Výkladový list

k Pokynům pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Lesní hospodář

A.1.2.písm. a) Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

02.10 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

Zahrnuje:

– pěstování dříví na stojato: výsadbu, přesazování, probírku stromů a péči o les

       – pěstování podrostu, vlákninového dříví a dříví na otop

                – provoz lesních školek

Tyto činnosti lze provádět jak v přírodních, tak v uměle vysazených lesích.

Nezahrnuje:

– pěstování vánočních stromků (01.29)1

– provoz stromových školek, kromě lesních školek (01.30)1

– sběr hub a jiných divoce rostoucích lesních materiálů (02.30)1

– výrobu štěpek a třísek ze dřeva (16.10)1

02.20 Těžba dřeva

Zahrnuje:

– produkci kulatiny pro dřevozpracující průmysl

– produkci kulatiny používané v neopracované formě, např. důlního dřeva, plotových kůlů a telegrafních sloupů

– sběr a produkci dřeva pro účely výroby energií

– sběr zbytků vzniklých při těžbě dřeva pro účely výroby energií

– produkci dřevěného uhlí v lese (tradičními metodami)

Produktem této činnosti jsou klády, odřezky nebo palivové dříví.

Nezahrnuje:

– pěstování vánočních stromků (01.29) 1

– pěstování dříví na stojato: výsadbu, přesazování, probírku stromů a péči o les (02.10) 1

– sběr jiných divoce rostoucích lesních materiálů (02.30) 1

– výrobu štěpek a třísek ze dřeva (16.10) 1

– produkci dřevěného uhlí na základě destilace (20.14) 1

02.40 Podpůrné činnosti pro lesnictví

Tato třída zahrnuje také části lesnických činností vykonávané na základě smlouvy nebo dohody.

Zahrnuje:

– poskytování služeb pro lesnictví:

  • evidence dřevin
  • poradenství v oboru lesnictví
  • hodnocení dřeva
  • protipožární ochrana
  • kontrola a regulace škůdců v lesnictví

-poskytování služeb pro těžbu dřeva:

  • doprava klád v lese

Nezahrnuje:

– provoz lesních školek (02.10)

– odvodňování lesních ploch (43.12)

– vyklízení stavenišť (43.12)

 

A.4.3.     V případech, kdy je Bankou Úvěr poskytnut v českých korunách a platba za podporovaný předmět probíhá v jiné měně než v českých korunách, může dojít v důsledku kursového rozdílu k vrácení části úvěrových prostředků dodavatelem na účet Příjemce podpory. Za takové situace je Příjemce podpory povinen vrátit tuto částku v jedné mimořádné splátce úvěrující Bance a to ve lhůtě 30 dnů od připsání výše uvedené části úvěrových prostředků na jeho účet. V případě, že Příjemce podpory neodešle řádně a včas na příslušný účet výše uvedenou částku, bude Fond považovat takové jednání za neúčelové čerpání a bude postupovat dle smlouvy o poskytnutí podpory.

A.4.4.     Lze akceptovat i zálohové faktury v případě, že v zálohové faktuře bude konkrétně uveden předmět plnění, ten bude v souladu se smlouvou o dodávce a Příjemce podpory pak Bance neprodleně doručí konečnou fakturu (daňový doklad se všemi  náležitostmi) s vyúčtováním proplacených záloh.

C.1.2.  písm. bc) 

                „Zemědělskou prvovýrobou“ se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, aniž byly provedeny jakékoli další operace měnící povahu těchto produktů. Příloha I Smlouvy o fungování EU je uvedena na www.pgrlf.cz – ke stažení.

                „Rybolovem a akvakulturou“ se rozumí produkce, zpracování a uvádění na trh produktů rybolovu a akvakultury definovaných v čl. 5 písm. a) a b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu  a akvakultury a o změně nařízení  Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 – nařízení uvedeno na www.pgrlf.cz – ke stažení.

 

_________________________________________________________________________________________

1 https://www.czso.cz/documents/10180/23174387/vysvetlivky_cz_nace.pdf/f530ebeb-f949-40c7-a27d-f8888503d791?version=1.0