Část E

  1. Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby

 Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby pro Žadatele vedoucí daňovou evidenci

Vzorec pro výpočet:           Příjmy ze zemědělské činnosti x 100

Celkové příjmy

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů

(+) Změna stavu zásob související se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů

(+) Aktivace výrobků ze zemědělské, lesnické produkce a ze zpracování zemědělských produktů

(+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách a zvířatech

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3

(+)Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) celkové příjmy

(–) příjmy z finančních aktivit

(–) mimořádné příjmy

(–) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (bez Tržeb z prodeje zvířat základního stáda)

Pozn.:    (+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka

 

Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby pro Žadatele vedoucí účetnictví

Vzorec pro výpočet:           Výnosy ze zemědělské činnosti x 100

Celkové provozní výnosy

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků4 a služeb5 souvisejících se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů

(+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách a zvířatech

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události 6

(+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy

(-) Změna stavu zásob7 související se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů

(-) Aktivace8 výrobků ze zemědělské, lesnické produkce a ze zpracování zemědělských produktů

 

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 9

(+) Tržby za prodej zboží 9

(+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda

(+) Ostatní provozní výnosy 9

(-) Změna stavu zásob7

(-) Aktivace8

Pozn.:    (+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka


1 tržby za zemědělské produkty, uvedené níže v Příloze I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU

2 včetně služeb pro organizace zabývající se zemědělskou činností, lesnickou činností, zpracováním zemědělských produktů a služeb pro obce

3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na polních plodinách a zvířatech

4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty – I.), tržby z potravinářské a vedlejší produkce např. tržby z bioplynových stanic, peletek atd.

5 včetně služeb pro organizace zabývající se zemědělskou činností, lesnickou činností, zpracováním zemědělských produktů a služeb pro obce

6 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady škod na polních plodinách a hospodářských zvířatech

7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (Výkaz zisku a ztráty – C.)

8 Aktivace (Výkaz zisku a ztráty – B.)

9 Výkaz zisku a ztráty

 

  1. Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů

Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů pro Žadatele vedoucí daňovou evidenci

Vzorec pro výpočet:           Příjmy ze zpracování zemědělských produktů x 100

Celkové příjmy

 

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících se zpracováním zemědělských produktů

(+) Aktivace výrobků ze zpracování zemědělských produktů

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod souvisejících se zpracováním zemědělských produktů

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3

(+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených se zpracováním zemědělských produktů

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) celkové příjmy

(–) příjmy z finančních aktivit

(–) mimořádné příjmy

(–) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

 

Pozn.:    (+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka

 

Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů pro Žadatele vedoucí účetnictví

Vzorec pro výpočet:           Výnosy ze zpracování zemědělských produktů x 100

Celkové provozní výnosy

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků4 a služeb5 souvisejících se zpracováním zemědělských produktů

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod souvisejících se zpracováním zemědělských produktů

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události6

(+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených se zpracováním zemědělských produktů

(-) Změna stavu zásob7 související se zpracováním zemědělských produktů

(-) Aktivace8 výrobků ze zpracování ze zemědělských produktů

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb9

(+) Tržby za prodej zboží9

(+) Ostatní provozní výnosy9

(-) Změna stavu zásob7

(-) Aktivace8

 

Pozn.:    (+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka

____________________________________________________________________________________________________

1 tržby za zemědělské produkty, uvedené níže v Příloze I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU, tržby z potravinářské a vedlejší produkce např. tržby z bioplynových stanic, peletek atd.

2 včetně služeb pro organizace zabývající se zpracováním zemědělských produktů

4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty) za zemědělské produkty uvedené níže v Příloze I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU

5 včetně služeb pro organizace zabývající se zpracováním zemědělských produktů

6 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady škod související se zpracováním zemědělských produktů

7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (Výkaz zisku a ztráty – C.)

8 Aktivace (Výkaz zisku a ztráty – B.)

9 Výkaz zisku a ztráty

 

3. Výpočet výše příjmů z hospodaření v lesích, zpracování dřeva a dalších činností uvedených v bodě A.1.2. písm. c) Pokynů

Výpočet výše příjmů z hospodaření v lesích, zpracování dřeva a dalších činností uvedených v bodě A.1.2. písm. c) Pokynů, pro Žadatele vedoucí daňovou evidenci

Vzorec pro výpočet:           Příjmy z hospodaření v lesích a zpracování dřeva x 100

Celkové příjmy

 

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva

(+) Změna stavu zásob související s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva

(+) Aktivace výrobků z lesnické produkce a ze zpracování dřeva

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na lesních porostech

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3

(+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) celkové příjmy

(–) příjmy z finančních aktivit

(–) mimořádné příjmy

(–) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

 

