Investiční úvěry Zemědělec

Příjem žádostí v rámci 15. kola byl ukončen.

C.1.1.  Účelem Úvěru poskytnutého PGRLF, a.s. v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec je pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou ve smyslu těchto Pokynů, přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce zemědělského prvovýrobce. Úvěr nesmí být použit na nákup (pořízení) nebo vylepšení nemovitého majetku, nákup nebo výsadbu jednoletých rostlin nebo na nákup zvířat, nákup zemědělských výrobních práv, platebních nároků, drenážní práce a investice za účelem dodržování norem Evropské unie. Nákup sadbového materiálu pro výsadbu vinic na základě povolení pro novou výsadbu je podporovanou investicí v rámci tohoto programu.

C. 1.1.1. Výše investičního úvěru a doba splatnosti

Doba splatnosti Úvěru na investice uvedené v bodě C. 1. 1. nepřesáhne 15 let (od podpisu smlouvy o poskytnutí Úvěru). Úvěr bude poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.

C. 1.1.2 Specifická kritéria

  • Příjemce Podpory nesmí majetek pořízený z tohoto Úvěru smluvně převést (např. prodat nebo darovat třetí osobě), zatížit zástavními nebo jinými právy (např. věcným břemenem nebo jakýmkoliv věcným právem), pronajmout či propachtovat třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu PGRLF, a.s.  a to před splacením Úvěru a v případě, že Klient také čerpal Podporu snížení jistiny úvěru, nesmí tak učinit po dobu 3 (tří) let od vyčerpání nebo od ukončení čerpání Úvěru.
  • Úroky z Úvěru budou vypočítávány vždy k ultimu pololetí, tj. k 30. 6. resp. 31. 12. nebo ke dni úplného splacení Úvěru a jejich výši PGRLF, a.s. klientovi písemně oznámí spolu se lhůtou k jejich úhradě. Jistina Úvěru bude splácena dle splátkového kalendáře stanoveného PGRLF, a.s. s možností odkladu první splátky jistiny až o jeden rok.

C.1.2.     Právním základem tohoto programu je zejména zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1 – 75); zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní činnosti nebo financování terorismu. Úvěr poskytuje a Úrokovou sazbu Úvěru stanovuje PGRLF, a.s. v souladu se Sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb Úř. věst. C 14, 19. 1. 2008, s. 6). Podpora snížení jistiny úvěru je poskytována zejména v souladu s čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1 – 75).