Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru

C.1.Program „Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru“

C.1.1. Předmět a účel Podpory

Cílem předkládaného Programu je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.

C.1.2. Přístup k Programu

 • a) Komu je Program určen
  Do Programu se mohou přihlásit pouze Žadatelé, kteří splňují podmínky stanovené v části A.1.2. písm. a), b) a c). těchto Pokynů,
 • b) Specifická kritéria
  • ba)Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů (viz část D Pokynů) alespoň ve výši 25 % celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu minimálně pěti let – tato lhůta začíná plynout od data uzavření smlouvy o poskytnutí Podpory;
  • bb) Žadatel se musí zavázat k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě, minimálně však na dobu pěti let – tato lhůta začíná plynout od data uzavření smlouvy o poskytnutí Podpory;
  • bc) Nakoupená půda nesmí být předmětem smluvního převodu (např. prodeje či darování; nikoli tedy např. dědění) ani pronájmu (vyjma ujednání o náhradním užívání) po dobu minimálně 5 let (tato lhůta začíná plynout od data uzavření smlouvy o poskytnutí Podpory), a to bez předchozího písemného souhlasu PGRLF, a.s.;
  • bd) V případě, že Žadatel nakupuje i jiné pozemky (společně se zemědělskou půdou lze nakoupit i jiné pozemky, které tvoří logickou součást nakupovaných zemědělských pozemků např. lesní půdu, ostatní plochy, vodní plochy či zastavěné plochy, za předpokladu že jejich výměra nepřesáhne 20 % nakupované půdy), musí spolu se žádostí předložit Čestné prohlášení, ve kterém čestně prohlásí, že společně se zemědělskou půdou nakupuje i jiné pozemky, které tvoří logickou součást nakupovaných zemědělských pozemků a jejich výměra nepřesahuje 20 % nakupované půdy. Logickou součástí nakupovaných pozemků se pro účely tohoto programu rozumí, že jiné nakupované pozemky mají společnou hranici (sousedí) s nakupovanými zemědělskými pozemky;
  • be) Žadatel musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č.1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství;
  • bf) Maximální výše Podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 15 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí Podpory. Zároveň však platí, že celková výše podpory de minimis, poskytnutá jednomu podniku (viz A.1.8.), nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent částky 15 000 EUR;
  • bg) Nakupovaná půda nesmí být ve vlastnictví státu;
  • bh) Příjemce podpory je povinen řádně a včas splácet jistinu Úvěru dle platného splátkového kalendáře. Splnění této povinnosti Příjemce podpory dokládá PGRLF, a.s., a to vždy nejpozději do 31. 3. následujícího roku za uplynulý kalendářní rok po dobu minimálně 5 let s tím, že tato lhůta začíná plynout od data uzavření smlouvy o poskytnutí Podpory (např. kopií výpisů z úvěrového účtu, potvrzením úvěrující Banky, případně výpisy z běžného účtu Příjemce podpory, ze kterého je Úvěr splácen);
  • bj) V případě, že Příjemce podpory žádá o opakované poskytnutí Podpory v rámci tohoto Programu a došlo k změně úvěrující Banky (refinancování Úvěru), je povinen tuto skutečnost PGRLF, a.s. doložit;
  • bk) Na stejný podnikatelský záměr může být Podpora v rámci jednoho kola příjmu žádostí poskytnuta pouze jednou.
  • bl) Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství a PGRLF, a.s.

C.1.3. Poskytnutí Podpory v rámci Programu Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru

Podpora bude poskytnuta poté, co Žadatel předloží PGRLF, a.s. potvrzení o ukončení čerpání Úvěru. Tento dokument (originál či úředně ověřená kopie) musí obsahovat zejména: identifikaci Úvěru, výši konečné vyčerpané jistiny Úvěru, datum konečného vyčerpání Úvěru. Úvěr musí být vyčerpán do dvou let od zaregistrování žádosti o poskytnutí Podpory.