Pozn.:    (+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka


1 tržby z lesního hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10, tržby z těžby dřeva uvedené pod č. 02.20, tržby z podpůrné činnosti pro lesnictví uvedené pod č. 02.40, tržby z výroby pilařské a impregnace dřeva uvedené pod č. 16.10, tržby z výroby dýh a desek na bázi dřeva uvedené pod č. 16.21, tržby z výroby ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku uvedené pod č. 16.29, tržby z výroby ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství uvedené pod č. 16.23 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE),

2 včetně služeb pro organizace a obce zabývající se činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10, těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20, tržby z podpůrné činnosti pro lesnictví uvedené pod č. 02.40, tržby z výroby pilařské a impregnace dřeva uvedené pod č. 16.10, tržby z výroby dýh a desek na bázi dřeva uvedené pod č. 16.21, tržby z výroby ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku uvedené pod č. 16.29, tržby z výroby ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství uvedené pod č. 16.23 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na lesních porostech

4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty – I.) související s činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10, těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20, tržby z podpůrné činnosti pro lesnictví uvedené pod č. 02.40, tržby z výroby pilařské a impregnace dřeva uvedené pod č. 16.10, tržby z výroby dýh a desek na bázi dřeva uvedené pod č. 16.21, tržby z výroby ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku uvedené pod č. 16.29, tržby z výroby ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství uvedené pod č. 16.23  klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

5 včetně služeb pro organizace a obce zabývající se činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10, těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20, tržby z podpůrné činnosti pro lesnictví uvedené pod č. 02.40, tržby z výroby pilařské a impregnace dřeva uvedené pod č. 16.10, tržby z výroby dýh a desek na bázi dřeva uvedené pod č. 16.21, tržby z výroby ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku uvedené pod č. 16.29, tržby z výroby ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství uvedené pod č. 16.23  klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

6 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady škod na lesních porostech

7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (Výkaz zisku a ztráty – C.)

8 Aktivace (Výkaz zisku a ztráty – B.)

9 Výkaz zisku a ztráty

 

Výpočet výše příjmů z hospodaření v lesích, zpracování dřeva a dalších činností uvedených v bodě A.1.2. písm. c) Pokynů, pro Žadatele vedoucí účetnictví

Vzorec pro výpočet:           Výnosy z hospodaření v lesích a zpracování dřeva x 100

Celkové provozní výnosy

  

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků4 a služeb5 souvisejících s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na lesních porostech

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události6

(+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva

(-) Změna stavu zásob7 související s hospodařením v lesích a zpracováním dřeva

(-) Aktivace8 výrobků lesnické produkce a ze zpracování dřeva

 

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků9

(+) Tržby za prodej zboží9

(+) Ostatní provozní výnosy9

(-) Změna stavu zásob7

(-) Aktivace 8

 

Pozn.:    (+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka


1 tržby z lesního hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10, tržby z těžby dřeva uvedené pod č. 02.20, tržby z podpůrné činnosti pro lesnictví uvedené pod č. 02.40, tržby z výroby pilařské a impregnace dřeva uvedené pod č. 16.10, tržby z výroby dýh a desek na bázi dřeva uvedené pod č. 16.21, tržby z výroby ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku uvedené pod č. 16.29, tržby z výroby ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství uvedené pod č. 16.23 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE),

2 včetně služeb pro organizace a obce zabývající se činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10, těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20, tržby z podpůrné činnosti pro lesnictví uvedené pod č. 02.40, tržby z výroby pilařské a impregnace dřeva uvedené pod č. 16.10, tržby z výroby dýh a desek na bázi dřeva uvedené pod č. 16.21, tržby z výroby ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku uvedené pod č. 16.29, tržby z výroby ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství uvedené pod č. 16.23 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na lesních porostech

4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty – I.) související s činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10, těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20, tržby z podpůrné činnosti pro lesnictví uvedené pod č. 02.40, tržby z výroby pilařské a impregnace dřeva uvedené pod č. 16.10, tržby z výroby dýh a desek na bázi dřeva uvedené pod č. 16.21, tržby z výroby ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku uvedené pod č. 16.29, tržby z výroby ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství uvedené pod č. 16.23  klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

5 včetně služeb pro organizace a obce zabývající se činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10, těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20, tržby z podpůrné činnosti pro lesnictví uvedené pod č. 02.40, tržby z výroby pilařské a impregnace dřeva uvedené pod č. 16.10, tržby z výroby dýh a desek na bázi dřeva uvedené pod č. 16.21, tržby z výroby ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku uvedené pod č. 16.29, tržby z výroby ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství uvedené pod č. 16.23  klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

6 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady škod na lesních porostech

7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (Výkaz zisku a ztráty – C.)

8 Aktivace (Výkaz zisku a ztráty – B.)

9 Výkaz zisku a ztráty