Část D Pokynů PGRLF, a.s.

Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby pro žadatele vedoucí daňovou evidenci

Vzorec pro výpočet: (Příjmy ze zemědělské činnosti x 100)/Celkové příjmy

 

 • Položky zahrnuté do čitatele:
  • (+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících se zemědělskou, lesnickou činností a zpracování zemědělských produktů
  • (+) Změna stavu zásob související se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů
  • (+) Aktivace výrobků ze zemědělské, lesnické produkce a ze zpracování zemědělských produktů
  • (+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda
  • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách a zvířatech
  • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3
  • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy
 • Položky zahrnuté do jmenovatele:
  • (+) celkové příjmy
  • (-) příjmy z finančních aktivit
  • (-) mimořádné příjmy
  • (-) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (bez Tržeb z prodeje zvířat základního stáda)
 • Pozn.:
  • (+) přičitatelná položka
  • (-) odčitatelná položka

Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby pro Žadatele vedoucí účetnictví

Vzorec pro výpočet: (Výnosy ze zemědělské činnosti x 100)/Celkové provozní výnosy

 • Položky zahrnuté do čitatele:
  • (+) Tržby za prodej vlastních výrobků4 a služeb5 souvisejících se zemědělskou, lesnickou činností a zpracování zemědělských produktů
  • (+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda
  • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách a zvířatech
  • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události6
  • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy
  • (-) Změna stavu zásob7 související se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů
  • (-) Aktivace výrobků8 ze zemědělské, lesnické produkce a ze zpracování zemědělských produktů
 • Položky zahrnuté do jmenovatele:
  • (+) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb9
  • (+) Tržby za prodej zboží9
  • (+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda
  • (+) Ostatní provozní výnosy9
  • (-) Změna stavu zásob7
  • (-) Aktivace8
 • Pozn.:
  • (+) přičitatelná položka
  • (-) odčitatelná položka

1 tržby z potravinářské a vedlejší produkce např. tržby z bioplynových stanic, peletek atd.
2 včetně služeb pro organizace zabývající se zemědělskou činností, lesnickou činností, zpracováním zemědělských produktů a služeb pro obce
3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na polních plodinách a zvířatech
4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty – I.), tržby z potravinářské a vedlejší produkce např. tržby z bioplynových stanic, peletek atd.
5 včetně služeb pro organizace zabývající se zemědělskou činností, lesnickou činností, zpracováním zemědělských produktů a služeb pro obce
6 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na polních plodinách a zvířatech
7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (Výkaz zisku a ztráty – C.)
8 Aktivace (Výkaz zisku a ztráty – B.)
9 Výkazu zisku a ztráty