POKYNY

Příjem žádostí v rámci 3. kola byl ukončen.

A.1.     Vymezení pojmů

A.1.1.     „Navrhovatelem“ podpory je Ministerstvo zemědělství.

A.1.2.     „Příjemcem žádostí“, který provádí hodnocení a výběr, je Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

A.1.3.      „Poskytovatelem podpory“ je Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

A.1.4.   Předmětem, účelem a cílem podpory“ je dočasně snížit provozní náklady a eliminovat negativní dopady na potravinářské výrobce vyvolané agresí Ruska vůči Ukrajině. Tato situace aktuálně ohrožuje životaschopnost podniků v oblasti potravinářské výroby, a to v důsledku působení dočasně vysokých cen energií a dalších vstupních nákladů.

A.1.5.     „Podporou“ se rozumí poskytnutí finančních prostředků určených na snížení jistiny provozního úvěru podnikatelským subjektům v oblasti potravinářské výroby. Podpora se poskytne v rámci vyhlášeného programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále jen „PGRLF“) při splnění podmínek uvedených v těchto Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu „Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru“ (dále jen „Pokyny“).

A.1.6.     „Žádostí“ se rozumí žádost o poskytnutí Podpory podaná ze strany Žadatele v rámci programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru.

A.1.7.     „Žadatelem“ je subjekt, který podá Žádost a bude-li jeho Žádosti za splnění všech podmínek tohoto programu vyhověno, uzavře s ním PGRLF Smlouvu o poskytnutí podpory, na základě které se stane Příjemcem podpory. Žadatel a Příjemce podpory budou v dalším texu označováni společně jen jako „Žadatel“.

A.1.8.     „Smlouvou o poskytnutí podpory“ je soukromoprávní smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem podpory a Žadatelem, na jejímž základě je Podpora poskytována. Na uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory není právní nárok.

A.1.9.     Žadatelem“ může být subjekt, který zároveň splňuje tato kritéria:
a) je podnikatelem ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění                        pozdějších předpisů,
b) zabývá se výrobou potravin (viz bod A.1.12.)podle zákona č. 110/1997 Sb., o                               potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících                           zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
c) je malým nebo středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise 2003/361/ES o                     definici mikropodniků, malých a středních podniků, Úř. věst. L. 124, 20.5.2003, s.36 a                     Uživatelské příručky k definici malých a středních podniků (viz A.1.13.Pokynů).

A.1.10.     „Bankou se pro účely těchto Pokynů rozumí banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, nebo i spořitelní a úvěrové družstvo ve smyslu zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

A.1.11.     „Úvěrem“ se rozumí provozní úvěr poskytnutý Žadateli Bankou. Úvěr může být poskytnut v českých korunách nebo v eurech.

A.1.12.     „Potravinou“ se rozumí jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat. Potraviny nezahrnují krmiva, živá zvířata, pokud nejsou připravena pro uvedení na trh k lidské spotřebě, rostliny před sklizní, léčivé přípravky, kosmetické prostředky, tabák a tabákové výrobky, omamné a psychotropní látky, rezidua a kontaminující látky, to vše ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. 1. 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 031 1.2.2002 s. 1).

A.1.13. „Malým nebo středním podnikem“ se rozumí podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a ročním obratem méně než 50 mil. eur a/nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje částku 43 mil. eur (viz příloha Doporučení Komise 2003/361/ES o definici mikropodniků, malých a středních podniků a Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků).

A.1.14.     Jedním podnikem“ se rozumí veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo                                společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího                            nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy                        uzavřené s daným subjektem, nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve                      stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v                      souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu,                        většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném                                subjektu.

Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik.

Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj apod.) a nemají žádný vzájemný vztah, se za „jeden podnik“ nepovažují.

A.1.15.     „Potvrzením o výši nesplacené jistiny“ se rozumí dokument vystavený Bankou o nesplacené výši jistiny Úvěru vyčíslené ke dni vystavení tohoto dokumentu, který nesmí předcházet datu podání Žádosti.

A.1.16.     Právním základem je Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (Úř. věst. EU C 426, 9.11. 2022, s. 1), zejména pak jeho oddíl 2.1.

A.2.     Příjem Žádostí a výše Podpory

A.2.1.     Termín zahájení příjmu Žádostí pro jednotlivá kola bude zveřejněn na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Uzavření příjmu Žádostí bude oznámeno na výše uvedených stránkách. Příjem Žádostí bude ukončen okamžikem, kdy bude zaregistrováno prvních 150 Žádostí v rámci třetího kola programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru, a zároveň nejpozději ke dni 30. 6. 2023, podle toho, jaká skutečnost nastane dříve.

A.2.2.     Navrhovatel podpory vyhlašuje příjem Žádostí a je rovněž oprávněn vyhlásit pozastavení, ukončení a opětovné otevření příjmu Žádostí.

