Investiční úvěry

Příjem žádostí není otevřen

C.1.1.  Účelem Úvěru poskytnutého PGRLF, a.s. v rámci programu Investiční úvěry je pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou, se zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím nebo zpracováním dřeva ve smyslu těchto Pokynů. Úvěr nesmí být použit na nákup (pořízení) nemovitého majetku. Nákup sadbového materiálu pro výsadbu vinic na základě povolení pro novou výsadbu je podporovanou investicí v rámci tohoto programu.

C. 1.1.1. Výše investičního úvěru a doba splatnosti

Doba splatnosti Úvěru na investice uvedené v bodě C. 1. 1. nepřesáhne 15 let. Úvěr bude poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.

C. 1.1.2 Specifická kritéria

  • Příjemce Podpory nesmí majetek pořízený z tohoto Úvěru smluvně převést (např. prodat nebo darovat třetí osobě), zatížit zástavními nebo jinými právy (např. věcným břemenem nebo jakýmkoliv věcným právem), pronajmout či propachtovat třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Fondu  a to před splacením Úvěru a v případě, že Klient také čerpal podporu v režimu de minimis, nesmí tak učinit po dobu 3 (tří) let od vyčerpání nebo od ukončení čerpání Úvěru.
  • Úroky z Úvěru budou vypočítávány vždy k ultimu pololetí, tj. k 30. 6. resp. 31. 12. nebo ke dni úplného splacení Úvěru a jejich výši PGRLF, a.s. klientovi písemně oznámí spolu se lhůtou k jejich úhradě. Jistina Úvěru bude splácena dle splátkového kalendáře stanoveného PGRLF, a.s. s možností odkladu první splátky jistiny až o jeden rok.

C.1.2.     Právním základem tohoto programu je zejména zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Úrokovou sazbu Úvěru stanovuje PGRLF, a.s. v souladu s metodikou EU (viz Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb Úř. věst. C 14, 19.1. 2008, s. 6); nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis – (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1 – 8.); zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní činnosti nebo financování terorismu.

C.1.3. Tyto Pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované PGRLF, a.s. počínaje dnem 28. 11. 2018