investičního Programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále také „Fond“) při splnění podmínek uvedených v těchto Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále také „Pokyny“).

A.1.2. „Žadatelem“ nebo „Příjemcem podpory“ může být subjekt, který splňuje všechna kritéria uvedená v bodě A. 1. 2. písm. a) nebo v bodě A. 1. 2. písm. b):

   A. 1. 2. písm. a):

 • je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který se zabývá činnostmi uvedenými v CZ-NACE 2.10 a 2.20, 2.40 (viz Výkladový list Pokynů) nebo odpovídajícími činnostmi, které jsou zapsány v živnostenském rejstříku;

 • splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis;

 • v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém byla podána žádost, musí dosahovat příjmů z hospodaření v lesích alespoň ve výši 25% z celkových příjmů (výpočet výše poměru příjmů z hospodaření v lesích viz bod 1, respektive 2 přílohy Výkladového listu).

 • Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči Finanční správě ČR a Fondu (viz bod A. 3. 12.)

   A. 1. 2. písm. b):

 • je fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa, který hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu (dále také „LHP“) nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy (dále také „LHO“),

 • je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (platí také pro příspěvkové organizace obce či právnické osoby, kterých je obec zakladatelem) nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;

 • splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

 • Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči Finanční správě ČR a Fondu (viz bod A. 3. 12.)

Příjemcem Podpory nemůže být státní podnik.

A.1.3. „Bankou“ se pro účely těchto Pokynů rozumí banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, s níž Fond uzavřel Smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor. Bankou se rozumí i spořitelní a úvěrové družstvo ve smyslu zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný subjekt, se kterým Fond uzavřel Smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor upravující spolupráci mezi Bankou a Fondem v rámci tohoto programu podpory.

A.1.4. „Úvěrem“ se rozumí úvěr poskytnutý Žadateli Bankou na podnikatelský záměr. Úvěr může být poskytnut v českých korunách nebo v eurech.

A.1.5. „Programem“ se rozumí soubor pravidel a specifických podmínek pro jednotlivé režimy podpor Fondu.

A.1.6. „Výkladovým listem“ se rozumí Výkladový list k Pokynům.

A.1.7. „Způsobilou investicí“ se rozumí hodnota pořízeného majetku, maximálně však do výše Úvěru poskytnutého Bankou.

A.1.8. „Hrubou mírou podpory“ se rozumí objem poskytnuté Podpory.

A.1.9. „Podnikatelským záměrem“ se rozumí dokument, obsahující popis projektu nebo činnosti – investiční záměr, na jehož financování bude použit Úvěr, a který má být předmětem Podpory. Podnikatelský záměr obsahuje další náležitosti uvedené v bodě B. 1. 5. 1. těchto Pokynů.

A.1.10. „Jedním podnikem“ se rozumí veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:

a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;

c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem, nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik.
Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj apod.) a nemají žádný vzájemný vztah, se za „jeden podnik“ nepovažují.

A.2.     Příjem žádostí o Podporu a výše Podpory

A.2.1. Jediný společník Fondu je oprávněn vyhlásit pozastavení, ukončení příjmu žádostí nebo naopak jeho opětovné otevření.

A.2.2. Maximální výše Podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 200 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí podpory a diskontovaný podle splátkového kalendáře úvěru, sazbou vyhlášenou Evropskou komisí k datu poskytnutí podpory. Výše podpory se posuzuje jako výše podpory poskytnutá jednomu podniku (viz A. 1. 10.). Celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent částky 200 000 EUR.
Jestliže Žadatel působí i v jiných odvětvích, lze podporu de minimis kumulovat s podporou de minimis, poskytnutou na další odvětví nebo činnosti tak, aby nepřekročila strop ve výši korunového ekvivalentu částky 200 000 EUR na jeden podnik za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období.

