Nejčastější dotazy

Jaký je rozdíl mezi programem Zemědělec a Investiční úvěry Zemědělec?
V programu Zemědělec je poskytována podpora části úroků z úvěru sjednaného s bankou.
U programu Investiční úvěry Zemědělec žádáte o úvěr přímo PGRLF, k němuž je možné požádat o podporu určenou na snížení jistiny tohoto úvěru.

Co a kdy mohu zaplatit dodavateli, pokud získám úvěr od PGRLF?
Protože se podpora neposkytuje na investice, jejichž realizace byla zahájena před podáním žádosti o poskytnutí podpory (viz Pokyny a dotaz k realizaci investice níže), rozhodně neplaťte žádnou platbu související s investicí před podáním žádosti o poskytnutí podpory (úvěru) ze strany PGRLF.
Na podporu není právní nárok a úvěr ani podpora snížení jistiny vám nemusí být poskytnuty, raději s platbami vyčkejte na dobu po uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.
Jste-li plátcem DPH, pak po podání žádosti o podporu (úvěr) můžete zaplatit částku placenou z vlastních zdrojů – tedy částku ve výši  DPH a dále pouze s úvěrovým specialistou domluvený rozdíl mezi kupní cenou investice (bez DPH) a výší poskytnutého úvěru.
Pokud nejste plátcem DPH, pak po podání žádosti o podporu (úvěr) můžete zaplatit částku placenou z vlastních zdrojů – tedy případný rozdíl mezi kupní cenou investice a výší poskytnutého úvěru, a to po domluvě přesné částky s úvěrovým specialistou.
Neplaťte žádnou částku nad rámec výše specifikovaných plateb, na takovou platbu nemůže být poskytnut úvěr ani podpora snížení jistiny úvěru.
V případě nejasností u konkrétního případu, neváhejte kontaktovat úvěrového specialistu PGRLF.

Jsem zemědělský prvovýrobce a mám zájem o úvěr s podporou snížení jistiny úvěru. V jakém programu mám žádat o úvěr a podporu?
Pokud jste malým a středním podnikem, můžete žádat v programu Investiční úvěry Zemědělec o poskytnuté úvěru i podpory snížení jistiny úvěru.
Jako zemědělský prvovýrobce můžete požádat o úvěr také v programu Investiční úvěry a Provozní úvěry, ale bez možnosti podpory snížení jistiny úvěru.

Zabývám se zemědělskou prvovýrobou i zpracováním zemědělských produktů. Mohu požádat o poskytnutí úvěru včetně podpory snížení jistiny na obě činnosti?
V případě, že splňujete podmínky stanovené Pokyny pro jednotlivé programy podpory, lze požádat o podporu formou úvěru a o snížení jistiny úvěru v každém z nich, tj. programu Investiční úvěry (žadatel je zpracovatelem zem. produktů), Investiční úvěry Zemědělec (žadatel je zemědělský prvovýrobce a zároveň malý nebo střední podnik) a programu Provozní úvěry (žadatel je zpracovatel, žadatel zem. prvovýrobce pouze úvěr bez podpory).

V programu Investiční úvěry Zemědělec je uvedeno, že realizace investice nesmí být zahájena před zaregistrováním žádosti, co se tím myslí?
Zahájením realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru se rozumí buď zahájení činnosti, nebo zahájení prací souvisejících s investicí, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení nebo jiný závazek, v jehož důsledku se projekt nebo činnost stávají nezvratnými, podle toho, která událost nastane dříve. Zahájením realizace je např. uzavření kupní smlouvy či obdobná smlouva, jakékoli finanční plnění (např. záloha, úhrada ceny ve výši DPH u plátců DPH, úhrada rozdílu mezi výší úvěru a cenou pořizované investice).
Cenová nabídka není zahájením realizace podnikatelského záměru.

Jednám s bankou o poskytnutí úvěru na nákup traktoru do zemědělské prvovýroby a rád bych získal dotaci na snížení jistiny úvěru. V rámci jakého programu mohu požádat?
Na investiční úvěry poskytované bankou lze požádat o dotaci úhrady části úroků z úvěru v rámci programu Zemědělec.
Pouze u investičních úvěrů poskytovaných přímo PGRLF lze požádat o dotaci snížení jistiny úvěru – pro zemědělské prvovýrobce, jež jsou malým nebo středním podnikem, v programu Investiční úvěry Zemědělec.

Jsem zemědělský prvovýrobce a chtěl bych požádat o úvěr s podporou snížení jistiny na nákup traktoru, ale mám vyčerpaný limit pro podporu de minimis. Jaký z nově otevřených programů mohu využít?
Jste-li malým nebo středním podnikem, můžete požádat na uvedenou investici o úvěr a podporu snížení jistiny úvěru v programu Investiční úvěry Zemědělec. Tato podpora není vedena v režimu de minimis, proto vyčerpaný limit podpory de minimis poskytnutí podpory neovlivňuje.
Jste-li velkým podnikem, můžete požádat na uvedenou investici pouze o úvěr v programu Investiční úvěry. Podporu snížení jistiny úvěru není možné v rámci tohoto programu poskytnout do zemědělské prvovýroby (nerozhoduje, zda máte či nemáte volný limit podpory de minimis).

Včera jsem podal žádost, přišel mi potvrzovací mail o podání žádosti. Mám v tuto chvíli něco dalšího podniknout?
Vyčkejte prosím. Vaše žádost byla tímto předána ke zpracování.

Do elektronického formuláře žádosti jsem nepřiložil všechny přílohy. Kam je mám zaslat?
V případě, že žádost včetně příloh bude neúplná, budete vyzváni k jejímu doplnění.

Letos jsem začal podnikat a ještě nemám daňové přiznání. Mohu požádat PGRLF o úvěr, a jaké podklady místo daňového přiznání mám doložit?
Místo daňového přiznání uveďte predikci, tedy výhled podnikání do budoucna v horizontu alespoň tří let.

Podal jsem žádost o úvěr. Nyní mě dodavatel nutí k zaplacení zálohy. Co mám dělat?
Výše zálohy může odpovídat rozdílu mezi výší úvěru a cenou pořizované investice, nebo pokud jste plátce DPH, může záloha odpovídat výši DPH.

Jsem prvovýrobce a chtěl bych si pořídit novou stáj. Jaký program mohu využít?
Prostřednictvím programů Investiční úvěry a Investiční úvěry Zemědělec nelze podporovat pořízení nemovitostí. V případě, že uvedený investiční záměr budete financovat komerčním úvěrem, lze požádat o podporu části úroků z úvěru v programu Zemědělec.

Jak se dozvím, že mám úvěr schválen?
O výsledku projednání žádosti o úvěr jste vždy informován. V případě schválení úvěru jsou zasílány smlouvy k náhledu.