Investiční úvěry Lesnictví

Příjem žádostí v rámci 5. kola byl ukončen.

C.1.     Program Investiční úvěry Lesnictví

Cílem programu Investiční úvěry Lesnictví je vytvořit předpoklady pro stabilizaci a rozvoj sektoru lesního hospodářství, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení a vybavení pro hospodaření v lese nebo pro lesní školkařskou činnost, přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutí produkce podniku příjemce podpory.

C.1.1.     Účelem Úvěru poskytnutého PGRLF, a.s. v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví je pořízení investičního majetku (dlouhodobý hmotný majetek), který souvisí s lesním hospodářstvím ve smyslu těchto Pokynů. Úvěr nesmí být použit na nákup (pořízení) nemovitého majetku.

C. 1.1.1. Výše investičního úvěru a doba splatnosti

Doba splatnosti Úvěru na investice uvedené v bodě C. 1. 1. je max. 15 let. Úvěr lze poskytnout ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.

C. 1.1.2  Specifická kritéria

  • Příjemce Podpory nesmí před splacením Úvěru a bez přechozího písemného souhlasu PGRLF, a.s., majetek pořízený z tohoto Úvěru, a to ani jako součást závodu, smluvně převést (např. prodat nebo darovat třetí osobě), zatížit zástavními nebo jinými právy (např. věcným břemenem nebo jakýmkoliv jiným věcným právem), pronajmout či propachtovat třetí osobě V případě, že Příjemce Podpory také čerpal Podporu v režimu de minimis, nesmí tak učinit po dobu 5 (pěti) let od vyčerpání nebo od ukončení čerpání Úvěru.
  • Úroky z Úvěru budou vypočítávány vždy k ultimu pololetí, tj. k 30. 6. resp. 31. 12. nebo ke dni úplného splacení Úvěru a jejich výši PGRLF, a.s. klientovi písemně oznámí spolu se lhůtou k jejich úhradě. Jistina Úvěru bude splácena dle splátkového kalendáře stanoveného PGRLF, a.s. s možností odkladu první splátky jistiny až o jeden rok.

C.1.2.     Právním základem tohoto programu je zejména zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 149/2003 Sb., zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní činnosti nebo financování terorismu. Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb Úř. věst. C 14, 19.1. 2008, s. 6; nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis – (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1 – 8.); nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství – (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 9 – 17).