A.2.3. Sazbu Podpory stanovuje Fond za každé ukončené kalendářní čtvrtletí daného roku (tj. k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.), ve kterém jsou přijímány žádosti o poskytnutí Podpory. Sazba Podpory je stanovena na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí, které byly v kalendářním čtvrtletí registrovány. Výše sazby Podpory se stanoví v procentech p.a. a bude zveřejněna na internetových stránkách www.pgrlf.cz.
Takto stanovená sazba Podpory bude platit pro všechny Žadatele, jejichž žádost byla v uvedeném období registrována a bude platit po celou dobu účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory. Úrokové zatížení Příjemce podpory plynoucí z Úvěru musí činit minimálně 0,5 % p.a. Maximální procentní sazba Podpory je 5 % p.a., přičemž vždy platí, že její výše bude určena s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí za stanovené období. Podpora bude v této souvislosti Fondem úměrně upravena. Podpora bude poskytována jen na splátky Úvěru uhrazené Žadatelem, dle názoru Banky řádně a včas.
A.2.4. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho Žadatele, na které bude Fondem poskytnuta Podpora v rámci programu Lesní hospodář, nesmí překročit částku 20 mil. Kč/kalendářní rok.

A.3.     Podmínky pro získání Podpory

A.3.1. Podpora se neposkytuje na Úvěry, které byly uzavřeny před datem registrace žádosti.

A.3.2. Podpora se neposkytuje v případech, kdy realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru byla zahájena před podáním žádosti o poskytnutí Podpory. Zahájením realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru se rozumí první právně vymahatelný závazek objednat předmět Podpory (techniku/technologii pro hospodaření v lesích) či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve.

A.3.3. Na každou z investic uvedenou v Podnikatelském záměru může být poskytnuta Podpora pouze jednou.

A.3.4. Na stejný podnikatelský záměr nesmí být současně poskytnuta jiná veřejná podpora (viz čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) ani podpora v režimu de minimis. Toto ustanovení neplatí v případě podpor poskytovaných v rámci opatření Programu rozvoje venkova, a to vždy za podmínky, že takovou kumulací nedojde k překročení maximální míry či výše podpory stanovené předpisy Evropské unie či rozhodnutím Evropské komise.

A.3.5. Jeden a týž Žadatel může být souběžně zapojen do několika Programů Fondu.

A.3.6. Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doručit Fondu smlouvu o Úvěru.

A.3.7. Podpora se neposkytuje na Úvěry nebo tu část Úvěrů, která nebyla vyčerpána do dvou kalendářních let od zaregistrování žádosti o poskytnutí Podpory.

A.3.8. Podpora se neposkytuje na kontokorentní a revolvingové úvěry a na úhradu závazků vyplývajících z leasingových smluv.

A.3.9. Příjemce podpory odpovídá za použití Úvěru, na který byla Podpora poskytnuta, v souladu s příslušným Programem.

A.3.10. Příjemce podpory je povinen na vyžádání Fondu předložit i další dokumenty, které s předkládanou žádostí a poskytnutím Podpory souvisí.

A.3.11. Podpora nepřísluší Žadateli, který je v likvidaci, Žadateli na jehož majetek byl prohlášen konkurs nebo probíhá konkursní nebo vyrovnací řízení, nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku. Podpora dále nepřísluší Žadateli, který je v úpadku nebo proti němuž je vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebo na jehož majetek je nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.

A.3.12. Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Fondu. V případě právnických osob se Podpora neposkytne Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako ovládajícího společníka, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) právnické a fyzické osoby, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Fondu. Podpora nebude rovněž poskytnuta Žadateli, který má ve svých strukturách osoby, které působily nebo působí jako ovládající společníci, členové statutárních nebo kontrolních orgánů právnické osoby, s níž Fond uzavřel smlouvu o podpoře, a která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Fondu.

A.4.     Podmínky pro čerpání Podpory

A.4.1. Při nedodržení podmínek pro poskytnutí Podpory stanovených Pokyny a smlouvou o poskytnutí podpory Příjemcem podpory, postupuje Fond v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory, včetně stanovení případných sankcí (tj. například vrácení již vyplacené Podpory, úhrada smluvních pokut apod.).

A.4.2. Příjemce podpory umožní kontrolu vyjmenovanými subjekty (viz bod A. 6. 1. Pokynů).

