Část C

Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby

Počátek období, ve kterém musí u Žadatele tvořit příjmy ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, z dotací z veřejných zdrojů (mimo dotací investičního charakteru, např. na pořízení či modernizaci samostatných strojů, zabudovaných strojů, na výstavbu, modernizace a rekonstrukci budov a staveb, dále na pořízení základního stáda či chovného hejna nebo na výsadbu sadů, vinic a produkčních keřů) a dalších plnění stanovených dále v této části C Pokynů alespoň 30 % z celkových příjmů, se stanovuje na období počínaje prvním nejbližším účetním obdobím následující po období zaregistrování Žádosti.

Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby pro Žadatele vedoucí daňovou evidenci

Vzorec pro výpočet:        Příjmy ze zemědělské činnosti x 100                                                                                                                             Celkové příjmy

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Příjmy za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním3 zemědělských produktů

(+) Změna stavu zásob související se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů

(+) Aktivace výrobků ze zemědělské, lesnické produkce a ze zpracování zemědělských produktů

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách a zvířatech4

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události4

(+) Inkasované dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) celkové příjmy

(–) příjmy z jednorázových finančních aktivit

(–) mimořádné jednorázové příjmy

Pozn.:

(+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka

Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby pro Žadatele vedoucí účetnictví

Vzorec pro výpočet:        Příjmy ze zemědělské činnosti x 100                                                                                                                             Celkové příjmy

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků5 a služeb6 souvisejících se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním3 zemědělských produktů

(+) Jiné provozní výnosy plynoucí z provozních dotací na zemědělskou činnost

(+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda

(+) Výnos z uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách a zvířatech

(+) Výnos z pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události7

(+) Ostatní dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy7

(-)  Změna stavu zásob8 související se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů

(-)  Aktivace9 výrobků ze zemědělské, lesnické produkce a ze zpracování zemědělských produktů

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb10

(+) Tržby za prodej zboží10

(+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda

(+) Jiné provozní výnosy10

(-)  Změna stavu zásob8

(-)  Aktivace9

Pozn.:

(+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka


1   Příjmy za zemědělské produkty, uvedené níže v Příloze I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU (vč. příjmů z prodeje základního stáda) a příjmy z vedlejší produkce (např. příjmů z bioplynových stanic, peletek atd.)

2   včetně služeb pro organizace zabývající se zemědělskou činností, lesnickou činností, zpracováním zemědělských produktů a služeb   pro obce

3   „zpracováním zemědělského produktu“ se rozumí jakékoli zpracování zemědělského produktu, jehož výsledkem je produkt, který je též zemědělským produktem, s výjimkou činností probíhajících v zemědělských podnicích a potřebných pro přípravu živočišných nebo rostlinných produktů k prvnímu prodeji

4    v případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na polních plodinách a zvířatech

5   tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty – I.), tržby z potravinářské a vedlejší produkce např. tržby z bioplynových stanic, peletek atd.

6   včetně služeb pro organizace zabývající se zemědělskou činností, lesnickou činností, zpracováním zemědělských produktů a služeb pro obce

7   v případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady škod na polních plodinách a hospodářských zvířatech

8   změna stavu zásob vlastní činnosti (Výkaz zisku a ztráty – B)

9    aktivace (Výkaz zisku a ztráty – C)

10   výkaz zisku a ztráty