A.2.3.     Pro účely těchto Pokynů platí, že maximální výše Podpory poskytnuté Žadateli může činit 1 250 000 Kč a zároveň maximálně 50 % z nesplacené výše jistiny Úvěru uvedené v Potvrzení o nesplacené výši jistiny Úvěru vystaveném Bankou. Vždy však platí omezení uvedené v bodě A.2.4. těchto Pokynů.

A.2.4.     Celková výše Podpory poskytnutá Jednomu podniku nesmí překročit korunový ekvivalent částky 2 miliony EUR přepočtený referenčním kurzem stanoveným Evropskou centrální bankou ke dni poskytnutí Podpory. Podá-li Žádost více Žadatelů v rámci Jednoho podniku, Podpora se poskytne Žadatelům do stanoveného limitu 2 miliony EUR na Jeden podnik, dle pořadí registrace jejich Žádostí. Po vyčerpání stanoveného limitu Podpory na Jeden podnik, se Podpora neposkytne.

A.2.5.     V případě, že Žadatel působí jak v oblasti potravinářské výroby, tak zároveň v ostatních oblastech, povede o nákladech podporovaných programem provozní podpory (tj. o veškerých výdajích skutečně vynaložených) samostatnou analytickou účetní evidenci nebo jinak oddělí účetnictví nákladů podporovaných programem provozní podpory (např. střediskem, projektem apod.), pokud je příjemce účetní jednotkou. Pokud není účetní jednotkou, povede samostatnou podrobnou evidenci nákladů podporovaných programem provozní podpory jiným vhodným způsobem.

A.3.     Podmínky pro poskytnutí Podpory

A.3.1.    Jeden a týž Žadatel může být souběžně zapojen do několika Programů PGRLF s výjimkou programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Podpora může být v programech Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a v programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru, poskytnuta pouze jednou. Podá-li Žadatel žádost o podporu jak v programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru, tak v programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru, nebude vyhověno té žádosti o podporu, která bude podána později.

A.3.2.     Každému Žadateli může být Podpora v rámci tohoto Programu poskytnuta pouze jednou.

A.3.3.     Podpora se neposkytuje na úhradu závazků vyplývajících z revolvingových a kontokorentních úvěrů a leasingových smluv.

A.3.4.     Žadatel je povinen splňovat minimální standardy pro výrobu Potravin uvedené v části C těchto Pokynů.

A.3.5.     Žadatel je povinen nejpozději do 1 měsíce od podání Žádosti doložit PGRLF kopii úvěrové smlouvy včetně všech případných dodatků

A.3.6.     Žadatel je povinen nejpozději do 6 měsíců od podání Žádosti doložit PGRLF originál Potvrzení o nesplacené výši jistiny Úvěru vystaveném Bankou. Stav nesplacené výše jistiny Úvěru nesmí být vystaven (potvrzen Bankou) k datu předcházejícímu podání Žádosti. Doložení tohoto dokumentu je jednou z podmínek pro výplatu Podpory.

A.3.7.     Podpora nepřísluší Žadateli, který je v likvidaci, ani Žadateli, na jehož majetek byl prohlášen konkurs nebo probíhá konkursní nebo vyrovnací řízení nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku. Podpora dále nepřísluší Žadateli, který je v úpadku nebo proti němuž je vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebo na jehož majetek je nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.

A.3.8.     Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF. V případě právnických osob se Podpora neposkytne Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako ovládajícího společníka, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) právnické a fyzické osoby, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF. Podpora nebude rovněž poskytnuta Žadateli, který má ve svých strukturách osoby, které působily nebo působí jako ovládající společníci, členové statutárních nebo kontrolních orgánů právnické osoby, s níž PGRLF uzavřel smlouvu o podpoře, a která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF.

A.3.9.     Podpora se neposkytne Žadateli, na nějž se vztahují sankce přijaté EU, mimo jiné včetně:
a) osob, subjektů nebo orgánů konkrétně jmenovaných v právních aktech, jimiž se tyto                     sankce ukládají;
b)
podniků vlastněných nebo ovládaných osobami, subjekty či orgány, na něž jsou                             namířeny sankce přijaté EU, nebo;
c)
podniků působících v odvětvích, na něž se vztahují sankce přijaté EU, pokud by podpora               narušila cíle příslušných sankcí.

A.3.10.     Na Úvěr nesmí být současně poskytnuta jiná veřejná podpora (viz čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie), ani podpora v režimu de minimis. Ustanovením předchozí věty není dotčena možnost poskytnout Podporu také na Úvěr, který je Bankou poskytnut se zvýhodněním vyplývajícím ze zapojení prostředků Evropské investiční banky či Evropského investičního fondu.

A.3.11.     Žadatel je povinen na vyžádání PGRLF předložit i další dokumenty, které s předkládanou Žádostí souvisí.