A.4.3. Příjemce Podpory zajistí, aby nedošlo k použití úvěrových prostředků, na které je poskytována Podpora, v rozporu s Podnikatelským záměrem, účelem Úvěru a těmito Pokyny, zvláště pak na úhradu finančního plnění, které bylo realizováno před registrací žádosti o Podporu. Při sledování účelového použití úvěrových prostředků Fond neuznává dříve zaplacené faktury (i zálohové), které byly uhrazeny z jiných zdrojů než z Úvěrů, na které je poskytována Podpora, a které jsou spojeny s podporovaným investičním záměrem. Fond neuznává užití úvěrových prostředků na úhradu vnitropodnikových faktur.

A.4.4. Čerpání Úvěru je podmíněno předložením daňových dokladů (faktur) nebo kupních smluv (výjimečně lze akceptovat zálohové faktury – podrobnosti jsou uvedeny v bodě A. 4. 4. Výkladového listu) a je možné jen ve prospěch běžných účtů příslušných subjektů, a to i takovým způsobem, že Příjemce podpory předloží Bance žádost o čerpání Úvěru zároveň s příkazem k převodu prostředků ze svého běžného účtu ve prospěch účtů příslušných subjektů. Na tomto základě Banka převádí úvěrové prostředky z úvěrového účtu Banky na běžný účet Příjemce podpory u Banky a následně, bez zbytečného odkladu, na běžné účty příslušných subjektů. Na základě tohoto postupu nemá Příjemce podpory s převedenými prostředky na běžném účtu možnost disponovat a tyto prostředky mohou být použity výhradně v souladu s účelem Úvěru.

A.5.     Ostatní

A.5.1. Na Podporu není právní nárok.

A.5.2. Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu změny související s poskytováním Podpor Fondem, a to ve lhůtě stanovené Fondem.

A.5.3. Pro plátce DPH se poskytuje Podpora na ceny hrazené z Úvěrů bez DPH. Pro neplátce DPH se poskytuje Podpora na ceny hrazené z Úvěrů včetně DPH.

A.5.4. Jediný společník Fondu je oprávněn měnit Pokyny.

A.5.5. Úvěry poskytnuté v eurech lze akceptovat Fondem s tím, že výše Podpory bude přepočtena kursem ČNB platným 30. 6. a 31. 12. příslušného kalendářního roku.

A.5.6. Fond je oprávněn podat výklad k těmto Pokynům.

A.5.7. Veškeré změny týkající se poskytování Podpor budou oznamovány na internetové adrese www.pgrlf.cz, prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF či MZe nebo prostřednictvím jiných Fondem k tomu určených subjektů.

A.5.8. Vztahy mezi Fondem a Bankou se řídí Smlouvou o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor.

A.5.9. Fond může na základě předchozí písemné žádosti Žadatele udělit souhlas se změnou nebo rozšířením Podnikatelského záměru při zachování původního rámce schválené Podpory.

A.5.10. Před splacením Úvěru nesmí být majetek z tohoto Úvěru pořízený předmětem prodeje nebo jiného převodu na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu Fondu. Toto ustanovení neplatí pro případy zajišťovacího převodu vlastnického práva na úvěrující Banku. V případě přechodu zmíněného majetku ze zákona Fond převod neschvaluje, ale nabyvatel o této skutečnosti Fond neprodleně informuje.

A.5.11. Fond může na základě písemné žádosti Příjemce podpory udělit souhlas se změnou úvěrující Banky v případě, že Žadateli bude Bankou poskytnut Úvěr, jehož účelem bude jednorázová úhrada dříve poskytnutého a Fondem podporovaného Úvěru, pokud Příjemce podpory prokáže, že nový Úvěr má výhodnější úrokové podmínky, shodnou nebo kratší konečnou dobu splatnosti a totožnou nebo nižší výši jistiny než původní Úvěr ke dni jeho splacení.

A.6.     Kontrola

A.6.1. Kontrolu dodržování Pokynů a smlouvy o poskytnutí podpory zajišťuje Fond svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty. Kontrolující zaměstnanci Fondu, nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží kontrolovanému Příjemci podpory (nebo Žadateli o Podporu) písemné pověření Fondu k provedení kontroly.

A.6.2. Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí podpory a těchto Pokynů.

A.6.3. Fond je ze strany Banky průběžně informován o plnění úvěrových podmínek Příjemcem podpory.

