PROVOZ 2020

C.1.1.     Předmět a účel Podpory

Cílem programu je snížení provozních nákladů, zvýšení likvidity a eliminace negativních dopadů způsobených mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID-19. Tato situace akutně ohrožuje životaschopnost podniků v oblasti zemědělské prvovýroby v důsledku přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů na provozní účely u dotčených subjektů.

C.1.2.     Přístup k Programu

a) Do Programu se mohou přihlásit pouze Žadatelé, kteří splňují podmínky stanovené v části A.1.2. těchto Pokynů,

b) Specifická kritéria

ba) Žadatel je povinen nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti doložit PGRLF kopii úvěrové smlouvy včetně všech případných dodatků (viz bod B.1.4.)

bb) Žadatel je povinen nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti doložit PGRLF originál Potvrzení o nesplacené výši jistiny Úvěru vystaveného Bankou (viz bod B.1.4.). Stav nesplacené výše jistiny Úvěru nesmí být vystaven (potvrzen Bankou) k datu předcházejícímu podání žádosti o Podporu (viz bod A.1.10)

bc) Podpora musí být použita na postupné splácení jistiny provozního úvěru nebo jednorázovou splátku jistiny provozního úvěru, a to nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o podpoře. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí Podpory, má se za to, že splátky jistiny Úvěru uhrazené Žadatelem po datu vystavení Potvrzení Banky o výši nesplacené jistiny (viz bod A.1.10) jsou považovány za splátky hrazené z poskytnuté Podpory.

C.1.3. Právním základem je zejména oddíl 3.1. Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (Úřední věstník EU C 91 I, 20.3.2020, s. 1).