A.3.12.     Při nedodržení podmínek pro poskytnutí Podpory stanovených Pokyny a Smlouvou o poskytnutí podpory Žadatelem, postupuje PGRLF v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory a Pokyny, a to včetně uplatnění sjednaných sankcí (tj. například vrácení již vyplacené Podpory, úhrada smluvních pokut apod.).

A.4.     Podmínky pro čerpání Podpory

A.4.1.     PGRLF poukáže Podporu na účet Žadatele uvedený v Žádosti. Žadatel následně použije celou výši Podpory ke snížení nesplacené části jistiny Úvěru, a to i takovým způsobem, že ke snižování nesplacené části jistiny Úvěru dojde prostřednictvím postupných splátek jistiny Úvěru Bance.

A.4.2.     Podpora musí být použita na postupné splácení jistiny Úvěru nebo jednorázovou splátku jistiny Úvěru, a to nejpozději do 2 let od podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, má se za to, že splátky jistiny Úvěru uhrazené Žadatelem po datu vystavení Potvrzení Banky o výši nesplacené jistiny (viz bod A.1.15.) jsou považovány za splátky hrazené z poskytnuté Podpory. Žadatel zajistí, aby nedošlo k použití úvěrových prostředků, na které je poskytnuta Podpora, v rozporu s Pokyny.

A.5.     Ostatní 

A.5.1.     Na poskytnutí Podpory není právní nárok.

A.5.2.     Žadatel je povinen oznámit PGRLF změny související s poskytováním Podpory, a to neprodleně, nebo ve lhůtě stanovené PGRLF.

A.5.3.     Navrhovatel Podpory je oprávněn měnit Pokyny.

A.5.4.     PGRLF je oprávněn podat výklad k těmto Pokynům.

A.5.5.     Veškeré změny týkající se poskytování Podpor budou oznamovány na internetové adrese www.pgrlf.cz.

A.6.     Kontrola

A.6.1.     Žadatel umožní kontrolu vyjmenovanými subjekty (viz bod A.6.2. Pokynů).

A.6.2.     Kontrolu dodržování Pokynů zajišťuje PGRLF svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty (např. MZe), případně kontrolu provádí oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci PGRLF, nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží kontrolovanému písemné pověření PGRLF k provedení kontroly.

A.6.3.     Žadatel umožní přístup zaměstnancům PGRLF a zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí podpory a těchto Pokynů.

B. Postup vyřizování Žádostí

B.1.     Žádost

B.1.1.     Žadatel předloží svoji Žádost, postupem uvedeným v bodě B.1.2. těchto Pokynů, na předepsaném formuláři, jehož vzor stanoví PGRLF. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit, a to včetně všech případných příloh a čestných prohlášení.

B.1.2.     Žádost se podává spolu s čestným prohlášením a případnými přílohami pouze elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Po podání Žádosti bude Žadateli doručen potvrzovací e-mail na e-mailovou adresu uvedenou v Žádosti, který obsahuje potvrzení o podání Žádosti a čas podání Žádosti.

B.1.3.     Dnem podání Žádosti se rozumí datum registrace Žádosti včetně všech případných příloh uvedené v potvrzovacím e-mailu viz bod 1.2. Podpora se poskytuje dle podmínek platných ke dni této registrace.

B.1.4.     Žadatel, nejpozději do 1 měsíce od podání Žádosti, doručí PGRLF kopii platné a účinné smlouvy o Úvěru včetně všech případných dodatků (např. elektronicky prostřednictvím e-mailu, datovou schránkou). Originál Potvrzení úvěrující Banky o výši nesplacené části jistiny Úvěru je Žadatel povinen doložit PGRLF nejpozději do 6 měsíců od podání Žádosti, a to prostřednictvím datové schránky (v případě listinné podoby dokumentu je třeba provést autorizovanou konverzi dokumentu z listinné podoby do podoby elektronické podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), či držitele poštovní licence. V případě doručování poštou je rozhodné datum podání poštovní zásilky k přepravě.

B.2.     Vyřízení

B.2.1.     PGRLF provede analýzu Žádosti a dalších PGRLF vyžadovaných příloh předložených Žadatelem. V případě, že PGRLF Podporu schválí, uzavře s Žadatelem Smlouvu o poskytnutí podpory. O jiném rozhodnutí je Žadatel písemně informován.

B.2.2.     Nevyhoví-li PGRLF Žádosti, je Žadatel oprávněn podat PGRLF námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení sdělení PGRLF o nevyhovění Žádosti. O námitkách Žadatele rozhoduje představenstvo PGRLF ve lhůtě 60 dnů od doručení námitek. Pokud Žadatel námitky během lhůty dle předchozí věty doplní, lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení doplnění námitek PGRLF. Představenstvo PGRLF po posouzení námitek původní rozhodnutí potvrdí, nebo ho změní. Rozhodnutí představenstva PGRLF je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.