Investiční úvěry Zemědělec

Příjem žádostí v rámci 17. kola bude zahájen dne 6. 12. 2023 v 9:00

Předmětem, účelem a cílem podpory je pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou ve smyslu těchto Pokynů, přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce zemědělského prvovýrobce.

Doba splatnosti Úvěru na pořízení investice uvedené v bodě A.1.4. je vždy minimálně 2 roky a nepřesáhne 15 let. Úvěr lze poskytnout ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.

Před splacením Úvěru a v případě poskytnutí Podpory snížení jistiny úvěru zároveň po dobu tří let od vyčerpání nebo od ukončení čerpání Úvěru nesmí být bez předchozího písemného souhlasu PGRLF majetek z tohoto Úvěru pořízený předmětem prodeje nebo jiného převodu na jiný subjekt, zatížen zástavními či jinými věcnými právy, pronajat či propachtován třetí osobě či používán v rozporu s Podnikatelským záměrem. Předchozí souhlas PGRLF se nevyžaduje v případě přechodu zmíněného majetku ze zákona (např. dědění) či v případě převodu obchodního závodu nebo jeho části, kdy je Žadatel povinen o takové skutečnosti PGRLF písemně informovat ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala.

Úroky z Úvěru budou vypočítávány vždy ke konci pololetí, tj. k 30. 6. resp. 31. 12. nebo ke dni úplného splacení Úvěru a jejich výši PGRLF Žadateli písemně oznámí spolu se lhůtou k jejich úhradě. Jistina Úvěru bude splácena dle splátkového kalendáře stanoveného PGRLF s možností odkladu první splátky jistiny až o jeden rok.

Právním základem tohoto programu je zejména nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 327, 21.12.2022, s. 1—81).