Příloha k Výkladovému listu

Výpočet výše příjmů z hospodaření v lesích a zpracování dřeva pro Žadatele vedoucí daňovou evidenci

Vzorec pro výpočet:           Příjmy z hospodaření v lesích a zpracování dřeva x 100

Celkové příjmy

 

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva

(+) Změna stavu zásob související s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva

(+) Aktivace výrobků z lesnické produkce a ze zpracování dřeva

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na lesních porostech

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3

(+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) celkové příjmy

(–) příjmy z finančních aktivit

(–) mimořádné příjmy

(–) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

 

Pozn.:    (+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka

 

 

Výpočet výše příjmů z hospodaření v lesích a zpracování dřeva pro Žadatele vedoucí účetnictví

 

Vzorec pro výpočet:           Výnosy z hospodaření v lesích a zpracování dřeva x 100

Celkové provozní výnosy

 

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků4 a služeb5 souvisejících s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na lesních porostech

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události6

(+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva

(-) Změna stavu zásob7 související s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva

(-) Aktivace8 výrobků lesnické produkce a ze zpracování dřeva

 

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků9

(+) Tržby za prodej zboží9

(+) Ostatní provozní výnosy9

(-) Změna stavu zásob7

(-) Aktivace 8

 

Pozn.:    (+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka

                                                                                                                                                                           

1 tržby z lesního hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10, tržby z těžby dřeva uvedené pod č. 02.20 a tržby z podpůrné činnosti pro lesnictví uvedené pod č. 02.40 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

2 včetně služeb pro organizace a obce zabývající se činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod

  č. 02.10, těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20 a tržby z podpůrné činnosti pro lesnictví uvedené pod č. 02.40 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na lesních porostech

4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty – I.) související s činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi

  v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10 a těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20 a  tržby z podpůrné činnosti pro lesnictví uvedené pod č. 02.40 klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE)

5 včetně služeb pro organizace a obce zabývající se činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod

  č. 02.10 a těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20 a  tržby z podpůrné činnosti pro lesnictví uvedené pod č. 02.40  klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

6 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady škod na lesních porostech

7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (Výkaz zisku a ztráty – C.)

8 Aktivace (Výkaz zisku a ztráty – B.)

9 Výkaz zisku a ztráty