Nejčastější chyby vedoucí k zamítnutí žádosti

  • Vyčerpání limitu volných prostředků žadatele v registru de minimis

Řešení: Žadatel o podporu musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis, bude mu tedy vyplacena podpora do té výše volných prostředků, které má k dispozici ke dni podání žádosti.

  • Žadatel má nedoplatky vůči SPÚ, PGRLF, SZIF či MZe

Řešení: Jedná se o nesplnění podmínek pro poskytnutí podpory, žádost bude zamítnuta.

  • Podání návrhu na vklad do KN před podáním žádosti

Řešení: Bod A.3.3. Pokynů říká, že k nabytí nemovitosti nesmí dojít před podáním žádosti o podporu a zároveň, že okamžikem nabytí vlastnictví je vklad do katastru nemovitostí, podle zvláštních předpisů.

  • Refinancování již vynaložených nákladů

Řešení: Smlouva o úvěru, na jehož snížení jistiny žadatel žádá podporu, nesmí být uzavřena před registrací žádosti o podporu (bod A.3.4. Pokynů).