PROVOZ – POTRAVINÁŘI

Příjem žádostí v rámci 3. kola bude zahájen 12. 4. 2023 v 9:00

Předmět a účel Podpory 

„Předmětem, účelem a cílem podpory“ je dočasně snížit provozní náklady a eliminovat negativní dopady na potravinářské výrobce vyvolané agresí Ruska vůči Ukrajině. Tato situace aktuálně ohrožuje životaschopnost podniků v oblasti potravinářské výroby, a to v důsledku působení dočasně vysokých cen energií a dalších vstupních nákladů.

Přístup k Programu 

Do Programu se mohou přihlásit pouze Žadatelé, kteří splňují podmínky stanovené v části A.1.9. těchto Pokynů.

Specifická kritéria 

Žadatel je povinen nejpozději do 1 měsíce od podání Žádosti doložit PGRLF kopii platné a účinné smlouvy o Úvěru včetně všech případných dodatků

Žadatel je povinen nejpozději do 6 měsíců od podání Žádosti doložit PGRLF originál Potvrzení o nesplacené výši jistiny Úvěru vystaveném Bankou. Stav nesplacené výše jistiny Úvěru nesmí být vystaven (potvrzen Bankou) k datu předcházejícímu podání Žádosti. Doložení tohoto dokumentu je jednou z podmínek pro výplatu Podpory.

Podpora musí být použita na postupné splácení jistiny Úvěru nebo jednorázovou splátku jistiny Úvěru, a to nejpozději do 2 let od podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, má se za to, že splátky jistiny Úvěru uhrazené Žadatelem po datu vystavení Potvrzení Banky o výši nesplacené jistiny (viz bod A.1.15.) jsou považovány za splátky hrazené z poskytnuté Podpory. Žadatel zajistí, aby nedošlo k použití úvěrových prostředků, na které je poskytnuta Podpora, v rozporu s Pokyny.

Právní základ 

Právním základem je Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (Úř. věst. EU C 426, 9.11. 2022, s. 1), zejména pak jeho oddíl 2.1.