B  Postup vyřizování žádostí

B.1.     Žádost

B.1.1. Žadatel zpracuje Podnikatelský záměr a předloží svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři „Žádost o podporu poskytovanou Fondem“, jejíž vzor stanoví Fond. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit. Součástí předepsaného formuláře je i čestné prohlášení k podporám v režimu de minimis.

B.1.2. Žadatel zaregistruje žádost včetně všech příloh (viz bod B. 1. 5.) na místně příslušném pracovišti SZIF, MZe, na Fondu nebo prostřednictvím jiných Fondem k tomu určených subjektů podle místa nebo sídla podnikání. Podpora se poskytuje dle podmínek platných ke dni této registrace. Místně příslušné pracoviště SZIF či MZe nebo jiné Fondem k tomu určené subjekty zajistí předání kompletní žádosti Fondu. Fond může vedle výše uvedeného způsobu podání Žádosti o poskytnutí podpory, stanovit i jiný způsob podávání Žádosti o poskytnutí podpory, který uvede na svých internetových stránkách www.pgrlf.cz.

B.1.3. Po zaregistrování žádosti Žadatel požádá Banku o poskytnutí Úvěru a v případě kladného stanoviska Banky, nejpozději však do dvou měsíců od registrace žádosti o poskytnutí Podpory, doručí Fondu originál nebo úředně ověřenou kopii platné a účinné smlouvy o Úvěru (obsahující zejména splátkový kalendář, výši Úvěru, účel užití úvěrových prostředků, úrokovou sazbu, termín úhrady úroků, předpokládanou splatnost Úvěru nebo počet splátek). K úvěrové smlouvě se přikládají případné dodatky a obecné úvěrové podmínky.

B.1.4. Realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru nesmí být zahájena před podáním žádosti o poskytnutí Podpory (viz bod A. 3. 2.).

B.1.5. Standardní přílohy k žádosti o poskytnutí Podpory:

 1. Podnikatelský záměr v jednom vyhotovení, který musí obsahovat:
 • informace o stávajícím rozsahu podnikání Žadatele;
 • identifikaci pořizované investice – tedy vymezení účelu Úvěru, jenž nesmí být následně v rozporu s údaji uvedenými v úvěrové smlouvě;
 • částku potřebnou k provedení projektu nebo činnosti a výši způsobilé investice;
 • předpokládaný vliv podporované investice na rozvoj činnosti Žadatele (zejména snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti, produktivity, další rozvinutí produkce podniku Žadatele, snížení ekologického zatížení apod.).
 1. Potvrzení prokazující, že Žadatel nemá nedoplatky vůči Finanční správě ČR.
  Žadatel dle A. 1. 2. písm. b) dále doloží:
 2. Kopii rozhodnutí o schválení lesního hospodářského plánu (LHP) orgánem státní správy lesů nebo kopii protokolu o převzetí vlastnického separátu lesní hospodářské osnovy (LHO).
 3. Kopii listu vlastnictví nebo dokladu o nájmu (pachtu) či výpůjčce lesního majetku tj. nájemní smlouvu, smlouvu pachtovní, smlouvu o výpůjčce.

B.1.6. Doručení úvěrové smlouvy viz bod A. 3. 6. a B. 1. 3. těchto Pokynů.

B.2.     Vyřízení

B.2.1. Fond provede analýzu žádosti, Podnikatelského záměru, úvěrové smlouvy a dalších Fondem vyžadovaných příloh předložených Žadatelem. V případě, že Fond Podporu schválí, uzavře s Žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory. O jiném rozhodnutí je Žadatel písemně informován.

B.2.2. Fond poskytuje Podporu vždy zpětně, dvakrát ročně za každé kalendářní pololetí.

B.2.3. Nevyhoví-li Fond Žádosti o poskytnutí Podpory, je Žadatel oprávněn podat Fondu námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení sdělení Fondu o nevyhovění Žádosti o Podporu. O námitkách Žadatele rozhoduje představenstvo Fondu ve lhůtě 60 dnů od doručení námitek Žadatele o Podporu. Pokud Žadatel o Podporu námitky během lhůty dle předchozí věty doplní, lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení doplnění námitek Fondu. Představenstvo Fondu po posouzení námitek Žadatele o Podporu původní rozhodnutí potvrdí, nebo ho změní. Rozhodnutí představenstva Fondu je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.